Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2022 jsme rozdělili nadační příspěvky ve výši 1 056 600 Kč na projekty:

z fondu vřeřejné sbírky 804 942 Kč

z programu ČSOB pomáhá regionům 252 658 Kč

 

Hana Kvapilová: Oživení proluky u Koupadel, 5.000 Kč
Cílem je zvelebit několik menších prostranství v Boskovicích a uspořádat besedy a botanické vycházky pro veřejnost, školy a seniory. Dále bude pokračovat péče o adoptované veřejné prostranství proluky U Koupadel v Boskovicích. Součástí je také uspořádání celodenní akce Zvuky a barvy židovské čtvrti s cílem podpořit komunitní, sousedské vztahy obyvatel bydlících kolem prostranství U Koupadel.

Kulturní noviny-vydavatelské a mediální družstvo: Ekopublika 2020-2021, 40.000 Kč

Ekopublika je Cena za environmentální publicistiku – článek roku. Smyslem ocenění je podpořit a zviditelnit tvorbu a publikování environmentálně zaměřených textů v denním a týdenním tisku a na stránkách relevantních webových zpravodajů v ČR, ohodnotit jejich přínos pro environmentální osvětu široké veřejnosti a přitáhnout větší pozornost čtenářů k environmentální problematice popisované seriózními způsoby. Příspěvek Nadace Veronica použijí Kulturní noviny na finanční cenu pro vítěze.

Severomoravské regionální sdružení ČSOP: Chraňme naše mokřady, 20.270 Kč
Projekt podpoří péči o mokřad Rybníky v nivě Rožnovské Bečvy v Hrachovci u Valašského Meziříčí. V praxi se jedná o kosení a likvidaci posečené trávy a vypásání louky v okolí vytvořených tůní a porostů rákosin. Lokalita je významným útočištěm obojživelníků. Dále bude vytvořen rozměrný informační panel zaměřený na ochranu přírodě vrácených úseků řeky Bečvy a mokřadů v krajině. Panel bude umístěn v areálu Valašského ekocentra a bude sloužit pro osvětu a vzdělávání návštěvníků.

Jihomoravská komunitní nadace: Obnova zahrady po tornádu, 35.000 Kč
Zahrada a stodola v ulici Pod Kostelem v Moravské Nové Vsi slouží jako zázemí Jihomoravské komunitní nadace pro její aktivity, setkávání, pořádání bleších trhů. V červnu 2021 bylo vše zničeno tornádem. Pracuje se na obnově, aby venkovní prostory a stodola mohly opět sloužit veřejnosti, aktuálně i jako zázemí pro aktivity s Ukrajinci ubytovanými v okolí. Zahrada je zároveň ukázkou přírodě blízkého hospodaření, postavená na květinách našich babiček a spolupráci s přírodou při budování zahrady k inspiraci ostatním.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnická péče o stromy nejen po tornádu, 40.000 Kč
Cílem je zapojit dobrovolníky v Jihomoravském kraji do aktivit pro zmírnění dopadů klimatických změn – konkrétně výsadby a následné péče o stromy, a to mj. v oblasti Podluží postižené v roce 2021 tornádem. Jde o podporu aktivního dobrovolnictví veřejnosti s cílem zmírňovat dopady klimatických změn prostřednictvím obnovy pestré krajinné mozaiky. Záměrem je propojit aktivní výchovu k dobrovolnictví s cílenou osvětou – budou školeni organizátoři dobrovolnických výsadeb, realizovány dobrovolnické výsadby a péče o stromy a zorganizována panelová diskuse v rámci veřejného festivalu přímo v oblasti Podluží, kde se Hnutí Brontosaurus i prostřednictvím tohoto projektu do obnovy zeleně zapojuje.

Halenky: Venkovní učebna pro LK Jadérko, 40.000 Kč

Cílem je vybudovat venkovní učebnu se šatnou pro realizaci envirinmentálních aktivit spolku. Vznikne tak kryté zázemí pro výuku v přírodě.

MŠ Újezd u Brna: Jak jde čas přeměny školní zahrady na přírodní, 26.000 Kč

Vytvoření přírodní zahrady z prostor školní zahrady.

