Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Udělené nadační příspěvky v roce 2005

Celkem bylo na jaře 2005 na nadačních příspěvcích rozděleno 320 000,- Kč, z toho

z NIF 275 000,- Kč, z ostatních prostředků 15 000,- Kč.
Nadační příspěvky udělené na jaře 2005 z prostředků NIF

Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jehož zdrojem byl nadační investiční fond (NIF). V jarním grantovém kole z NIF bylo rozděleno 275 000,- Kč.

 

Sdružení Krajina, žďár nad Sázavou
Rozvoj pozemkového spolku Sdružení Krajina
Zajištění dalšího chodu a rozvoje pozemkového spolku Sdružení Krajina (přes 100 ha) díky administraci akcí SFžP a přípravě dalších žádostí o podporu. Projekt umožní zajistit v roce 2006 péči o více než 60 ha podmáčených luk s podporou SFžP.
20 000,-

Sdružení Krajina, žďár nad Sázavou
Ochrana přírody jako lék
Cílem je získat právní vztahy k luční ZCHÚ poblíž Jihlavy. Jde o první fázi poskytnout péči o krajinu ( hrabání) jako terapii mentálně postiženým ve spolupráci se sdružením Apla.
10 000,-

Občanské sdružení Lodžie, Jičín
Tajemná zahrada
Rekultivace a tvorba zahrady v centru Jičína za účelem pro vybudování prostoru pro divadelní a kulturní akce a dílny - projekt je tříletý
12 000,-

Občanské sdružení Horní Mlýn, Habrůvka
Obnova obecního sadu v Habrůvce
Cílem projektu je zajistit trvalou péči, pravidelnou údržbu a postupnou obnovu zanedbaného obecního sadu.Víkendové a prázdninové akce, spásání ovcemi a kozami, v součinnosti s CHKO Moravský kras dosazování nových stromů - původních odrůd.
14 000,-

ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky
Zajištění jubilejního 25.ročníku Kosení bělokarpatských luk
Zajištění nákladů na organizační zajištění, především pozvánky, dokumentace, odborný a společenský program. Propagace akce trvalého významu a práce s potencionálními dalšími podporovateli.
30 000,-

Společnost pro soudobou dokumentaci, Praha
Zpracování fondu materiálů organizací působících v oblasti ekologie
Jedná se o pokračování dlouhodobého projektu záchrany a zpřístupňování výše zmíněné dokumentace, cílem je archivní zpracování, zabezpečení ochrany knižními vazbami a zpřístupnění veřejnosti.
4 000,-

Občanské sdružení RE, Brno
Voda 2005
Vyčištění a obnova místního pramene v Údolí Ponávky se zaměřením na estetickou podobu jeho zastřešení. Vznikla by tak další přirozená estetická zastavení v krajině.
15 000,-

Občanské sdružení Áhinsa, Ústí nad Orlicí
Oživená voda
Vyčištění a kultivace původní vodní nádrže. Navrhujeme odčerpání vody z nádrže, vyčištění a oprava kamenného zdění, oprava původních kamenných schodů k nádrži, stavbu nového dřevěného zábradlí.
10 000,-

SOS 92 o.p.s.,Soukromý dětský domov, Korkyně
Expedice Tatry
Ekologická výchova a zvyšování psychosociálních dovedností dětí v rámci 12 - denního putování Slovenskem. Navazuje na předchozí ekoturistické aktivity.
5 000,-

EkoCentrum Brno, Brno
Materiálové zajištění ekovýchovných výukových programů
Cílem projektu je vytvoření nových názorných pomůcek ke dvěma ekovýchovným výukovým programům Ekocentra Brno.
3 000,-

ZŠ Mariánské nám., Uherský Brod
Bílá místa na mapě ČR - Genius loci Nízkého Jeseníku
Úklid příměstských lesů od odpadků, odměnění dětí výletem s ekologickou náplní. Na akci se podílí OžP MěÚ Uherský Brod.
5 000,-

NESEHNUTÍ Brno
Stromy - cesta k poznání
Zprostředkování kontaktu s přírodou pro uprchlíky z azylových táborů v rámci ekovýchovných programů a výsadba 30 stromů (ve spol. s CHKO žďárské vrchy) za účasti uprchlíků. Projekt má podporu Správy uprchlických zařízení MV a místního podnikatele.
6 000,-

NESEHNUTÍ Brno
Lidé pro zeleň - zeleň pro lidi
Zvýšení povědomí o významu zeleně ve městě, vytvoření inovativního tištěného informačního materiálu, , realizace výtvarné soutěže O první strom, 8 interaktivních workshopů o zeleni a její ochraně, poradenství aktivním občanům.
8 000,-

Občanské sdružení "Ekocentrum Skřítek", Polička
Zahájení ekologické výchovy Ekocentra Skřítek
Ekologická výchova dětí, mládeže i dospělých s důrazem na programy s využitím zážitkové pedagogiky pro MŠ, ZŠ, SŠ.
15 000,-

ČSOP 59/11 ZO Jihlava
Mapování studánek a pramenů v okrese Jihlava se zpracováním bližší dokumentace
Cílem projektu je zpracovat evidenci studánek, jejich zakreslení v mapě, zjištění majitele, pořízení fotodokumentace a péče o několik vybraných studánek.
4 000,-

