Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

 

V roce 2015 jsme podpořili ekologické projekty částkou 677 450 korun:

____________________________________________________________________________________________________

Z fondu veřejné sbírky jsme rozdělili 490 300 korun na projekty:

ČSOP Veronica: Netopýří záchranka, 40 000 Kč

Hlavním smyslem projektu je návrat nalezených, zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody. Vedlejším efektem je ekologická výchova a osvěta, výjezdy po Brně a okolí pro netopýry.

MŠ Pastelky: Divotvorná zahrada, 10 000 Kč

Cílem je vytvoření přírodní laboratoře pro bádání a zkoumání všeho  ze života hmyzu, živočichů, ptáků a rostlin pod stříškou na zahradě. Vše bylo dovybaveno knihami, lupami, mikroskopy, nářadím. V různých částech zahrady přibyly domečky pro živočichy. 

Divadlo Feste: Okružní jízda , 40 000 Kč

Divadlo-městské putování městem ve hře profesionálů v prostoru Hlavního nádraží pro dvacet diváků. Upozornění na možnost změny prostoru, přestavby, úpravy, na změť tramvají, aut, bariér, kde zanikají památky funkcionalismu.

Kulturárium: Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě, 10 000 Kč

Multižánrový festival již pošesté podporuje ve vybraných kavárnách nezávislé divadelní scény, doprovodný program seznamuje s lokálními hudebními umělci. Vše doplnily improvizační scénky popularizující vědu.

Čisté Tuřany: Péče o přírodní památku Holásecká jezera, 8 800 Kč

Cílem je odstranění starého a nefunkčního plotu a úklid odpadků, druhotným cílem je podpora vztahu k území.

Rukola: Rajská zahrádka žije 2015, 10 000 Kč

Projekt je zaměřen na rozvoj a provoz komunitní zahrady, na upevnění vztahů s místními občany a získání nových členů, dobudování zázemí a podia v Maloměřicích. Byla rozšířena plocha pro pěstování, dětský koutek, zásobení vodou v letních měsících.

Pozitivní Akce Re-Kultivace: Rekultivace stezky Táborského nábřeží, 20 000 Kč

Projekt se zabývá realizací společensko-kulturních akcí na svrateckém nábřeží na Poříčí, zpevněním a zprůchodněním stezky Táborského nábřeží a výsadbou keřů.

Junák svaz skautů a skautek ČR: Vysmejčenej park, 1 000 Kč

Projekt navazuje na loňský ročník s cílem vytvořit tradici a zkultivovat veřejné prostranství mezi Mendlovým náměstím a branou č. 1 BVV.

ZŠ a MŠ Kotlářská: Zahrádka v centru města, 10 000 Kč

Cílem bylo založit v lesoparku jednu vyvýšenou zahrádku se záměrem systematicky zapojit místní komunitu do enviromentálních aktivit na Brně-střed.

Kavyl: Zahrada pro radost, 16 000 Kč

Cílem projektu je proměna zahrady klubu Stromík, kde si hrají děti z Dětského lesního klubu. Byly rozšířeny záhony, založeny vyvýšené záhony a bylinkové spirály, dětské průlezky, lanové překážky, koutky pro hry.

ZO ČSOP Veronica: Enviromentální poradenství aktivně, 40 000 Kč

Cílem projektu je zlepšit a inovovat vzdělávání občanů a státní správy k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí a odpovědnému spotřebitelskému chování prostřednictvím fungující služby ekologické poradny a videospotů na webu žadatele.

Hnutí Brontosaurus: Program Akce příroda pro začínající dobrovolníky, 10 000 Kč

Záměrem je zvýšit kapacity a kompetence studentů v problematice životního prostředí, probudit dlouhodobý zájem o dobrovolnictví a smysluplné trávení času formou přednášek a přímé dobrovolnické pomoci.

EkoCentrum Brno: Otevřený Písečník v roce 2, 10 000 Kč

Projekt se zaměřuje na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně. Byla dokončena tradiční zahrádka u pískové stěny mezi Černými Poli a Lesnou, rekonstruovány vstupní dveře verandy objektu.

OS Smrk: Přírodní zahrada u smrku, 7 000 Kč

Pro zviditelnění projektu byl opraven kamenný chodník na zahradě, součástí jsou výtvarné produkty - krmítka, pítka, hmyzí domečky a další, založení slunečního záhonu, budování terásek nad jezírkem. .