DDM Bučovice – Zahradničení se školními dětmi – 15.000 Kč
Projekt „Zahradničení se školními dětmi“ je založen na spolupráci domu dětí a 1. stupně základních škol. Pro žáky budou v nové zahradě vybudovány vyvýšené záhony, o které se budou děti během školního roku starat v rámci výuky přírodovědy nebo pracovních činností. Děti si prakticky osvojí jedno z témat Školního vzdělávacího programu.

TBK – Bádej a hraj, poznej náš kraj – 50.000 Kč
V  době od 10.7. do 24.7.2022 proběhnou 2 turnusy odlehčovacích psychorehabilitačních táborů pro děti se SMA a svalovými dystrofiemi (pro celkem 22 dětí a mladistvých). V rámci táborů proběhne program EVVO připravován dle specifických možností a potřeb klientů, zaměřený na seznámení dětí hravou formou s krajinou Bílých Karpat a její ochranou zejména z hlediska šetrného hospodaření a využívání přírodních zdrojů. Bude prohlouben  vztah k přírodě a motivovace k ochraně přírody a životního prostředí.

 

Hana Kvapilová – Příroda ve městě - 32.900 Kč
Cílem projektu je zvelebit několik menších veřejných prostranství ve městě Boskovice a uspořádat několik besed a botanických vycházek pro širokou veřejnost, školy a seniory. V rámci projektu bude pokračovat péče o adoptované veřejné prostranství proluky U Koupadel v Boskovicích. Součástí projektu je také uspořádání celodenní akce Zvuky a barvy židovské čtvrti s cílem podpořit komunitní, sousedské vztahy obyvatel bydlících kolem prostranství proluky U Koupadel.

Petrklíč – Jedlé keře v zázemí dětského lesního klubu Petrklíč – 20.000 Kč
V rámci projektu budou zakoupeny a vysazeny jedlé keře a stromy, zavlažovací nádoby, konve, mulč a hnojivo. Výsadba proběhne v areálu dětského lesního klubu Petrklíč ve Bzenci. Cílem projektu je, environmentální výchova dětí skrze péči o rostliny, zapojení komunity, zadržení vody na pozemku a zpevnění půdy.

 

Jan Rozek – Vinařský vermikompostér – 39.000 Kč
Zkrášlení obce a blízkého okolí zbavením výlisků hroznů, které občané sypou do mezí a  struh -  založení většího vermikomposteru. Pořízení starší traktorové vlečky na svoz matolin a také lžíce na vysokozdvižný vozík, abych bylo možné matoliny přehazovat a krmit žížaly. 

ZO ČSOP Veronica - Poznávání a ochrana přírody-intenzivní program pro nevidomé a slabozraké - 50.000 Kč

Realizace intenzivního vzdělávacího a nácvikového programu pro nevidomé a slabozraké s odbornými lektory. Témata jsou v oblastech posilování odpovědnosti za životní prostředí, šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji, biodiverzity v sadu na na zahradě.

Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú. - Vesna v zimě - 10.000 Kč

Happening pro veřejnost - snížení energetické náročnostibudov všemi dosažitelnými propstředky, předání informace klientům.

Veselá biofarma, z.s. - Dobudování Selské biozahrady na ekologické farmě - 20.000 Kč

Obnova bývalého zemědělského areálu a jeho přeměna na biofarmu. Část areálu jako ukázková plocha pro návštěvníky biofarmy.

NESEHNUTÍ Brno - Kdo sedí u stolu, není na talíři - 50.000 Kč

Rozvoj občanské poradny, která kompetentně podpoří aktivní veřejnost v hájení zájmů ochrany přírody a krajiny, udržitelného rozvoje měst a obcí při rozhodování veřejné správy.

Hnutí DUHA - Sedmá generace - Obnovitelně na jižní Moravě - 36.000 Kč

 Časopis Sedmá generace vydá třídílný seriál zaměřený na potenciál obnovitelných zdrojů na jižní Moravě (JMK). 

