Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2006 jsme podpořili ekologické projekty částkou 810 000 korun.

_____________________________________________________________________________________

Z NIF jsme rozdělili 443 000 korun a 367 000 korun z dalších prostředků.

Nadační příspěvky udělené v roce 2006 zprostředků NIF:

Hnutí DUHA-Přátelé Země, Brno: Návrat života do krajiny, 11 000 Kč

Grant umožní systematicky a do hloubky zpracovat téma revitalizace krajiny. V pěti článcích na konkrétních příkladech předloží autoři různé přístupy a možnosti pro zapojení do revitalizačních aktivit. Projekt je součástí vydání 15.ročníku časopisu Sedmá generace.

Sdružení Bienále Brno, občanské sdružení: Ekoplakát (výstava z cyklu Brno-hlavní město grafického designu č. 33), 6 000 Kč

Brněnská výstava v Hadivadle s výběrem 50 nejlepších plakátů z posledního 10. trienále Ekoplagát žilina autorů z mnoha zemí včetně všech vítězných plakátů letošního ročníku soutěžní přehlídky.

Nesehnutí Brno: K trvalé udržitelnosti s územním plánem, 15 500 Kč

Projekt je zaměřen na informování veřejnosti o vybraných environmentálních tématech (doprava, ochrana ovzduší, hluk, výstavba obchodních center) spojených s tvorbou územního plánu, který by měl od roku 2010 zásadním způsobem ovlivňovat rozvoj města Brna. Cílem je zapojit aktivní občany do řešení problémů žP.

Malovaný kraj, občanské sdružení: Zvláště chráněná území v Biosférické rezervaci Dolní Morava, 15 000 Kč

V časopise Malovaný kraj bude zpracováno a publikováno 5 článků, které poskytnou jednoduchý přehled a základní informace o zvláště chráněných územích na Dolní Moravě.

ZO ČSOP Veronica, Brno: Ekologická poradna Veronica - Zelený telefon města Brna, 12 500 Kč

V rámci provozu Ekologické poradny Veronica a služby Zelený telefon města Brna je nezbytností mít k dispozici kvalitní fotoaparát k pořizování dokumentace související s aktivitami poradny.

ZO ČSOP Ponikva: Školka starých odrůd ovocných stromů a ohrožených dřevin Moravského krasu, 10 000 Kč

Příspěvek je žádán na výkup pozemku 0,83 ha v k.ú.Vavřinec na Moravě za účelem zřízení školky starých odrůd ovocných stromů a ohrožených dřevin v Moravském krasu. Školka bude v průběhu roku 2006 oplocena, přivedena voda z blízkého potoka, zavedena elektřina nezbytná pro čerpání vody.

Základní článek Hnutí Brontosaurus - Mařatice, Uherské Hradiště: Zapojení veřejnosti do péče o bělokarpatské louky a krajinu, 5 000 Kč

Předmětem projektu je zajištění údržby přírodní rezervace Hutě v Bílých Karpatech kosením, které probíhá spolu s výchovou a vzděláváním mládeže, spoluprací a komunikací s místními obyvateli i partnerskými organizacemi a výzkumem na pokusných plochách.

Sdružení Renesance krajiny, Adamov: Oživené kameny a voda, 10 000 Kč

Putovní výstava v regionu fotografií a malovaných krasových kamenů umělců žijících v Moravském krasu. Výstava bude prodejní, 50% výtěžku je určeno na ochranu cenných krasových biotopů a zřízení školky původních lesních dřevin Pozemkového spolku Ponikva.

Hnutí DUHA, Olomouc: Olomoucký BIOklub - pomoc ekozemědělcům s prodejem "ze dvora", 10 000 Kč

Cílem projektu je navázání a vznik dlouhodobé osobní komunikace a spolupráce mezi ekozemědělci a spotřebiteli a zvýšení odbytu produktů ekofarem v Olomouckém kraji. Projekt je doplněním 5 let fungující propagačně-osvětové kampaně na podporu ekologického zemědělství.
 

Saggitaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc: Rozvojový projekt pro pozemkový spolek Sagittaria, 10 000 Kč

Cílem je zapojit drobné vlastníky do péče o další lokality a parcely zájmového území pozemkového spolku Saggitaria a jeho propagace na veřejnosti. Prostřednictvím získání věcných práv k pozemkům v přírodovědně cenných lokalitách zajistit kvalitní a dlouhodobou péči o tyto lokality.

