Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Celkem bylo v roce 2006 na nadačních příspěvcích rozděleno 810 000 korun, z toho z NIF 443 000 korun a 367 000 korun z dalších prostředků.
Nadační příspěvky udělené v roce 2006 zprostředků NIF

Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jehož zdrojem byl Nadační investiční fond (NIF). Celkem bylo z výnosů prostředků NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole 443 000 Kč.
A. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku (nadační příspěvky do 30 000,- Kč)

Hnutí DUHA-Přátelé Země, Brno
Návrat života do krajiny
Grant umožní systematicky a do hloubky zpracovat téma revitalizace krajiny. V pěti článcích na konkrétních příkladech předloží autoři různé přístupy a možnosti pro zapojení do revitalizačních aktivit. Projekt je součástí vydání 15.ročníku časopisu Sedmá generace.
11 000,-

Sdružení Bienále Brno, občanské sdružení
Ekoplakát (výstava z cyklu Brno-hlavní město grafického designu č. 33)
Brněnská výstava v Hadivadle s výběrem 50 nejlepších plakátů z posledního 10. trienále Ekoplagát žilina autorů z mnoha zemí včetně všech vítězných plakátů letošního ročníku soutěžní přehlídky.
6 000,-

Nesehnutí Brno
K trvalé udržitelnosti s územním plánem
Projekt je zaměřen na informování veřejnosti o vybraných environmentálních tématech (doprava, ochrana ovzduší, hluk, výstavba obchodních center) spojených s tvorbou územního plánu, který by měl od roku 2010 zásadním způsobem ovlivňovat rozvoj města Brna. Cílem je zapojit aktivní občany do řešení problémů žP.
15 500,-

Malovaný kraj, občanské sdružení
Zvláště chráněná území v Biosférické rezervaci Dolní Morava
V časopise Malovaný kraj bude zpracováno a publikováno 5 článků, které poskytnou jednoduchý přehled a základní informace o zvláště chráněných územích na Dolní Moravě.
15 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Ekologická poradna Veronica - Zelený telefon města Brna
V rámci provozu Ekologické poradny Veronica a služby Zelený telefon města Brna je nezbytností mít k dispozici kvalitní fotoaparát k pořizování dokumentace související s aktivitami poradny.
12 500,-

ZO ČSOP Ponikva
Školka starých odrůd ovocných stromů a ohrožených dřevin Moravského krasu
Příspěvek je žádán na výkup pozemku 0,83 ha v k.ú.Vavřinec na Moravě za účelem zřízení školky starých odrůd ovocných stromů a ohrožených dřevin v Moravském krasu. Školka bude v průběhu roku 2006 oplocena, přivedena voda z blízkého potoka, zavedena elektřina nezbytná pro čerpání vody.
10 000,-

Základní článek Hnutí Brontosaurus - Mařatice, Uherské Hradiště
Zapojení veřejnosti do péče o bělokarpatské louky a krajinu
Předmětem projektu je zajištění údržby přírodní rezervace Hutě v Bílých Karpatech kosením, které probíhá spolu s výchovou a vzděláváním mládeže, spoluprací a komunikací s místními obyvateli i partnerskými organizacemi a výzkumem na pokusných plochách.
5 000,-

Sdružení Renesance krajiny, Adamov
Oživené kameny a voda
Putovní výstava v regionu fotografií a malovaných krasových kamenů umělců žijících v Moravském krasu. Výstava bude prodejní, 50% výtěžku je určeno na ochranu cenných krasových biotopů a zřízení školky původních lesních dřevin Pozemkového spolku Ponikva.
10 000,-

Hnutí DUHA, Olomouc
Olomoucký BIOklub - pomoc ekozemědělcům s prodejem "ze dvora"
Cílem projektu je navázání a vznik dlouhodobé osobní komunikace a spolupráce mezi ekozemědělci a spotřebiteli a zvýšení odbytu produktů ekofarem v Olomouckém kraji. Projekt je doplněním 5 let fungující propagačně-osvětové kampaně na podporu ekologického zemědělství.
10 000,-

Saggitaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc
Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria
Cílem je zapojit drobné vlastníky do péče o další lokality a parcely zájmového území pozemkového spolku Saggitaria a jeho propagace na veřejnosti. Prostřednictvím získání věcných práv k pozemkům v přírodovědně cenných lokalitách zajistit kvalitní a dlouhodobou péči o tyto lokality.
10 000,-

