Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2009 jsme podpořili ekologické projekty částkou 744 000 korun.

________________________________________________________________________________________________

Z prostředků NIF bylo v I. kole rozděleno 106 tisíc korun. Podpořeny byly tyto projekty:

Eko-infocentrum Ostrava
Oživení zámeckého parku v Klimkovicích
15 500 Kč

TYTO Nenakonice
Ochrana a podpora sovy pálené na Jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti
15.000 Kč
 
Základní škola Břidličná

Okno do hlubin
6.000 Kč

Gymnázium a Střední odborná škola Rájec - Jestřebí, o. p. s.

Obdivuhodný svět rostlin
8.500 Kč
 
Sagittaria - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Likvidace invazivních druhů Reynoutria sp. a Helianthus tuberosus na Olomoucku
20.000 Kč

SDRUžENÍ BIENÁLE BRNO, o. s.

Bienále EkoPlakátu
5.000 Kč

Klub turistů a lyžařů
Publikace Babí lom
20.000 Kč

ČSOP Regionální sdružení Brno

Vánoční stromky s čistým svědomím
16.000 Kč

________________________________________________________________________________________________

Z fondu veřejné sbírky jsme rozdělili 300 000 korun na projekty:

Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních služeb: Zeleň a dům patří k sobě, 17 000 Kč

Cílem projektu je vnést zeleň do brněnské ulice Mlýnská skrze vysazení popínavých rostlin na fasádu objektu, který je ve vlastnictví Armády spásy, a vybavit dvorek Centra sociálních služeb lavičkou a dlažbou.

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno:  EFFETA denní stacionář: ZDRAVÁ ZAHRADA, 20 000 Kč

Těžiště projektu spočívá ve vytvoření prostoru pro pracovně-terapeutické, sportovní a společenské aktivity lidí s mentálním postižením revitalizací a úpravou nevyužívané zahrady EFFETY denního stacionáře

Studijní nadační fond Gymnázia, Brno - Řečkovice: Obnova a ekologizace školní zahrady -  3. závěrečná etapa, 20 000 Kč

Realizace závěrečné etapy projektu Obnovy a ekologizace školní zahrady

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "KOMPAS" Brno: Zábava, která dává smysl, 19 000 Kč

Cílem projektu je praktická výchova odpovědných mladých lidí k ochraně přírody a snižování energetické náročnosti klubovny

W Alternativa, o.s.: Obnova a ekologizace školní zahrady na Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, 10 000 Kč

Projekt má za cíl obnovení staré a nepoužívané školní zahrady a její ekologizace. Zanedbaná školní zahrada bude proměněna v přírodní učebnu, kde se budou žáci nově vzniklé Waldorfské školy Brno moci seznamovat s ekologickými prvky a jejich funkcemi v přírodě.

ZŠ Brno, Horácké náměstí 13: „O přírodě v přírodě.", 3 000 Kč

Cílem tohoto projektu je, aby i žáci základní škole ve městě byli během výuky v co největším kontaktu s přírodou a naučili se nejen pozorovat jednotlivé její složky, ale také chápat její pospolitost v rámci ekosystémového myšlení a poznávání místní byť městské krajiny.
                                                                                                                                                              
Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 3: Školní dvůr - oáza her, klidu a pohody, 15 000 Kč

Cílem projektu je dokončení úprav školního dvora vytvořením herního a odpočinkového koutku pro mladší děti. Obnova herních prvků v této části školního dvora a vytvoření prostoru k relaxaci a odpočinku s použitím ekologických materiálů (dřevěné herní prvky, lavičky, stolečky a židličky). Zahradní úprava okolních prostor (vysázení truhlíků, úprava zahrádky - pěstování bylinek).

ZŠ Brno, Masarova 11: Dětské hříště pro školní družinu a Centrum volného času, 19 500 Kč

Další fáze budování dětského hřiště  v areálu ZŠ Masarova, které bude přístupné i veřejnosti

HoSt Home-Start Česká republika: Vzdělávání a motivace dobrovolníků pomáhajících v rodinách s malými dětmi, 4 200 Kč

Projekt se zaměřuje na vytvoření příležitosti pro další vzdělávání a podporu motivace dobrovolníků působící v rámci občanského sdružení HoSt Home-Start

BrnoNaKole: Brno na kole a pěšky, 20 000 Kč

Projekt vytváří a posiluje efektivní oboustrannou komunikaci mezi uživateli ploch a komunikací a orgány města. Využívá k tomu 4 základní prostředky: 1. Internetová prezentace, 2. Cykloporadna, 3. Cykloschůzky, 4. Cyklostánek

Občanské sdružení Concordia Bonum Brno pro seniory - Domov sv. Ludmily: Ozelenění terasy, balkonu, oken v Domově pro seniory - Domov sv. Ludmily, 13 400 Kč

Cílem projektu je, aby klienti Domova měli ve své bezprostřední blízkosti zeleň, pozorovali jak roste, případně kvete a vyvíjí se a mohli se o ni starat.

