Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Výsledky grantových řízení za rok 2014

 

V roce 2014 bylo na nadačních příspěvcích doposud rozděleno 522 000 korun na projekty v těchto kategoriích:

 

1.      Kultivace veřejných prostranství, výsadba a obnova zeleně

2.      Podpora rozvoje dobrovolnických aktivit

3.      Podpora rozvoje komunitního života v Brně

4.      Výchova k šetrnému přístupu k přírodě

 

 

Masarykova střední škola Letovice - Přírodní učebna – 10 000 Kč

V prostoru zahrady školy za budovou Domova mládeže bude vybudována přírodní učebna, která bude sloužit k praktické výuce oboru Keramik. Bude postavena pec na vypalování keramiky, palivem bude dřevo. V sousedství pece bude umístěna pekárna na chléb, pod přístřeškem budou umístěny hrnčířské kruhy a prostor na přípravu hlíny. Učebna bude celá zastřešena a zbudována z přírodních materiálů, možnost využití nejen k výuce, ale i pro veřejnost.

 

CONTAINER41 o.s. - Moje náměstí – 8 000 Kč

V rámci Týdne města (12.-14.5.2014) bude dočasně oživena nevyužitá část Mendlova náměstí u prodejny Albert. V prostoru budou umístěny židle navržené studenty Fakulty architektury, klavír a v provozu bude také mobilní kavárna. Na informačních panelech budou prezentovány práce studentů zabývající se veřejnými prostory v Brně. Kolemjdoucí budou přilákáni k zastavení a zamyšlení se, jak by bylo možné tyto prostory využít lépe. Své názory mohou vyjádřit formou odpovědí v krátkém dotazníku. Po skončení akce budou získaná data zpracována a poskytnuta zastupitelům a zveřejněna na internetu.

 

ČSOP Regionální sdružení v Brně - Brno bez zbytečného kácení! – 23 000 Kč

Cílem projektu je podpořit iniciativu občanů, kteří si váží zeleně ve městě a pro které je každý zbytečně pokácený strom citelným zásahem. Přispějeme ke zmenšení množství  zbytečně kácených dřevin rostoucích mimo les na území Brna. U městských částí se přihlásíme do správních řízení o kácení stromů, řízení budeme evidovat, zpřístupňovat veřejnosti a budeme důkladně hájit zájmy ochrany přírody. Pro úředníky uspořádáme seminář o kácení dřevin pro zlepšení informovanosti a pro prohloubení spolupráce.

 

 

ČSOP Regionální sdružení v Brně - 23. brněnský biojarmark – 25 000 Kč

Projekt má zvýšit povědomí občanů města Brna o způsobech, jak lze nakupovat potraviny pěstované a vyráběné udržitelným způsobem. Jeho cílem je informovat Brňany o principech a praktickém fungování ekologického zemědělství, o ekofarmách v Jihomoravském kraji, o alternativních možnostech obstarávání potravin. V rámci tohoto projektu se uskuteční tradiční brněnský Biojarmark.

 

Lukáš Sejkora - Jedlý park Sedláčkova – 25 000 Kč

Výsadba jedlého lesa (ovocné stromy, keře a byliny) na pozemku k. ú. Líšeň dobrovolníky a obyvateli Brna, péče bude zajištěna komunitním způsobem a za přispění MČ Brno-Líšeň. Po jednání s radnicí plánujeme vykácení náletových dřevin, úklid odpadků a srovnání terénu těžkou technikou.

 

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Ř. Mendla Brno - Vysmejčenej park – 1 000 Kč

Projekt je koncipován jako dobrovolnická brigáda pro skauty z našeho střediska, okruh členů střediska, rodičů a přátel a širší veřejnost, která bude oslovena prostřednictvím letáčků. Cílem je uklidit a zkultivovat prostranství mezi Mendlovým náměstím a bránou č. 1 brněnského výstaviště. Budou nakoupeny pytle na odpadky, rukavice a objednán kontejner, pro všechny zajistíme drobné občerstvení. Informace o brigádě bude publikována a šířena d všech brněnských oddílů.