Sdružení pěstounských rodin, Brno (Pohořelice)
Obnova stávajících ohrad pro koně a osetí dalších pozemků Domu na půli cesty u Pohořelic
Součástí Domu na půli cesty je malá ekologická farma. Pro koně je potřeba vybudovat ohradu, pro zajištění dostatku sena pro 4 koně a krávu a osít další pozemek 1,7 ha trávou.
15 000,-

Vaváky - Společnost pro oživení venkova, Nalžovské Hory
Šance pro draha
Draha - bývalé obecní pastviny jsou už dlouho opuštěné a postupně zanikají. Sdružení se snaží vrátit pastvu alespoň na těchonická draha. Na drahách bude po 35 letech obnovena pastva a s místem i nepostradatelností pastvy budou seznámeni místní obyvatelé a návštěvníci.
10 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Pořádání výstav v Domě ochránců přírody na Panské ulici č.9 v Brně
Záměrem projektu je pokračování v tradici v roce 2006 čtyřmi výstavami v Domě ochránců přírody a výstavou u příležitosti Dne Země v Pouzdřanech.
20 000,-

Sdružení židlochovice
Rozhledna Výhon - projektová dokumentace stavby
Peníze jsou žádány na zpracování části projektové dokumentace rozhledny v krajině,
na základě kterého bude možné žádat o peníze na stavbu EU.
25 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Oprava a údržba stanovišť pro užovku stromovou v lokalitě Šábes
Ve vinici Šobec - NP Podyjí - ubývá kamenných zídek na terasách vinic vhodných stanovišť pro ohroženou užovku stromovou. Proto se odstraní přebytečná vegetace, opraví se zhroucené a poškozené zídky.
20 000,-

Roman Kinkor, Strakonice
Informační tabule u poutní kaple sv. Maří Magdaleny v obci Chelčice
Poskytnutí základních informací týkajících se v roce 2005 obnoveného pramene sv. Maří Magdaleny návštěvníkům krajinné památkové zóny Libějovicko-Lomecko a popularizace dříve hojně navštěvovaného poutního místa.
5 000,-

Ekoton, o.s., Vnorovy
Přeměna lokality Kříb na parkovou a oddychovou zónu
Cílem projektu je úprava veřejného prostranství lokality Kříb v obci Kozojídky, zejména výsadbou stromů a keřů, zatravněním luční směsí, drobnými terénními úpravami a vybudováním laviček.
20 000,-

IMPULS Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín, Valašské Meziříčí
Dovybavení hippocentra Růžka
Dokončením nově rekonstruovaných dosud nevyužitých prostor hippocentra se získá nové prostředí pro různorodé aktivity pro zdravotně postižené, pro možnost aplikace nových metod a programů.
5 000,-

Hnutí Brontosaurus, Brno
Ekoporadna na cestách
Cílem projektu je podpora šíření informací o ochraně žP mezi veřejností v různých regionech ČR formou putovního ekostanu na folkových festivalech a podobných společenských akcích.
10 000,-

ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno
Nástrojové vybavení Cimbálové muziky Veronica - koupě cimbálu
Cimbálová muzika Veronica několikrát ročně, bez nároku na odměnu, vytváří příjemnou atmosféru na akcích pořádaných pro veřejnost - vernisáže v Domě ochránců přírody, Den Země v Pouzdřanech, benefiční aukce výtvarných děl na záchranu významné lokality atd.
17 000,-


B. Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací věnujících se ekologické výchově (výše příspěvků do 10 000,-)

Eko-info centrum Ostrava, Ostrava
Škola skutečně v přírodě
Ve spolupráci se ZŠ ve Fulneku bude zajištěn ekologicky orientovaný program ŠvP pro žáky 5.tříd. V programu ŠvP budou zařazeny prvky přímého pozorování přírody a přímého kontaktu s přírodou, s živými i neživými přírodninami, smyslové vnímání přírody, praktická cvičení a ukázky ekologického přístupu k přírodě.
3 000,-

Ekocentrum Iris Prostějov
Ekovýchovné programy pro střední školy
Jedná se o doplnění nabídky ekovýchovných programů - nově pro střední školy v Prostějově a okolí. Z příspěvku se zakoupí pomůcky a nutné vybavení pro programy: Člověk a zvíře, Férový obchod, Příliš malá planeta, Desatero domácí ekologie, Hydrobiologie pro každého.
5 000,-

ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj
Člověk a jeho vztah k přírodě
Projekt učí děti vnímat a ochraňovat přírodu kolem sebe prostřednictvím 1 - 2 denních výjezdů do hor (soutěže s přírodovědnou a ekologickou tematikou), výtvarných a pracovních soutěží (sběr druhotných surovin, péče o květinovou výzdobu, pozemek školy), a přednášky o přírodě.
5 000,-

Ekocentrum Brno
Vzdělávání pracovníků ekologické výchovy
Cílem projektu je další vzdělávání lektorů výukových programů v oblasti ekologické výchovy, pro nové lektory účast na základním semináři o ekologické výchově a získání certifikátu ekopedagoga.
5 000,-

ZŠ Uherský Brod
Bílá místa na mapě ČR - Babí léto ve Zlatých horách
Děti se zapojí do úklidu části příměstských lesů a výsadby stromů v lokalitě města. Za odměnu získají pobyt ve Zlatohorské vrchovině, kde bude připraven environmentální vzdělávací program v terénu, ze kterého informační materiál pro žáky i veřejnost.
7 000,-

Lipka- školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno
Říčka 2006, Studentský výzkum čistoty vodního toku
Cílem projektu je průzkum čistoty vody v délce toku Říčky pomocí chemických, hydrobiologických, hydrologických a botanických metod. Hodnocení i prezentaci výsledků provedou studenti 15-20 let středoškolského ochranářsko-přírodovědného klubu SOPKa..
5 000,-

ČSOP 59/11 ZO Jihlava, Jihlava
Mapování studánek a pramenů v okrese Jihlava - II. Část
Cílem je zjištění údajů o studánkách a pramenech včetně fotodokumentace a mapového zakreslení v dosud nenavštívené části okresu Jihlava. Navazuje na již uskutečněný projekt.
8 000,-

ZO ČSOP Ekocentrum, Zlín
Podpora individuálního dárcovství Ekocentra
V současnosti je Ekocentrum závislé na podpoře z grantů a dotací. Cílem je vytištění a distribuce propagačních materiálů podporující individální dárcovství Ekocentra. Propagační materiál bude obsahovat motivační dopis o činnosti Ekocentra, příkaz k úhradě a pohlednici. Distribuovat se budou na akcích Ekocentra.
3 000,-

ZO ČSOP 22/07 - ZO Libosváry, 346 01 Horšovský Týn
Realizace ekologického výukového programu "Kamarádi zvířátka"
Vytvoření nového výukového programu "Kamarádi zvířátka" a jeho realizace na 25 ZŠ na Domažlicku.
3 000,-

Ekocentrum Blansko
Třídíš, třídím, třídíme!
Série přednášek a besed na téma třídění odpadů na Základní škole TGM v Blansku s cílem motivace žáků k třídění odpadu v domácnostech a zvažování vhodnosti obalů z environmentálního hlediska. Uspořádání soutěže ve sběru hliníkového a papírového odpadu a výtvarné soutěže.
8 000,-

Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko "KOMPAS" Brno
Literatura a pomůcky pro ekologickou výchovu v rámci programu skautského oddílu
Příspěvek je žádán na nákup přírodovědných atlasů, příp. didaktických materiálů určených k prohlubování znalostí dětí o přírodě.
1 000,-

Základní škola Uherský Brod, Mariánské nám. 41, okr.Uherské Hradiště
Děti z Uherského Brodu pomáhají uklidit Národní park České Švýcarsko
Každý rok na podzim se zapojí děti z Uh.Brodu do úklidu odpadků. Letos ve spolupráci s Organizací České Švýcarsko,o.p.s. a ČSOP Tilia, Krásný Buk budou uklízet turistické stezky v rámci akce Ukliďme svět.
5 000,-

Nesehnutí Brno
Zelený infoservis
Projekt je zaměřen na informování v Jm.kraji o aktuálních případech týkajících se životního prostřední (kácení stromů, významné stavby, zásahy do ekosystémů...) s cílem uplatnit připomínky z řad veřejnosti k procesům EIA, k vytváření územně plánovacích dokumentací.
5000,-

Ekoinfocentrum-ZO ČSOP 59/12, Jihlava
Zdravé potraviny - zdravá Vysočina
Cílem projektu je připravit výlety na ekofarmy, dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost a uspořádat v září ekojarmark. Zároveň proběhnou kulaté stoly pro vedoucí školních jídelen a biozemědělce, v říjnu přednášky o využití běžných i netradičních biopotravin v kuchyni.
5 000,-