Sdružení pěstounských rodin, Brno (Pohořelice): Obnova stávajících ohrad pro koně a osetí dalších pozemků Domu na půli cesty u Pohořelic, 15 000 Kč

Součástí Domu na půli cesty je malá ekologická farma. Pro koně je potřeba vybudovat ohradu, pro zajištění dostatku sena pro 4 koně a krávu a osít další pozemek 1,7 ha trávou.

Vaváky - Společnost pro oživení venkova, Nalžovské Hory: Šance pro draha, 10 000 Kč

Draha - bývalé obecní pastviny jsou už dlouho opuštěné a postupně zanikají. Sdružení se snaží vrátit pastvu alespoň na těchonická draha. Na drahách bude po 35 letech obnovena pastva a s místem i nepostradatelností pastvy budou seznámeni místní obyvatelé a návštěvníci.

ZO ČSOP Veronica, Brno: Pořádání výstav v Domě ochránců přírody na Panské ulici č.9 v Brně, 20 000 Kč

Záměrem projektu je pokračování v tradici v roce 2006 čtyřmi výstavami v Domě ochránců přírody a výstavou u příležitosti Dne Země v Pouzdřanech.

Sdružení Židlochovice: Rozhledna Výhon - projektová dokumentace stavby, 25 000 Kč

Peníze jsou žádány na zpracování části projektové dokumentace rozhledny v krajině,
na základě kterého bude možné žádat o peníze na stavbu EU.

ZO ČSOP Veronica, Brno: Oprava a údržba stanovišť pro užovku stromovou v lokalitě Šábes, 20 000 Kč

Ve vinici Šobec - NP Podyjí - ubývá kamenných zídek na terasách vinic vhodných stanovišť pro ohroženou užovku stromovou. Proto se odstraní přebytečná vegetace, opraví se zhroucené a poškozené zídky.

Roman Kinkor, Strakonice: Informační tabule u poutní kaple sv. Maří Magdaleny v obci Chelčice, 5 000 Kč

Poskytnutí základních informací týkajících se v roce 2005 obnoveného pramene sv. Maří Magdaleny návštěvníkům krajinné památkové zóny Libějovicko-Lomecko a popularizace dříve hojně navštěvovaného poutního místa.

Ekoton, o.s., Vnorovy: Přeměna lokality Kříb na parkovou a oddychovou zónu, 20 000 Kč

Cílem projektu je úprava veřejného prostranství lokality Kříb v obci Kozojídky, zejména výsadbou stromů a keřů, zatravněním luční směsí, drobnými terénními úpravami a vybudováním laviček.

IMPULS Sdružení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín, Valašské Meziříčí: Dovybavení hippocentra Růžka, 5 000 Kč

Dokončením nově rekonstruovaných dosud nevyužitých prostor hippocentra se získá nové prostředí pro různorodé aktivity pro zdravotně postižené, pro možnost aplikace nových metod a programů.

Hnutí Brontosaurus, Brno: Ekoporadna na cestách, 10 000 Kč

Cílem projektu je podpora šíření informací o ochraně žP mezi veřejností v různých regionech ČR formou putovního ekostanu na folkových festivalech a podobných společenských akcích.

ZO ČSOP Veronica, Brno: Nástrojové vybavení Cimbálové muziky Veronica - koupě cimbálu, 17 000 Kč

Cimbálová muzika Veronica několikrát ročně, bez nároku na odměnu, vytváří příjemnou atmosféru na akcích pořádaných pro veřejnost - vernisáže v Domě ochránců přírody, Den Země v Pouzdřanech, benefiční aukce výtvarných děl na záchranu významné lokality atd.

Eko-info centrum Ostrava: Škola skutečně v přírodě, 3 000 Kč

Ve spolupráci se ZŠ ve Fulneku bude zajištěn ekologicky orientovaný program ŠvP pro žáky 5.tříd. V programu ŠvP budou zařazeny prvky přímého pozorování přírody a přímého kontaktu s přírodou, s živými i neživými přírodninami, smyslové vnímání přírody, praktická cvičení a ukázky ekologického přístupu k přírodě.

Ekocentrum Iris Prostějov: Ekovýchovné programy pro střední školy, 5 000 Kč

Jedná se o doplnění nabídky ekovýchovných programů - nově pro střední školy v Prostějově a okolí. Z příspěvku se zakoupí pomůcky a nutné vybavení pro programy: Člověk a zvíře, Férový obchod, Příliš malá planeta, Desatero domácí ekologie, Hydrobiologie pro každého.

