Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2008 jsme podpořili ekologické projekty částkou 1 049 000 korun.

__________________________________________________________________________________________________

Školní přírodní zahrady:

ZŠ Boskovice, okres Blansko: Naučné tabule do učebny v přírodě, 10 000 Kč

Vyukové tabule obsahují informace o školní  zahradě a rostlinstvu a živočišstvu Boskovicka.

MŠ Mozaika, p.o., Jihlava: Země skřítků, 4 000 Kč

Vytvoření prostoru pro  pěstitelské a chovatelské  aktivity  - vybudování krmítek pro ptáky, biokompostéru
 
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání: Zahrada dětem, 30 000 Kč

Vybudování zahrady s pomocí dětí a dobrovolníků. Projekt navazuje na česko-německý projekt „Školní zahrady jako přírodní učebny v ČR a Německu"

ZŠ a MŠ, Blížkovice, okr. Znojmo, p.o.: Ozdravění zeleně v areálu školy, 30 000 Kč

Cílem projektu  je osázení prostoru před budovou školy, znovuvybudování školní zahrady, vytvoření  přírodního  výukového koutku.

Lužánky SVČ Brno: zaHRAda - výsadba, 20 000 Kč

Dlouhodobý projekt zaměřený na využití prostor zahrady SVČ Lužánky. Cílem je oživit, zatraktivnit a veřejnosti a především dětem otevřít dosud málo využívané prostory. V této etapě se jedná především o ozelenění ploch.

ZŠ Moravská Nová Ves, okres Břeclav: Učebna v přírodě, 70 000 Kč

Vybudování učebny v přírodě v parku u školy.Učebna bude vybudována z přírodních materiálů.

MŠ, Brno, Neklež 1a, p.o.: Přírodní zelené kouty na školní zahradě, 70 000 Kč

Cílem projektu je zlepšení prostředí v okolí městské školy - bude vysázen živý plot kolem školní zahrady, vytvořeny přírodní kouty v zahradě (výzkumná loučka, balvany, sluneční hodiny, amfiteátr)    

ZŠ Záhorovice, okres Uherské Hradiště, p.o.: Učebna v přírodě, 25 426 Kč

Projekt je pokračováním budování školní zahrady jako učebny v přírodě. V rámci projektu bude vytvořena meteorologická stanice, vyrobeny a umístěny krmítka pro ptáky, vyrobeny a umístěny vyukoé tabule a kompostér.

____________________________________________________________________________________________

Granty z prostředků NIF:

Permakultura (CS), Brno: Přirodní zahrada 2008, 20 000 Kč

Propagace a osvěta nejširší veřejnosti v oblasti trvale udržitelného zbůsobu života a zdravého životního stylu, zaměřeného na přírodní zahrady. Nadační příspěvek bude použitý na vydání zbývajicích kusů titulů „Zvířata v přírodní zahradě" a „Přirodní zahradní louka".

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc: Péče o lokalní biocentrum v Droždíně za aktivní účastí místních obyvatel, 15 000 Kč

Cílem projektu je realizace managementu lokality pro obnovu teplomilných trávníků spočívající v posečení travních porostů 2x ročně s vynecháním cenných ploch či druhů, prořezávce náletových dřevin a likvidaci invazních druhů rostlin postřikem herbicidu.

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc: Obnova informačního systému na střední Moravě, 11 000 Kč

Komplexní revize aktuálního stavu všech námi zabudovaných panelů a jejich generální úprava. Nezbytnou součásti projektu bude použití moderních metod na důkladnou evidenci stojanů pomocí zaměření GPS a fotodokumentace.

Rezekvítek, Brno: Toulavý autobus po přírodních učebnách a školních zahradách VI., 12 000 Kč

Cílem projektu"Toulavý autobus" je zmapovat zachovalé a fungující školní zahrady a poté s pedagogy tyto zahrady navštívít. Návštěvy zahrad jsou inspirací a příležitostí výměny zkušeností
pro učitele, věnující se rozvíjení školních zahrad a ekologické výchově.

SOŠ Šumperk, Šumperk: Projekt "JELENÍ STUDÁNKA", 12 000 Kč

Projekt vznikl v roce 2006 a jeho cílem je péče o historicky cenné odpočívadlo na Jelení studánce na hřebeni Jeseníků. V roce 2008 by měla být rekonstrukce objektu, kterému by jinak hrozil zánik, dokončená.