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní 1, 762 57 Zlín
Vzdělávací výlet pro ředitele ZŠ
Řada škol staví ekologickou výchovu na okraj, proto je vhodné ředitelům jejich škol nabídnout netradiční formou výukové programy a informace přímo na ekofarmě Juré ve Zlíně-Lůžkovicích. Zde se ředitelé setkají se svými kolegy, kteří již s Ekocentrem spolupracují a můžou předat své zkušenosti.
3 000,-

ZČ Hnutí Brontosaurus Zvonek, Sadová želešice
Zvonci a Zvoníčci
Týdenní kurz - tábor pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu "vychovatelů" a zároveň impuls pro aktivní činnost v domovské neziskové organizaci a pro zachování kontinuity chodu organizace.
3 900,-

Ing. Čestmír Vitner, Horní Cerkev
Vytvoření informačního panelu a podmínek pro informování veřejnosti
Instalace vývěskové informační skříňky na náměstí v Horní Cerkvi. Cílem je zvýšení povědomí obyvatel města o problémech ochranu přírody a krajiny a akcích v její prospěch.
3 000,-


C. Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu s přírodou např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy apod., (výše příspěvku do 10.000,-)
ZŠ a MŠ žatčany, Újezd u Brna
Revitalizace školní zahrady ZŠ žatčany
Příspěvek je žádán na odstranění nevhodné vegetace v dlouho nepoužívané školní zahradě, terénní úpravy, výsadbu travin a dřevin tak, aby školní zahrada mohla sloužit k aplikaci teorie ekologie v praxi.
5 000,-

OS Smrk, Brno
Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání
Dobudování přírodní zahrady včetně úprav veřejného prostoru před vstupem do zahrady a její průběžná údržba s využitím pro ekologické aktivity veřejnosti.
10 000,-

ZO ČSOP Slavičín 57/04, Slavičín
Vyznačení trasy "Okolo Nevšové" v terénu
ZO ČSOP vydává průvodce "Stezkami Slavičínska". Cílem tohoto projektu by mělo být vyhotovení naučných tabulí a jejich následné umístění v terénu pro jednu z těchto stezek okolo Nevšové.
4 000,-

Občanské sdružení Altus, Chrudim
Výstava "Staré a památné stromy Chrudimska"
Cílem projektu je zdokumentovat na fotografiích min.A4 staré a památné stromy v okolí Chrudimi, zmapovat jejich rozměry, zdravotní stav, lokalizaci pro předání na příslušné obecní úřady a pro uspořádání výstavy.
4 000,-

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
Učebna v přírodě
Cílem projektu je upravit část školní zahrady tak, aby mohla sloužit k výuce přímo v přírodě. Příspěvek pokryje náklady na pozemkové úpravy včetně zpevnění svahu a zastřešení.
8 000,-

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí
Přírodní učebna na školní zahradě
Změna nevyužívané školní zahrady v přírodní učebnu. Chátrající drátěný plot nahradit volně rostoucím živým plotem s širokým druhovým zastoupením keřů. Zbudovat ohniště s jednoduchým posezením a přístřeškem na dřevo, hmatovou stezku a bylinkovou spirálu.
6 000,-

ZŠ Záhorovice, Bojkovice
Vybudování učebny v přírodě - pergoly
Součástí školy je 100-letá zahrada o ploše 810 m2. Na místě zrušených záhonů byly vysázeny ovocné stromy, bude vybudované jezírko a suchá zídka. Pro neomezený pobyt žáků v zahradě je potřebné postavit krytou pergolu, pořídit lavičky, stolky a přenosnou tabuli pro výuku.
10 000,-

Gymnázium a Střední odb.škola Rájec-Jestřebí, o.p.s.
Natura-škola v mé zahradě
Projekt dává prostor fantazii studentů, kteří ztvární svoji představu přírody v okolí školy. V 1.části projektu studenti předloží svůj výtvarný návrh, kde na předloze mají jen nákres školy, v 2.části vypíše seznam rostlin a důvod jejich navržení spolu s finančním rozpočtem projektu.
10 000,-

Základní škola Demlova Jihlava,
Rozvoj enviromnentální výchovy na 2.stupni ZŠ
Školu navštěvují žáci bydlící na sídlišti, kteří rozšíří své aktivity a pozorování. Nové aktivity -1. sledování výskytů kyselých dešťů v lokalitě školy a monitorování možných příčin znečištění ovzduší. 2. Založení dendrologické poznávací stezky v areálu školy.
5 000,-