ZŠ U Lesa, Karviná-Ráj: Člověk a jeho vztah k přírodě, 5 000 Kč

Projekt učí děti vnímat a ochraňovat přírodu kolem sebe prostřednictvím 1 - 2 denních výjezdů do hor (soutěže s přírodovědnou a ekologickou tematikou), výtvarných a pracovních soutěží (sběr druhotných surovin, péče o květinovou výzdobu, pozemek školy), a přednášky o přírodě.

Ekocentrum Brno: Vzdělávání pracovníků ekologické výchovy, 5 000 Kč

Cílem projektu je další vzdělávání lektorů výukových programů v oblasti ekologické výchovy, pro nové lektory účast na základním semináři o ekologické výchově a získání certifikátu ekopedagoga.

ZŠ Uherský Brod: Bílá místa na mapě ČR - Babí léto ve Zlatých horách, 7 000 Kč

Děti se zapojí do úklidu části příměstských lesů a výsadby stromů v lokalitě města. Za odměnu získají pobyt ve Zlatohorské vrchovině, kde bude připraven environmentální vzdělávací program v terénu, ze kterého informační materiál pro žáky i veřejnost.

Lipka- školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno: Říčka 2006, Studentský výzkum čistoty vodního toku, 5 000 Kč

Cílem projektu je průzkum čistoty vody v délce toku Říčky pomocí chemických, hydrobiologických, hydrologických a botanických metod. Hodnocení i prezentaci výsledků provedou studenti 15-20 let středoškolského ochranářsko-přírodovědného klubu SOPKa..
 

ČSOP 59/11 ZO Jihlava: Mapování studánek a pramenů v okrese Jihlava - II. část, 8 000 Kč

Cílem je zjištění údajů o studánkách a pramenech včetně fotodokumentace a mapového zakreslení v dosud nenavštívené části okresu Jihlava. Navazuje na již uskutečněný projekt.

ZO ČSOP Ekocentrum, Zlín: Podpora individuálního dárcovství Ekocentra, 3 000 Kč

V současnosti je Ekocentrum závislé na podpoře z grantů a dotací. Cílem je vytištění a distribuce propagačních materiálů podporující individální dárcovství Ekocentra. Propagační materiál bude obsahovat motivační dopis o činnosti Ekocentra, příkaz k úhradě a pohlednici. Distribuovat se budou na akcích Ekocentra.

ZO ČSOP 22/07 - ZO Libosváry, 346 01 Horšovský Týn: Realizace ekologického výukového programu "Kamarádi zvířátka", 3 000 Kč

Vytvoření nového výukového programu "Kamarádi zvířátka" a jeho realizace na 25 ZŠ na Domažlicku.

Ekocentrum Blansko: Třídíš, třídím, třídíme!, 8 000 Kč

Série přednášek a besed na téma třídění odpadů na Základní škole TGM v Blansku s cílem motivace žáků k třídění odpadu v domácnostech a zvažování vhodnosti obalů z environmentálního hlediska. Uspořádání soutěže ve sběru hliníkového a papírového odpadu a výtvarné soutěže.

Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko "KOMPAS" Brno: Literatura a pomůcky pro ekologickou výchovu v rámci programu skautského oddílu, 1 000 Kč

Příspěvek je žádán na nákup přírodovědných atlasů, příp. didaktických materiálů určených k prohlubování znalostí dětí o přírodě.

Základní škola Uherský Brod, Mariánské nám. 41, okr.Uherské Hradiště: Děti z Uherského Brodu pomáhají uklidit Národní park České Švýcarsko, 5 000 Kč

Každý rok na podzim se zapojí děti z Uh.Brodu do úklidu odpadků. Letos ve spolupráci s Organizací České Švýcarsko,o.p.s. a ČSOP Tilia, Krásný Buk budou uklízet turistické stezky v rámci akce Ukliďme svět.

Nesehnutí Brno: Zelený infoservis, 5 000 Kč

Projekt je zaměřen na informování v Jm.kraji o aktuálních případech týkajících se životního prostřední (kácení stromů, významné stavby, zásahy do ekosystémů...) s cílem uplatnit připomínky z řad veřejnosti k procesům EIA, k vytváření územně plánovacích dokumentací.