Sdružení Krajina, Žďár nad Sázavou: Kosíme s Krajinou, 20 000 Kč

Sdružení Krajina je největším pozemkovým spolkem v ČR. V roce 2007 zajistilo péči o 150ha krajiny (kosení, vyřezávky). Vzhledem k nedostatečnosti technického vybavení musí část práce zadavát komerčním dodavatelům, což odčerpává cenné finnační zdroje. Cílem projektu je proto zvýšit technickou soběstačnost vybavením dílny, která umožní údržbu a opravy drobné techniky a nářádí.

MOSTKOVICE sdružení pro pomoc zdravotně postiženým: Výsadba keřů v areálu Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým HELIOS-MOSTKOVICE, 10 000 Kč

Cílem projektu je postupné zlepšení prostředí areálu výsadbou 300ks keřů PYRACANTHA COC., využívaného pro činnost sdružení a všechny formy hiporehabilitace.

ZO ČSOP 59/11 ZO Jihlava: Úprava studánky Panny Marie, 6 000 Kč

Prohloubení a rozšíření studánky, osazení podkladu z kamene, zastřešení, slavnostní odhalení

ZO ČSOP Veronica Brno: Péče o hendikepované netopýry, 15 000 Kč

Záchranný program pro hendikepované netopýry - převzetí do péče a následná péče.

Hnutí Brontosaurus, Brno: Podpora a rozvoj ekologické výchovy v dětských oddílech, 8 000 Kč

Projekt podporuje zavádění a rozvoj prvků ekologické výchovy v pravidelné činnosti oddílů zabývajících se prací s dětmi do 15 let. Soustředí se přitom zejména na motivaci k rozvoji ekologické výchovy a vzájemné spolupráce v rámci regionu, výměnu zkušeností mezi vedoucími a organizátory volnočasových aktivit pro děti.

Nesehnutí, Brno: Česká verze filmového dokumentu Biedronka, 5 000 Kč

Obsahem projektu je vytvoření čeké verze polského filmového dokumentu Biedronka.Tento dokument mapuje životní prostředí zaměstnanců velkého hypermarketového řetezce Biedronka a jejich vítězný soudní spor
s řetezcem při obhajobě jejich práv na zdravé životní prostředí.

Hnutí DUHA, České Budějovice: Výchovou a osvětou k větší ohleduplnosti obyvatel k životnímu prostředí, 6 000 Kč

Cílem je informovat veřejnost o důležitých oblastech ochrany přírody, krajiny a obecně ekologie. Informace budou poskytovány pomoci letáků, tiskových zpráv, článků v novinách, besed a infostánků.

Horní mlýn, Křtiny: Ekologické myšlení (nejen) pro vysokoškoláky, 6 000 Kč

Uspořádání dvou víkendových seminářů o ekologickém myšlení. Seminář je určen pro studenty environmentalistiky a dalších oborů, zejména společenskovědních, z celé ČR.

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc: Environmetální informační středisko Sagittaria s programem pro širokou veřejnost na střední Moravě, 6 000 Kč

Obsahem projektu je ucelený program environmentálního informačního střediska zahrnující poskytování environmentálního poradenství, výstavy fotografií, exkurze, přednášky, výlety, besedy, výukové programy, vydávání tiskovin a internetová prezentace.

Hnutí Brontosaurus, Brno: Ekostan v Telči - "nízkoprahová ekoporadna", 8 000 Kč

Projekt se zaměřuje na koordinaci a realizaci tzv. Ekostanu - ekoporadny na cestách při festivalu Prázdniny v Telči, který má za cíl informovat o možnostech ekologicky šetrnějšího životního stylu v místě a motivovat k zapojování do ochrany životního prostředí.

Hnutí DUHA, Olomouc: Jak ekologicky nakupovat?, 8 000 Kč

Cílem projektu je vytvořit praktický manuál, v němž budou přehledně, jednoduše, avšak celistvě probrány možnosti uplatnění zásad šetrného spotřebitelství především při nakupování předmětů denní potřeby.

Hnutí DUHA, Olomouc: Nové ekologické výukové programy pro střední školy v Olomouci a okolí, 6 000 Kč

Cílem projektu je rozšířit nabídku ekologických výukových programů naší organizace, abychom mohli poskytnout studentům co nejvíce potřebných a zajímavých tipů, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí.

Občanské sdružení Človíček (One Little), Brno: Putování se Človíčkem aneb vzhůru za zvířaty, 5 000 Kč

Oživení vzdělávacího procesu, rozšíření možností pro dětí z rizikového prostředí, které mají jen omezenou možnost prožitkových aktivit. Rozšíření obzorů, zkušeností, ale i chuti poznávat a měnit své mnohdy omezené životní hodnoty.