 

Nesehnutí Brno - Brno – město veřejné – 25 000 Kč

Projekt umožní vnesení projednávání územního plánu do veřejné debaty a tím zastoupit samosprávu. Výsledkem bude kvalifikovaná informovanost zastupitelů a zastupitelek a zatažení do veřejné debaty široké veřejnosti. To vše prostřednictvím akce pro veřejnost, webové a SMS aplikace, informačního materiálu a medializace.

 

ZO ČSOP Veronica,  pobočný spolek - Ekoporadna jde vstříc Brňanům – 25 000 Kč

Podstatou projektu je aktivní rozšíření informací o environmentálně šetrných způsobech chování , jednání a myšlení  Brňanů, u kterých nepředpokládáme častý pobyt v centru. Zrealizujeme nejméně 3 akce pouličního poradenství ve vybraných městských částech.

 

ZO ČSOP Veronica, pobočný spolek - Netopýří záchranka – 25 000 Kč

Hlavním smyslem je návrat nalezených resp. Zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody ve spolupráci se záchrannými stanicemi, městskou policií Brno a veterinárními ordinacemi. Vedlejším efektem je ekologická výchova a osvěta, kdy se většina občanů dostane do kontaktu se živým netopýrem dostane poprvé v životě.

 

Rezekvítek - Oživení návštěvnické infrastruktury na Kameňáku – 17 000 Kč

Cílem projektu je provést generální opravu osmi informačních cedulí na naučné stezce na Kamenném vrchu, tabulek pro nevidomé a opravy dřevěných částí stojanů, včetně nátěru. Očekáváme obnovení návštěvnické infrastruktury.

 

EkoCentrum Brno - Písečník 94:obnova zahrady a pískové stěny nového eko centra v Brně – 19 000 Kč

Projekt se zaměřuje na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně. Jeho předmětem je obnova a zpřístupnění tradiční zahrádky a unikátní pískové stěny, které přiléhají k domku, kde sídlí centrum. Realizace projektu umožní občanům a návštěvníkům města seznámit se s unikátní lokalitou bývalého lomu a dělnické kolonie, využívat služby ekologického informačního centra a zúčastnit se tematických akcí zaměřených na ekologicky šetrný životní styl ve městě

 

Hnutí Duha –Přátelé Země Česká republika - Duhová zóna – 15 000 Kč

Cílem projektu je iniciovat spolupráci a propagovat transformaci veřejného prostoru města Brna ve směru ekologické stability a udržitelnosti, ekonomické lokalizace a komunitní pospolitosti. První fází projektu Městského zahradničení je projekt Duhová zóna, v rámci kterého lidem představujeme koncept guerilla gardeningu formou sitespecific malých zahradních systémů.

 

8D, z. s. - Létající koordinátor – 5 000 Kč

Kmenový zaměstnanec Centra 8 bude organizovat setkání osobností a reprezentantů komunity  ke komunikačním aktivitám ke sdílení zážitků, potřeb a zdrojů, bude zajišťovat setkání, kulaté stoly, organizovat by dobrovolníky.

 

Rukola, o. s. - Rajská zahrádka/komunitní zahrada Brno – 20 000 Kč

Cílem je vytvoření komunitní zahrady a znovuoživení nevyužitého prostranství na území města Brna. Ve spolupráci se sdružením Nový prostor chceme vybudovat několik bezplatných záhonků pro jejich klienty a umožnit tím navázat nové kontakty s lidmi, kteří měli na pracovní pozice větší štěstí. Součástí zahrady bude odpočinková zóna s dětským koutkem a improvizovaným amfiteátrem pro konání rozmanitých kulturních akcí.

 

Hnutí Brontosaurus - Zapojení středoškolské mládeže do ochrany přírody ve městě Brně – 11 000 Kč

Cílem projektu je prostřednictvím přednáškového cyklu zvýšit kapacity a kompetence studentů brněnských středních škol v problematice životního prostředí, probudit v mladých lidech dlouhodobý zájem o dobrovolnické zapojování a motivovat je k aktivnímu řešení environmentálních problémů. Zapojení studenti se budou podílet na likvidaci černých skládek, výsadbě stromů a křovin a následné péči o dřeviny.