ProMěsto: Pěstuj Brno, 20 000 Kč

Podstatou projektu je podpořit, motivovat a poskytnout know-how obyvatelům Brna v městském zahradničení tak, aby následně podnikali samostatné aktivity. Pokračování provozu městské komunitní Zahrady v pytli, vzdělávání formou specializovaných workshopů a seminářů, informace o samozásobitelství.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády: Ekovýchovné prvky na akcích Lamacentra Hády, 10 000 Kč

V Lamacentru bylo připraveno nejméně 9 větších akcí pro veřejnost, jsou zde i enviromentálně zaměřená stanoviště s aktivitami pro hravé poznávání naší přírody.

Hnutí DUHA: Informace pro úspěšné referendum, 10 000 Kč

Cílem projektu je kampaň před referendem na podzim 2016. Měla poskytnout dostatečné argumentační zázemí, zpracovánínargumentace a prostor pro participaci občanů.

Hnutí DUHA: Zelená pro Bronx, 20 000 Kč

Cílem projektu je aktivizovat místní komunitu k odstranění stigmatizace oblasti. Bylo revitalizováno Svitavské nábřeží, vznikla akční skupina místních z řad komunity, která se stará o místo i po skončení projektu.

ZŠ Letokruh: Voda v přírodní zahradě ZŠ Letokruh, 13 000 Kč

Cílem je vybudování vodního prvku v rámci přírodní zahrady ZŠ Letokruh a pokračovat jedlou kvetoucí zahradou. Byl upraven svah na jedlou kvetoucí zahradu se vznikem různých zón.

Rezekvítek: Společně pro medlánecký biokoridor, 13 000 Kč

Výsledkem je zrevitalizovaná část medláneckého biokoridoru a vytvořený stabilní a vzhledný prvek dřevinné vegetace v krajině. Bylo vysazeno 250 ks dřevin, které budou ochráněny lesnickou oplocenou školkou.

ČSOP Regionální sdružení v Brně: Brno bez zbytečného kácení,  23 000 Kč

Výsledkem projektu je zmenšení množství problematicky a zbytečně vykácených dřevin rostoucích mimo les v Brně. Byly poslány žádosti o poskytování oznámení o zahájených spr.řízeních o kácení dřevin, sledování, evidování a přihlašování do problémových správních řízení, která jsou vystavena na webu pro veřejnost. Uspořádán byl seminář pro úředníky MČ Brno a MMB na toto téma.

Občané pro Medlánky: Ořechový sad,  10 000 Kč

Cílem bylo vybudování ořechového sadu a odpočívadla v k.ú. Medlánky s volnou dostupností veřejnosti. Sad bude sloužit k odpočinku i ke zvýšení kvality životního prostředí a dojde k rozvoji společenského života. Sad si vysadili sami obyvatelé Medlánek.

Černovické sdružení: Překročme řeku, 40 000 Kč

Projekt oživuje a zkvalitňuje veřejný prostor kolem řeky Svitavy mezi městskými částmi Černovice a JIh. Veřejnost bude oslovena na výrobu mobiliáře z recyklovaných materiálů, k úklidu břehů řeky a přípravě přístavišť pro další fázi. Součástí bude celá řada aktivit pro děti a dospělé.

Hnutí DUHA-Sedmá generace: Zhlédni a diskutuj!, 15 000 Kč

Hlavní aktivitou byla série promítání dokumentárních filmů s ekologickou tematikou a jejím přesahem do médií a společnosti a diskuzí se známými osobnostmi. Aktivita bude opakována po tři večery s diskusí s odborníky, se čtenářským koutkem s časopisem Sedmá generace. Do aktivit projektu se zapojí 20 lidí a publicita osloví až 5 000 občanů.

MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori: Učíme se a hrajeme si v přírodě,  10 000 Kč

Záměrem je upravit stávající zahradu tak, aby byla využitelná pro práci s dětmi a rodiči v rámci celého roku s přesunem části činností z vnitřních prostor. Součástí budou prvky, které budou celkově rozvíjet osobnost a tělesnou stránku dítěte.

Filiánek: Realizace bylinného záhonu a revitalizace zahrady, 10 000 Kč

Ve třech etapách bude realizována vnitrobloková zahrada ve středu Brna pro děti ze školičky, dětem, mládeži, dospělým i seniorům, obyvatelům na Antonínské 18. Bude založen bylinný záhon s rostlinnou a zeleninovou vegetací, rekultivován trávník, upraveno herní prostředí - pískoviště, hrací plochy a hřiště.

Brnění: Dejchej! Brno, 25 000 Kč

Cílem je udržet pozornost na překračování limitů polétavého prachu v ovzduší. Pozván bude Kaare Press-Kristensen, měřeny budou nanočástice polétavého prachu na dalších místech v Brně, výpočty Kaare odprezentuje na tiskové konferenci, informace budou na webu, FB. Veřejná panelová diskuse "Zkusme dát brněnskou MHD na rok zdarma".