Stromy pro budoucnost o.s., Kojetín: Krajina člověkem dotýkana, 7 000 Kč

Třídenní výběrová ekologická exkurze do oblastí pod vlivem těžkého průmyslu Ostravsko, Karvinsko, CHKO Beskydy. Vnímámí krajiny člověkem v různé míře zasažené a ovlivněné.

Mateřské centrum Lískáček, o.s., Brno: Domácnost přátelská k přírodě, 1 500 Kč

Posílení zájmu o životní prostředí a seznámení rodičů na rodičovské dovolené s možností ekologicky šetrného vedení domácností.

ZŠ Mariánské nám., Uherský Brod: Bílá místa na mapě ČR - Tajemné hrady Medvědí hornatiny, 6 000 Kč

Njedříve je se studenty vykonána práce pro životní prostředí v obci (výsadba zeleně) a pak pro žáky zorganizujeme environmetnální program v terénu, tentokrát v oblasti Medvědí hornatiny, která leží na sever od Hrubého Jeseníku.

ZŠ Komenského, Sušice: Neklop oči, i nad tebou se něco děje, 3 000 Kč

Výstava fotografií, kterou pořádá ZŠ, do které se zapojují žáci i veřejnost.Výstava je zaměřena na vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí. Celá akce je součástí plánu ekologické výchovy ve škole.

Ekocentrum Brno, Brno: Rodičovská ekoškola (kurz ekologické gramotnosti pro rodiče), 3 000 Kč

Je koncipováno jako 8 setkání, které mají rodičům pomoci zorientovat se v základních ekologických tématech, jako jsou např. zásady domácí ekologie, odpovědná spotřeba, biopotraviny, recyklace, atd.

Milada Válková, Nosislav: Seminář - výtvarné umění a krajina Výhonu, 5 000 Kč

Víkendový seminář pro amaterské i profesionální výtvarníky se zaměřením na zachycení krajiny přírodního parku Výhon, krajiny vinic a sadů.

ZŠ Babice, p.o., Babice u Uherského Hradiště: Třídění odpadů na ZŠ Babice, 3 000 Kč

Cílem je vytvočení výukového programu o třídění odpadu, nakoupení košů a didaktických pomůcek, zpracování informačních tabulí a popisků.

Eko-info centrum Ostrava, Ostrava: Škola skutečně v přírodě 2008, 4 000 Kč

Cílem je realizace pětidenního pobytu pro děti s programem orientovaným na ekologickou problematiku (motivace Dnem Země) ve zdravé lokalitě Přirodního parku Moravice-část Mokřinky.

ZO ČSOP Studénka: Zavedení elektronické publikační činnosti Ekocentra Poodří, 3 000 Kč

Cílem projektu je šířit osvětu v ochraně přírody a krajiny zavedením elektronické publikační činnosti. Činnost bude navazovat na širší záměr vytvořit pro místní obyvatele environmentálně vzdělávací aktivity budoucího návštěvnického a komunitního ekologického centra.

ZO ČSOP Studénka: Voda v krajině, 4 000 Kč

Projekt je environmetálně vzdělávacím programem, který má za cíl blíže seznámit žáky druhého stupně základních škol na území města Studénky s vodním režimem v krajině a ochranou čistoty vody.

Centrum pro komunitní práci střední Morava, Přerov: Partnerství pro živou Odru, 4 000 Kč

Cílem projektu je podporovat aktivní spolupráci místních aktérů formou jednodenních workshopů zaměřených na rozvoj vodního a krajinného managementu.

ZO ČSOP Klenice, Mladá Boleslav: Výroba ručního papíru, instalace budek pro zpěvné ptáky, 3 000 Kč

Výrobní seminář pro žáky MŠ a ZŠ, kde se naučí vyrábět ruční papír a kde se dozví, kolik ušetří sběrem papíru stromů. Druhou části projektu je instalace budek pro zpěvné ptáky, které žáci rozvěsí
v přímětském lese na Radouči.

ZŠ u Lesa, Kraviná-Ráj: Poznej a chraň!, 4 000 Kč

Cílem projektu je zapojení žáků všech věkových kategorií do ochrany životního prostředí formou výjezdů do přírody, kde se budou mimo jiné podílet na výsadbě a pěstování stromů a rostlin.

Petra Čechurová: Den Země v Kladrubech, 3 000 Kč

Cílem projektu je představit na akci Den země v Kladrubech nejrůznější ekologické organizace, obohatit veřejnost o nové poznatky z oblasti ekologie a ochrany přírody.