Junák - svaz skautů a skautek ČR: Rádcovské kurzy - první krok k odpovědnosti za druhé, 15 000 Kč

Podpora rádcovských kurzů, ve kterých se učí členové Junáka ve věku 13 - 15 let vést svoje vrstevníky v malých skupinách - skautské družině. Realizace celkem tří rádcovských kurzů s celkovou kapacitou 60 - 70 osob v průměrné délce trvání dva víkendy.

NESEHNUTÍ Brno: Brněnské ekovečery, 20 000 Kč

Hlavním cílem je rozšířit nabídku ekovýchovných programů pro veřejnost v Brně, dále atraktivní formou informovat mladé lidi o ekologické problematice a představit jim různé nevládní organizace a umožnit jim zapojení do organizací věnujících se ochraně životního prostředí v Brně. Dalším cílem projektuje také naučit mladé a začínající dobrovolníky a dobrovolnice dovednostem při pořádání ekologických akcí,

Občanské sdružení Smrk: Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání, 7 000 Kč

Cíl etapy realizace: dokončit úpravy vstupního prostoru včetně dosadby a osvětlení, zajistit nutnou údržbu, realizovat dohodnuté akce, aktualizovat webovou stránku, informovat veřejnost o akcích , pokračovat ve spolupráci s organizacemi, institucemi i státní správou, připravovat dokumentaci a materiály pro mnohostranné využití atd.

MŠ Na Osadě, Koperníkova 6: Zdravá zahrada II, 10 000 Kč

Pokračování projektu Zdravá zahrada I, který byl realizován v minulém školním roce - úpravy školní zahrady.

Biskupské gymnázium Brno: Učíme se v zahradě, 12 000 Kč

Cílem projektu je vybudovat místo,  kde by studenti mohli pracovat se vzorky a informacemi, které získají v lese, kde by se mohli seznámit s našimi běžnými rostlinami, kde by se  mohli učit a v klidu pracovat i v jiných předmětech, a to v přímém kontaktu s přírodou.

Montessori Morava: Ekologická výchova v praxi, 5 000 Kč

Výuka enviromentální výchovy u předškolních a školních dětí - příspěvek na výukový materiál a kontejnery na třídění odpadu

ČSOP, Regionální sdružení v Brně: Vánoční stromky s čistým svědomím, 15 000 Kč

Cílem projektu s několikaletou tradicí je zvýšení zájmu veřejnosti o k přírodě šetrnějším vánočním stromečkům.

Sdružení rodičů Losík (občanské sdružení při MŠ Loosova 11, Brno): Rekonstrukce školní zahrady při mateřské škole Loosova, 10 000 Kč

Rekonstrukce školní zahrady při MŠ Loosova - příspěvek na zatravnění a osázení stromy

Živý venkov: Revoluce ve školním stravování, 10 000 Kč

Cílem projektu je započít diskusi o budoucnosti školního stravování s MMB i školami v Brně přenosem informací a know-how o nejnovějším vývoji v oblasti školního stravování dětí v zahraničí a využití tohoto modelu pro jednání v dalších městech v ČR..

Hnutí Brontosaurus: Dort pro Brontosaura, 15 000 Kč

Hnutí Brontosaurus: Rozvoj prvků EVVO při práci s dětmi a mládeží, 10 000 Kč

_____________________________________________________________________________________________________________________

Z výtěžku 6. benefiční aukce Nadace Veronica byl 310 tisíc podpořen tento projekt:

Sdružení Krajina, Počítky: Výkup pozemků pro návrat květnatých luk do krajiny Vysočiny, 310 000 Kč

Podpora činností spojené s výkupy pozemků a přímého výkupu.

_________________________________________________________________________________________________________________

Z výtěžku mimořádné benefiční aukce Nadace Veronica bylo rozděleno 24 tisíc. Podpořen byl tento projekt:

Development of Children and Woman Center, Nepal: Příspěvek pro základní školu v Khandadéví, 24 000 Kč

Díky grantu se podaří doplnit zařízení školy