Ekoinfocentrum-ZO ČSOP 59/12, Jihlava: Zdravé potraviny - zdravá Vysočina, 5 000 Kč

Cílem projektu je připravit výlety na ekofarmy, dopoledne pro školy, odpoledne pro veřejnost a uspořádat v září ekojarmark. Zároveň proběhnou kulaté stoly pro vedoucí školních jídelen a biozemědělce, v říjnu přednášky o využití běžných i netradičních biopotravin v kuchyni.

ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek, Soudní 1, 762 57 Zlín: Vzdělávací výlet pro ředitele ZŠ, 3 000 Kč

Řada škol staví ekologickou výchovu na okraj, proto je vhodné ředitelům jejich škol nabídnout netradiční formou výukové programy a informace přímo na ekofarmě Juré ve Zlíně-Lůžkovicích. Zde se ředitelé setkají se svými kolegy, kteří již s Ekocentrem spolupracují a můžou předat své zkušenosti.
 

ZČ Hnutí Brontosaurus Zvonek, Sadová Želešice: Zvonci a Zvoníčci, 3 900 Kč

Týdenní kurz - tábor pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu "vychovatelů" a zároveň impuls pro aktivní činnost v domovské neziskové organizaci a pro zachování kontinuity chodu organizace.

Čestmír Vitner, Horní Cerkev: Vytvoření informačního panelu a podmínek pro informování veřejnosti, 3 000 Kč

Instalace vývěskové informační skříňky na náměstí v Horní Cerkvi. Cílem je zvýšení povědomí obyvatel města o problémech ochranu přírody a krajiny a akcích v její prospěch.

ZŠ a MŠ Žatčany, Újezd u Brna: Revitalizace školní zahrady ZŠ Žatčany, 5 000 Kč

Příspěvek je žádán na odstranění nevhodné vegetace v dlouho nepoužívané školní zahradě, terénní úpravy, výsadbu travin a dřevin tak, aby školní zahrada mohla sloužit k aplikaci teorie ekologie v praxi.

OS Smrk, Brno: Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání, 10 000 Kč

Dobudování přírodní zahrady včetně úprav veřejného prostoru před vstupem do zahrady a její průběžná údržba s využitím pro ekologické aktivity veřejnosti.

ZO ČSOP Slavičín 57/04, Slavičín: Vyznačení trasy "Okolo Nevšové" v terénu, 4 000 Kč

ZO ČSOP vydává průvodce "Stezkami Slavičínska". Cílem tohoto projektu by mělo být vyhotovení naučných tabulí a jejich následné umístění v terénu pro jednu z těchto stezek okolo Nevšové.

Občanské sdružení Altus, Chrudim: Výstava "Staré a památné stromy Chrudimska", 4 000 Kč

Cílem projektu je zdokumentovat na fotografiích min.A4 staré a památné stromy v okolí Chrudimi, zmapovat jejich rozměry, zdravotní stav, lokalizaci pro předání na příslušné obecní úřady a pro uspořádání výstavy.

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž: Učebna v přírodě, 8 000 Kč

Cílem projektu je upravit část školní zahrady tak, aby mohla sloužit k výuce přímo v přírodě. Příspěvek pokryje náklady na pozemkové úpravy včetně zpevnění svahu a zastřešení.

Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí: Přírodní učebna na školní zahradě, 6 000 Kč

Změna nevyužívané školní zahrady v přírodní učebnu. Chátrající drátěný plot nahradit volně rostoucím živým plotem s širokým druhovým zastoupením keřů. Zbudovat ohniště s jednoduchým posezením a přístřeškem na dřevo, hmatovou stezku a bylinkovou spirálu.

ZŠ Záhorovice, Bojkovice: Vybudování učebny v přírodě - pergoly, 10 000 Kč

Součástí školy je 100-letá zahrada o ploše 810 m2. Na místě zrušených záhonů byly vysázeny ovocné stromy, bude vybudované jezírko a suchá zídka. Pro neomezený pobyt žáků v zahradě je potřebné postavit krytou pergolu, pořídit lavičky, stolky a přenosnou tabuli pro výuku.

Gymnázium a Střední odb.škola Rájec-Jestřebí: Natura-škola v mé zahradě, 10 000 Kč

Projekt dává prostor fantazii studentů, kteří ztvární svoji představu přírody v okolí školy. V 1.části projektu studenti předloží svůj výtvarný návrh, kde na předloze mají jen nákres školy, v 2.části vypíše seznam rostlin a důvod jejich navržení spolu s finančním rozpočtem projektu.