Internetová podoba časopisu Veronica: Zpracování nternetové podoby časopisu Veronica, 15 000 Kč

Děti Země Brno: Ropák, 15 000 Kč

Příprava a vyhlášení známé ekologické ankety Ropák a Zlatá perla.

______________________________________________________________________________

Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu s přírodou např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy

Junior-dům dětí a mládeže, Brno: Dědečkův dvoreček-II.etapa dokončení (malé ekologické hospodářství), 5 000 Kč

Nadace již poskytla v roce 2007 příspěvek na úpravu vyhrazené části zahrady pro malá hospodářská zvířata. II. etapa projektu zahrnuje vybudování přístřešku a ubikací pro drobná hospodářská zvířata - vytvoření králíkárny,doupěte pro fretku, kurníku pro zakrslou drůbež a ubikace pro zakrslé prasátko.

MŠ KOPŘIVNICE: Naše zahrada - Ptačí svět, 6 000 Kč

Účelem projektu je obnova školních zahrad MŠ s vytvořením zázemí pro rozvoj environmentální výchovy předškolních dětí a její rozšíření přenášením ekologických aktivit do exteriéru.

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ - Ornitologická stanice, Přerov: Výukový amfiteátr v zahradě ORNIS, 10 000 Kč

Cílem projektu je vytvoření venkovního prostoru v areálu ORNIS v Přerově k vyúce environmentálních programů a pořádání ennviromentálně zaměřených akcí.

DĚTEM ZE ZELENÉHO RÁJE o.s., Mikulov: Rekonstrukce zahrady MŠ Habanská "Zelený Ráj", 6 000 Kč

Obsahem projektu je proměna zahrady MŠ Habanská na místo, které nabízí dětem mnohem bohatší zázemí k vyvíjení jejich smyslů, dovednosti a citu pro přírodu.

SPŠCH akad. Heyrovského a Gymnázium, Ostrava: Rekonstrukce školního atria pro výuku ekologie a odpočinek studentů školy, 8 000 Kč

Hlavním cílem je vytvořit vhodné prostory pro praktickou výuku enviromentální výchovy a biologie na naší škole.

ZŠ a MŠ Boleradice: Školní přírodní zahrada-bylinková spirála, hmatová stezka, 5 000 Kč

Cílem projektu je pokračování v úpravách školní zahrady-vybudování bylinkové spirály a bezpečného přístupu do terasovité části zahrady.

Obchodní akademie Olomouc: Zelený dvorek, 8 000 Kč

Cílem projektu je upravit školní dvorek, osázet ho zelení a vybudovat pěkné prostředí pro trávení volných chvil našich studentů.
 

ZŠ Bartůškova, Třebíč: Ptáci známí i neznámí, 4 000 Kč

Cílem projektu je seznámení žáků se základními druhy ptáků,kteří žijí v okolí školy a vytvořit pro ně vhodné podmínky pro život (budky, krmítka, atd.)

MŠ Adélka p.o., Brno: Sadové úpravy zahrady MŠ Adélka v Brně - Kohoutovicích, 10 000 Kč

V rámci celkové rekonstrukce zahrady včetně herních prvků je navrhováno upravit stávající zeleň tak, aby lépe vyhovovala didaktickým potřebám školy a umožnila dětem všestrannější a též četnější využití prostoru zahrady.

MŠ Komenského, Uničov: ZAHRADA žIVÁČKÅ®, 8 000 Kč

Cílem projektu je postupně vybudovat takovou školní zahradu, která by sloužila dětem po celý rok.
Děti by zde poznávaly přirodu a život v ní, přibližovaly si práce pěstitelské a chovatelské, soužití člověka s přírodou a samozřejmě by zde měli i prostor na hry a sporty.

Základní škola Hulín, okres Kroměříž: Školní zahrada k vzdělávání, výchově, osvětě i odpočinku, 5 000 Kč

Celková regenerace školní zahrady a vytvoření střediska enviromentální výchovy - výsadba okrasných dřevin

Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská 943: V harmonii s přírodou, 5 000 Kč

Rekonstrukce školní zahrady a osazení herními prvky - výsadba keřů

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjov: Zahrada pro radost - živá zahrada, 5 000 Kč

Rekonstrukce školní zahrady - osazení stromy.

_____________________________________________________________________________________________________

Grant udělený z výtěžku  5. benefiční aukce Nadace Veronica

ZO ČSOP Kosenka: Výkup pozemků mezi rezervacemi Javorůvky a Dobšena, 350 000 Kč