Tereza Náhlíková:  Ozeleňování Gorkého,  13 500 Kč

Cílem je pozitivní ovlivnění okolí lidmi okolo kavárny Tři ocásci. Bude vytvořeno 10 záhonů s rostlinami a bylinkami, živá zahrádka okolo popelnic, chodníčků v zeleni, zastřešená nástěnka - veřejný vyjadřovací, sdělovací a výstavní prostor, trvalé pouliční výstavy.

ČSOP Regionální sdružení:  24. brněnský Biojarmark,  25 000 Kč

24. ročník tradiční akce, která má Brňany informovat o ekologickém zemědělství, farmách v okolí Brna, o alternativních způsobech obstarávání potravin apod.

_________________________________________________________________________________________

Granty udělené z výtěžku 12. benefiční aukce:

Z výtěžku 12. benefiční aukce Nadace Veronica bylo rozděleno   187 150 Kč   v rámci programu Obnova a záchrana studánek na území moravských krajů a kraje Vysočina. Podpořeny byly tyto projekty:

OS Radkov: Záchrana zakletých studánek, 22 500 Kč

Výsledkem projektu bude obnova a zpřístupnění čtyř studánek na k.ú. obce Radkova ve spolupráci s dětským Kroužkem mladých přátel myslivosti a přírody Srnčata z Radkova, s rodiči, místními obyvateli, Obcí Radkov a dalšími. 

Ing. Libuše Hochmanová: Zachraňme tajemnou studánku, 23 000 Kč

Záchrana a obnova studánky v k.ú. Rajhrad, zlepšení její funkce, opatření pramene stříškou, zpevnění okraje, vyčištění, vysázení vodních rostlin a stromů okolo.

Hana Schäfferová: Obnova studánky Skalka Pitín, 18 000 Kč

Obnova zapomenuté lesní studánky, posezení a jejího okolí v k.ú. Pitín, lokalita Skalka. Studánka bude prohloubena a vyčištěna, odtokové strouhy budou obloženy kameny a nejbližší okolí bude vyčištěno. 

Lukáš Sejkora: Studánky pod kolonií, 20 000 Kč

Obnova dvou pramenů a dvou jezírek v k.ú. Přibyslav - vyhloubení jezírek, následná výsadba ovocných stromů a keřů. 

Za sebevědomé Tišnovsko: Vyčištění a zvelebení Rokynovy studánky, 25 000 Kč

V plánu je postavit dřevěnou lávku přes potůček v k.ú.Předklášteří, postavit kamennou záídku ke zpevnění svahu, provést kontrolní rozbor vody. 

ČSOP Vlčí prameny: Obnova a údržba studánek Vlčích pramenů, 21 350 Kč

Vyčištění, úprava stěn a dna, odtokové rýhy studánek Vlčích pramenů, vyložení stěn plochými kameny, úprava hrázek, výroba dřevěných žlabů, úprava přístupových cest.

Obnovená Matice Moravská: Studánka u smrku, 14 000 Kč

Studánka leží 2 km od středu obce Nebovidy. Cílem projektu je obnovit stávající pramen tak, aby bylo zachyceno více vody, vyzdít sběrnici, opěrnou zídku a přístup. 

Barvínek: Cesty k pramenům,  20 000 Kč

V rámci projektu bude upravena studánka "U zabitého" v k.ú. Ruprechtov. V rámci rekonstrukce bude zachován přírodní charakter studánky, bude obnovena kamenná stavba a zajištěn lepší odtok vody, u studánky bude zbudována dřevěná lavice.

ZO ČSOP Zelené údolí u Doubrav: Obnova Garlíkovy studánky, 2 000 Kč

Jedna z posledních historických studánek v k.ú. Doubravy má značně poškozenou stříšku, je v plánu její výměna, kdy šindel bude nahrazen dřevěnými deskami.

Dvorští: Studánkový les, 15 900 Kč

Dlouhodobým výskledkem projektu bude Studánkový les v k.ú. Hovězí, místní část Hořansko. Studánky budou upraveny a zastřešeny, propojeny lesními chodníčky mezi sebou. 

Gymnázium Kadaň: Obnova studánky a rybníčku v Želíně, 5 400 Kč

Pramen upravený jako studánka vyvěrá v želině nedaleko od Kadaně. Cílem bude vykopat nové koryto k rybníčku, odkrýt a obnovit prameniště studánky, studnu a šachtu, upravit pomocí čedičových kamenů studánku a vytvořit zídku.