 

Hnutí Brontosaurus - Dobrovolnictví v Brně – 10 000 Kč

Cílem projektu je podpořit zájem a aktivitu veřejnosti o zvyšování kvality životního prostředí v Brně a okolí. V rámci projektu bude realizována série aktivit ve veřejném prostoru a na dobrovolnickém centru Hnutí Brontosaurus v Brně. Projekt zahrnuje přípravu a realizaci informačních stánků s environmentálně osvětovým programem při příležitosti konání větších akcí s nadregionálním dosahem.

 

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Hiawatha Brno - Rekreační stezka – Brno židenice – 15 000 Kč

Cílem projektu je vznik atraktivní vycházkové trasy a rekreačních ploch s jedinečným výhledem na panorama města, zapojení obyvatel a místního skautského oddílu do péče a rozvoje území, vytlačení drobné kriminality a vandalství, vznik výběhu pro psy a vznik lokality pro bezpečný pohyb dětí bez zatížení automobilovou dopravou.

Jaroslav Biolek - Revitalizace svrateckého nábřeží prostřednictvím společensko-ekologických aktivit – 10 000 Kč

Podstatou projektu je rozvoj občanské participace na tvorbě veřejných prostranství svrateckého nábřeží naproti Poříčí. Cílem je lokalitu revitalizovat pomocí ekologických a kulturně-společenských aktivit, zapojujících místní obyvatele i jiné potenciální uživatele.

Tripitaka - Platan Café – 20 000 Kč

Projekt zahrnuje vytvoření neobyčejného plenérového místa pro sousedské setkávání Brňanů a vytvoření dramaturgické koncepce doplňkových aktivit této kavárny. Místo je vedeno jako parkoviště, je na ně nutný zábor, proto plánujeme celodenní pouliční happening.

 

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko KOMPAS Brno - Nová klubovna na kraji města – 10 000 Kč

Cílem projektu je obnovit prostor starého sokolského hřiště a sousedící dětské klubovny pro využití občany MČ Brno-Ivanovice. Z poskytnutých peněz nakoupíme materiál a vybavení, které pomůže po úpravách výrazně zvýšit užitnou hodnotu prostoru objektu.

 

ZŠ a MŠ Brno – Kotlářská 4 - Máme to ve svých rukách – 10 000 Kč

Cílem projektu je revitalizace a ozelenění veřejného prostranství před školou (křižovatka Kounicova-Kotlářská). Doplníme stávající záhon novými keři a rostlinami a zakoupíme dva kamenné truhlíky na kvetoucí rostliny. Pro cyklisty umístíme před školu stojan na kola.

 

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří - Klášterní zahrada jakožto zázemí pro děti z předškolního zařízení Benjamínek – 8 000 Kč

V plánu je zpřístupnit část konventní zahrady, která se nachází vedle objektu samotného kláštera a prostor přizpůsobit dětským aktivitám tak, aby odpovídal jejich potřebám a bezpečnostním požadavkům pro venkovní aktivity dětí. Uskuteční se oplocení plochy dětského hřiště, bude vybudován přístup do jeho prostoru, dále vznikne prostorné pískoviště a záhon pro dětské zahradnické aktivity. Osázení zelení bude konzultováno s odborným pracovištěm.

 

Lesní klub V závětří, o. s. - Komunitní pec na chleba – 17 000 Kč

Během dvou workshopů proběhne výstavba hliněné pece na pečení chleba v objektu dětské lesní školky. Projekt si klade za cíl obnovení staré tradice a rozproudění komunitního života na nově vybudovaném městském sídlišti. Objekt mohou využívat nejen děti z lesní školky, ale i návštěvníci, kteří mohou pec využít k pečení vlastního chleba, pizzy, sušení ovoce k jednoduchému vaření.

 

Šiška, o. s. - Hrajeme si a učíme se v Šišce – 23 000 Kč

Projekt doplní zahradu dětského lesního klubu přírodními prvky herního, vzdělávacího a kultivačního charakteru. Přibudou dva komunitní záhony pro pěstování bylinek a zeleniny. Projekt si klade za cíl doplnit zahradu o přírodní herní prvky, jezírko, sluneční past a suchou zídku, časem též malou kořenovou čističku.