Ekocentrum Iris Prostějov při 61/RS ČSOP Iris, Prostějov
živé jezírko
Cílem je vybudování jezírka na zahradě Ekocentra s výskytem běžných druhů bezobratlých živočichů a běžných druhů rostlin vázaných na stojaté vody. Příspěvek slouží na zakoupení
geotextilie, plastové folie a sazenic vodních rostlin.
7 600,-

Společnost život na venkově, Třinec
Expozice o tradičním hospodaření na Těšínsku
V ukázkové zahradě v Bystřici nad Olší dokončují prostory pro novou expozici, která bude umístěna v 1.patře, kam je třeba zhotovit schody. Příspěvek pokryje nákup dřeva.
5 000,-

ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Brno
Přírodní zahrada základní školy
Škola užívá dvě velké zahrady, při jejich pravidelné údržbě vzniká velké množství zahradního odpadu. Předmětem projektu je pořízení drtiče, který umožní zlikvidovat vše buď ve stávající kompostovací jámě nebo k mulčování osázených záhonků.
7 500,-

ZO ČSOP Haná, Němčice nad Hanou
Rozšíření stávajícího vodního ekosystému
Na pozemku záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy je vybudována soustava dvou vodních nádrží sloužících k názorné ukázce obyvatel vodního biotopu. Cílem projektu je vybudovat třetí nádrž-mokřad, který bude fungovat jako kořenová čistírna odpadní vody z provozu stanice. Po pročištění bude tato voda napájet zmiňované nádrže.
10 000,-

O.s. Zezule, Rasošky
Jezírko
Záměrem je vybudování jezírka pro vodní živočichy a obojživelníky jako součást úpravy školního pozemku na veřejně přístupnou zahradu s lavičkami a informačními tabulemi.
10 000,-Výroční cena Nadace Veronica

Byla udělena Mgr. Stanislavu Zlámalovi ze ZŠ Uherský Brod,
Mariánské nám.41, 688 01 Uherské Hradiště
Za dlouhodobou práci se studenty, za vedení žáků k praktické ochraně přírody. Pod jeho vedením se žáci účastní úklidu přírody, výsadby zeleně, putování po málo známých místech.
10 000,-

Zvláštní uznání diplomové práci

Ing. Blance Sobolíkové, Protivín
Možnosti zlepšení ekologického stavu příměstského vodního toku
1 000,-

Nadační příspěvky zvýnosu benefičních akcí roku 2005

Aukce roku 2005 a oslovení individuálních dárců bylo zaměřeno na získání prostředků na záchranu vzácných rašeliništních luk na Vysočině. Tyto podmáčené květnaté louky po staletí dotvářely krajinu Vysočiny a nabízely útočiště pro řadu rostlin a živočichů. V současné době jich zbyla jen malá část.
O některé z nich se stará Sdružení Krajina, které zajišťuje jejich pravidelné ruční kosení. ¨
Trvalá péče o tyto lokality však není s jistotou zaručena, pokud se nestane jejich vlastníkem.
Nivám na Havrance, pod Sobíňovem či pod Jeníkovem stále hrozí zánik nežádoucím využitím.

Sdružení Krajina, Počítky, žďár nad Sázavou
Záchrana podmáčených květnatých luk na Vysočině
Příspěvek je určen na výkup přírodovědně cenných podmáčených luk, pozemků,o které Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje.
300 000,-

Sdružení Krajina, Počítky, žďár nad Sázavou
Záchrana podmáčených květnatých luk na Vysočině

Příspěvek je určen na výkup přírodovědně cenných podmáčených luk, pozemků,
o které Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje.
30 000,-

Hnutí DUHA Brno
Ekobiograf aneb Ekofilmy na talíři
Příspěvek je určen na uspořádání festivalu ekologických filmů v Brně, který Hnutí Duha
pořádá spolu s Nadací Veronica.
15 000,-

Petr Baran, Brno
Černovický hájek
Příspěvek je určen na natočení osvětového filmu o lokalitě Černovického hájku v Brně.
22 000,-

Nadační příspěvky znájmu za moštárnu v Hostětíně

Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu Bílých Karpat, kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství. Z důvodu kumulace prostředků na větší projekt nebyl v tomto roce žádný nadační příspěvek udělen.