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA, Hradec Králové
Zužitkování produktů zahrady
Ekologická výchova pro mentálně postižené klienty. Peníze jsou určeny na nákup semínek a sazenic pro zahradu.
3 000,-

OS Společnost život na venkově, Třinec
Ukázková zahrada pro veřejnost a školáky
Provozujeme ukázkovou zahradu díky práci dobrovolníků. V letošním roce zaměstnáváme 1 pracovnici na kterou dostáváme částečně dotaci na pokrytí mzdových nákladů, bohužel to nepokrývá celé náklady. Nutně potřebujeme peníze na dorovnání mzdy.
3 000,-

IZAP-sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže, Zlín
Rozkvetlé město Zlín
Vybudování zahrady v okolí Morýsova domu ve Zlíně, v centru kterého je chráněná kavárna Slunečnice.
8 000,-

Občanské sdružení SMRK, Brno
Přírodní zahrada - prostor enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Pokračování v budování přírodní zahrady a akcí pro veřejnost především v Králově poli.
5 000,-

Ekocentrum - RS ČSOP Novojičínska
Podpora chovu původní valašské ovce v Komunitním centru Klášter
Vybudování a oplocení nových pastvin, zvládnutí a osvojení nových dovedností při domácím zpracování vlny a drobné upomínkové a dárkové předměty, využití ovci pro ergoterapii pro klienty OPP, umožnění kontaktu se zvířaty návštěvníkům levné turistické ubytování.
5 000,-

Os. Za zdravé město, Brumov-Bylnice
Příroda pro děti - děti pro přírodu
Přednášky a veřejné workshopy v přírodě pro děti a obyvatele, kterým bude v přírodě rezervacích vysvětlen význam a nutnost chránit chráněné a ohrožené rostliny, kterých je zde řada. Navazovat bude výtvarná soutěž s výstavou výtvarných děl.
12 000,-

Sagittaria-sdružení pro ochranu přírody, Olomouc
Informační kampaň k soustavě Natura 2000 v Olomouckém kraji
V Olomouckém kraji existuje řada území, které nebyly doposud chráněny. Včasnou osvětou chceme předejít pozdějším problémům. Příspěvek nadace bude použitý na tisk materiálů.
25 000,-

Inf.střed. pro rozvoj Mor.kopanic o.p.s., Starý Hrozenkov
Bělokarpatské dožínky s biojarmarkem
V rámci festivalu připravujeme i přehlídku ekofarem z okolí a biojarmark s ochutnávkou potravin, bohatý dožínkový průvod obcí.
10 000,-

OS FAN-CLUB "BOP Křetínka", Letovice
Sběr použitých baterií
Jedná se o sběr starých použitých baterií od letovických občanů, který probíhá formou soutěže na ZŠ v Letovicích
3 000,-

OS FAN- CLUB "BOP Křetínka", Letovice
Úklid přehrady Křetínky
Úklid přehrady okolí Křetínky. Na tomto projektu se podílí obce Letovice, Vranová, Křetín, Lazinov, Meziříčko (katastr vodní nádrže).
5 000,-

Občanské sdružení Stéblo, Sedlčany
Ekologická výchova pro klienty denního centra
v rámci práce s klienty se speciálními potřebami zahrnout do terapie práci na zahradě a zároveň v rámci provozu učit klienty ekologickým návykům - třídění odpadu apod.
2 000,-

Mateřská škola Waldorfská, Semily
Biozahrádka při waldorfské školce v Semilech
Cílem je zřízení biozahrádky v areálu MŠ, o kterou by děti pod vedením pečovaly.
3 000,-

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR,Středisko Kompas, Brno
Táborové vybavení
Výroba a koupě podsadových stanů na skautský letní tábor v přírodě.Na výrobě se budou podílet vedoucí a nejstarší členové v rámci víkendových brigád. Středisko se dlouhodobě věnuje výchově k ochraně přírody.
5 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Výstavy v Domě ochránců přírody
Uspořádání 5 výstav s přírodovědnou a ekologickou tematikou v Domě ochránců přírody v Brně a jednu v Pouzdřanech na Břeclavsku.
25 000,-

ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky
Záchrana bělokarpatského lesa
Příspěvek tvoří dary individuálních dárců za rok 2004 především z města Brna. Je určen na výkup lesa, jeho převedení do majetku a správy Českého svazu ochránců přírody a vytvoření soukromé přírodní rezervace přístupné veřejnosti.
30 000,-

ZO ČSOP Hostětín
Ovocnářský program a péče o louky
Doplatek grantu na podporu programu péče o přírodovědně hodnotná místa v obci, přípravu pozemkového spolku , spolupráce s vlastníky pozemků a na program záchrany místních odrůd
ovoce.
5 000,-

ZO ČSOP Kosenka
Úprava dvora Ekocentra
Doplatek grantu na vydláždění dvora u Ekocentra ve Valašských kloboukách dubovými špalky. Dvůr je přilehlý z jedné straně k valašské dřevěné roubenici, z druhé strany je hospodářské stavení a koně. Vzhledem k provozu Ekocentra je potřeba dvůr zpevnit.
10 000,