Lenka Živáková - Komunitní výroba biouhlu - společná cesta k ozdravení půdy - 16.000 Kč

Pořízením pece na biouhel Kon - Tiki dojde k jejímu využití v rámci komunitní farmy Olešná u Blanska a také k bezplatnému půjčování pro potřeby občanlů obce a blízkého okolí.

Irena Iškievová - Rajská komunitní zahrada - 20.000 Kč

Prostřednictvím realizace přírodní zahrady ve městě dojde k obnovení krajinného prvku, který dopomůže zlepšovat lidem zahradničení ve městě.

Biouhlírna s.r.o. - Biouhel-popularizace - 50.000 Kč

Vytvoření publikace s představením současných světových znalostí, představení biouhle jako fenoménu, popsání priincipú jeho fungování i ukázka šíře jeho prasktického využití.

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka - Malým průzkumníkem v Ptačím parku Kosteliska - 50.000 Kč

Vybavení žáků místních ZŠ tak, aby splňovalo požadavky na moderní přístupy v oblasti EVVO.

Charita Český Těšín - Změna začíná u každého z nás - 16.592 Kč

Charitní dům pro matky v tísni naučí maminky s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, co obnáší práce na zahradě, co a jak se pěstuje, jak dále s potravinami nakládat a neplýtvat jídlem.

Hnutí Brontosaurus - Klimatické vzdělávání a osvěta v Hnutí Brontosaurus 2023 - 30.000 Kč

Cílem projektu je posílit kapacity environmentálního vzdělávání zaměřeného na organizátory dobrovolnictví pro přírodu, mladé dobrovolníky a širší veřejnost v Brně a JMK.

Halenky, z.s. - Energetická soběstačnost LK Jadérko - 18.000 Kč

Záměrem je doplnění stávající jurty coby zázemí pro Lesní klub Jadérko.

Dagmar Vitulová - Terapeutická zahrada při Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi na Vsetíně - 25.000 Kč

Realizace Terapeutické zahrady v duchu přírodních zahrad u Azylového domu pro ženy a matky s dětmi.

__________________________________________________________

Nadační příspěvek z fondu veřejné sbírky

Kateřina Bonaventurová - příspěvek na Hostětínskou klimatickou akademii - 7.000 Kč

_____________________________________________________________________________

Z projektu ČSOB pomáhá regionům bylo podpořeno částkou 252 658 Kč těchto 6 projektů:

 

Dominik Peška - Podpoř Dominika v péči o komunitní zahradu - 18.555 Kč

Dominikovi je 14 a už dva roky se stará o Medlánecký potok. Sbírá odpadky, prostřihává nálety, čistí koryto, organizuje úklidy.  Nyní se pustil i do vylepšení medlánecké komunitní zahrady a spolu s městskou částí zorganizovali výsadbu rybízových keřů a květin.

ZO ČSOP Veronica: Radost z přírody pro děti s poruchami sluchu - 70 498 Kč, Hostětín

V Česku je asi 10 000 neslyšících dětí a mladých lidí. Prostřednictvím speciálně upravených programů environmentální výchovy jim v Centru Veronica Hostětín přiblíží ekosystém sadů a zahrad, hospodaření s vodou a vliv člověka na tento ekosystém.

8D: Sázíme Ukázkový jedlý les ve Víru - 45 505 Kč, Vír

Unikátní pozemek u Víru, kde jsou kusy zeleninové zahrady, staré terasy se sady i kus lesa, se promění v jednu velkou jedlou lesní zahradu. Nabídne inspiraci a vzdělávání pro všechny, kteří se zajímají o přírodní zahradničení a potravinovou soběstačnost.

Obec Křetín: Obnova zeleně - 20 400 Kč, Křetín
Centrum obce získalo novou výsadbu ovocných stromů, keřů, květin a bylin.

Jiří Vlček: Obnova starých zahrad - 12 800 Kč, Kladeruby
Výsadba ovocných vysokokmenů a keřů v zahradě památkově chráněné usedlosti.

Pavel Colledani: Zmapování a ošetření stromů poškozených po tornádu - 84 900 Kč, Moravská Nová Ves a Mikulčice
Arborista zmapoval a ošetřil stromy poškozené tornádem ve dvou zasažených obcích.