Základní škola Demlova Jihlava: Rozvoj environmnentální výchovy na 2.stupni ZŠ, 5 000 Kč

Školu navštěvují žáci bydlící na sídlišti, kteří rozšíří své aktivity a pozorování. Nové aktivity -1. sledování výskytů kyselých dešťů v lokalitě školy a monitorování možných příčin znečištění ovzduší. 2. Založení dendrologické poznávací stezky v areálu školy.

Ekocentrum Iris Prostějov při 61/RS ČSOP: Živé jezírko, 7 600 Kč

Cílem je vybudování jezírka na zahradě Ekocentra s výskytem běžných druhů bezobratlých živočichů a běžných druhů rostlin vázaných na stojaté vody. Příspěvek slouží na zakoupení
geotextilie, plastové folie a sazenic vodních rostlin.

Společnost život na venkově, Třinec: Expozice o tradičním hospodaření na Těšínsku, 5 000 Kč

V ukázkové zahradě v Bystřici nad Olší dokončují prostory pro novou expozici, která bude umístěna v 1.patře, kam je třeba zhotovit schody. Příspěvek pokryje nákup dřeva.

ZŠ a MŠ Pramínek, o.p.s., Brno: Přírodní zahrada základní školy, 7 500 Kč

Škola užívá dvě velké zahrady, při jejich pravidelné údržbě vzniká velké množství zahradního odpadu. Předmětem projektu je pořízení drtiče, který umožní zlikvidovat vše buď ve stávající kompostovací jámě nebo k mulčování osázených záhonků.

ZO ČSOP Haná, Němčice nad Hanou: Rozšíření stávajícího vodního ekosystému, 10 000 Kč

Na pozemku záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy je vybudována soustava dvou vodních nádrží sloužících k názorné ukázce obyvatel vodního biotopu. Cílem projektu je vybudovat třetí nádrž-mokřad, který bude fungovat jako kořenová čistírna odpadní vody z provozu stanice. Po pročištění bude tato voda napájet zmiňované nádrže.

O.s. Zezule, Rasošky: Jezírko, 10 000 Kč

Záměrem je vybudování jezírka pro vodní živočichy a obojživelníky jako součást úpravy školního pozemku na veřejně přístupnou zahradu s lavičkami a informačními tabulemi.

_______________________________________________________________________________

Výroční cena Nadace Veronica

Stanislav Zlámal ze ZŠ Uherský Brod, 10 000 Kč

Za dlouhodobou práci se studenty, za vedení žáků k praktické ochraně přírody. Pod jeho vedením se žáci účastní úklidu přírody, výsadby zeleně, putování po málo známých místech.

_____________________________________________________________________

Zvláštní uznání diplomové práci
 

BlanKa Sobolíková, Protivín, 1 000 Kč

Možnosti zlepšení ekologického stavu příměstského vodního toku

_____________________________________________________________________

Nadační příspěvky zvýnosu benefičních akcí roku 2005

Sdružení Krajina, Počítky, Žďár nad Sázavou: Záchrana podmáčených květnatých luk na Vysočině, 300 000 Kč

Příspěvek je určen na výkup přírodovědně cenných podmáčených luk, pozemků,o které Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje.

Sdružení Krajina, Počítky, Žďár nad Sázavou: Záchrana podmáčených květnatých luk na Vysočině, 30 000 Kč

Příspěvek je určen na výkup přírodovědně cenných podmáčených luk, pozemků o které Sdružení Krajina dlouhodobě pečuje.
 

Hnutí DUHA Brno: Ekobiograf aneb Ekofilmy na talíři, 15 000 Kč

Příspěvek je určen na uspořádání festivalu ekologických filmů v Brně, který Hnutí Duha
pořádá spolu s Nadací Veronica.

Petr Baran, Brno: Černovický hájek, 22 000 Kč

Příspěvek je určen na natočení osvětového filmu o lokalitě Černovického hájku v Brně.

______________________________________________________________________

Nadační příspěvky znájmu za moštárnu v Hostětíně


Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu Bílých Karpat, kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství. Z důvodu kumulace prostředků na větší projekt nebyl v tomto roce žádný nadační příspěvek udělen.