 

Jinou cestou, o. s. - Kompostovací WC a impregnace dřevěných prvků na zahradě lesní mateřské školky Cestička Brno – 10 500 Kč

Výsledkem projektu bude vybudování dřevěného kompostovacího venkovního WC pro potřeby dětí z lesní školky a dále pro širokou veřejnost, která může zahradu využívat při různých akcích. Impregnace dřevěných prvků pomůže tyto prvky zachovat, aby mohly být využívány co nejdelší dobu.

 

Kavyl, o. s. - Zahrada skřítka Mariánky – 15 000 Kč

Cílem je uzpůsobit zahradu u chatky na konci ulice Samoty v Brně-Líšni dětem předškolního věku, zejména pak pro hru na napodobování dospělých. Předním cílem je nabývání dovednosti péče o rostliny a vztah k vlastnímu prostoru v zahradě. Bude obohacen ekosystém zahrady, vystaveny dětské průlezky, zařízení pro dětskou hru na dospěláky – domeček, kuchyňka, hudební koutek.

 

MŠ Pod Špilberkem - živá zahrádka – 15 000 Kč

Do konceptu přírodní zahrady máme v plánu zvýšit záhony  - přizpůsobit je výšce dětí, které se budou podílet na pěstování zeleniny a okrasných rostlin. Pořízením kompostéru s pozorovacím oknem se děti učí chápat koloběh látek v přírodě a nová králíkárna povede děti k péči o živého tvora, naučí se zodpovědnosti.

 

Kaplia - Zahrada nové Základní školy Letokruh – 10 000 Kč

V rámci projektu dojde k prvotní péči o zahradu tak, aby se co nejvíce využilo stávajících prvků neopečovávané zahrady a zároveň mohly v průběhu roku vznikat i věci nové. Stávající herní prvky budou opraveny a natřeny, pískoviště dostane nový písek  a bude zajištěno plachtou. Bude zbudován prostor pro pěstování rostlin.

 

Malý strom - Úprava školní zahrady – 9 000 Kč

Záměrem projektu je obohatit zahradu MŠ o korýtka na vodu, bambusovou vodní hru a upravit přístup ke studni. Děti získají možnost vymýšlet si hry spojené s vodou a vytvořit místo pro bahniště.

 

Lužánky – středisko volného času, p. o. - Otevřená živá zahrada – 20 000 Kč

Podstatou projektu je oživení a následné sdílení prostor zahrady s návštěvníky parku a návštěvníky SVČ Lužánky.  Plánujeme oživit prostor zahrady herními prvky, bylinkovou spirálou, hmyzím domečkem a pítkem pro ptáčky.

 

Ing. Milena Antonovičová - V nejlepších letech – 18 000 Kč

Projekt se zabývá přístupností městského prostředí pro seniory, cílem je prezentovat základní informace o tomto tématu široké veřejnosti a vytvořit platformu brněnských organizací. Konkrétními aktivitami jsou výstava, workshopy, program v návaznosti na výstavu

 

Spokojený senior – KLAS, z. s. - KLAS, aktivní život seniorů ve městě Brně – 6 500 Kč

Výsledkem projektu je aktivace seniorů a jejich zapojení do činnosti obce, posílení smysluplného stáří, posílení občanských kompetencí v seniorském věku. Cíle budou naplněny realizací kurzu A-KLAS.

 

ZO ČSOP Bílé Karpaty - Výkup pozemků v lokalitě Vlčí hrdlo v Pomoraví – 14 000 Kč

 

Partnerství, o. p. s. - RE public BRNO – síť pro lepší Brno – 15 000 Kč

Síť pro mé CITY je networkingovou platformou pro sdílení vizí o podobě města Brna. Výsledkem projektu bude uspořádání 6 diskusních fór RE public BRNO, diskuzní dílny v rámci Týdne města, moderace FB profilu, aktualizovaný přehled diskutovaných témat.