Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2014 jsme podpořili ekologické projekty částkou 747 000 korun.

ZOČSOP Pozemkový spolek Hády : Odkup pozemku v CHÚ na Hádech a edukační a herní prvky v blízkém ekocentru, 205 000 Kč

Odkup pozemku na jižním svahu Hádů od současného majitele a tím i do budoucna zajistit ochranu zdejší přírody a soustavný odborný management. Vybudování zážitkově-poznávacích prvků a obnova a vylepšení zázemí v ekocentru v lomu Džungle.

Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika: Bystrcké kompostování, 24 000 Kč

Cílem je podpořit rozvoj kompostování bioodpadu z domácností v místní části Brno-Bystrc. Projekt zvýší informovanost místních lidí o možnostech kompostování.

Masarykova střední škola Letovice: Přírodní učebna, 10 000 Kč

V prostoru zahrady školy za budovou Domova mládeže bude vybudována přírodní učebna, která bude sloužit k praktické výuce oboru Keramik. Bude postavena pec na vypalování keramiky, palivem bude dřevo. V sousedství pece bude umístěna pekárna na chléb, pod přístřeškem budou umístěny hrnčířské kruhy a prostor na přípravu hlíny. Učebna bude celá zastřešena a zbudována z přírodních materiálů, možnost využití nejen k výuce, ale i pro veřejnost.

CONTAINER41: Moje náměstí, 8 000 Kč

V rámci Týdne města (12.-14.5.2014) bude dočasně oživena nevyužitá část Mendlova náměstí u prodejny Albert. V prostoru budou umístěny židle navržené studenty Fakulty architektury, klavír a v provozu bude také mobilní kavárna. Na informačních panelech budou prezentovány práce studentů zabývající se veřejnými prostory v Brně. Kolemjdoucí budou přilákáni k zastavení a zamyšlení se, jak by bylo možné tyto prostory využít lépe. Své názory mohou vyjádřit formou odpovědí v krátkém dotazníku. Po skončení akce budou získaná data zpracována a poskytnuta zastupitelům a zveřejněna na internetu.

ČSOP Regionální sdružení v Brně: Brno bez zbytečného kácení!, 23 000 Kč

Cílem projektu je podpořit iniciativu občanů, kteří si váží zeleně ve městě a pro které je každý zbytečně pokácený strom citelným zásahem. Přispějeme ke zmenšení množství  zbytečně kácených dřevin rostoucích mimo les na území Brna. U městských částí se přihlásíme do správních řízení o kácení stromů, řízení budeme evidovat, zpřístupňovat veřejnosti a budeme důkladně hájit zájmy ochrany přírody. Pro úředníky uspořádáme seminář o kácení dřevin pro zlepšení informovanosti a pro prohloubení spolupráce.

ČSOP Regionální sdružení v Brně: 23. brněnský biojarmark, 25 000 Kč

Projekt má zvýšit povědomí občanů města Brna o způsobech, jak lze nakupovat potraviny pěstované a vyráběné udržitelným způsobem. Jeho cílem je informovat Brňany o principech a praktickém fungování ekologického zemědělství, o ekofarmách v Jihomoravském kraji, o alternativních možnostech obstarávání potravin. V rámci tohoto projektu se uskuteční tradiční brněnský Biojarmark.

Lukáš Sejkora: Jedlý park Sedláčkova, 25 000 Kč

Výsadba jedlého lesa (ovocné stromy, keře a byliny) na pozemku k. ú. Líšeň dobrovolníky a obyvateli Brna, péče bude zajištěna komunitním způsobem a za přispění MČ Brno-Líšeň. Po jednání s radnicí plánujeme vykácení náletových dřevin, úklid odpadků a srovnání terénu těžkou technikou.

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Ř. Mendla Brno: Vysmejčenej park, 1 000 Kč

Projekt je koncipován jako dobrovolnická brigáda pro skauty z našeho střediska, okruh členů střediska, rodičů a přátel a širší veřejnost, která bude oslovena prostřednictvím letáčků. Cílem je uklidit a zkultivovat prostranství mezi Mendlovým náměstím a bránou č. 1 brněnského výstaviště. Budou nakoupeny pytle na odpadky, rukavice a objednán kontejner, pro všechny zajistíme drobné občerstvení. Informace o brigádě bude publikována a šířena d všech brněnských oddílů.

Nesehnutí Brno: Brno – město veřejné, 25 000 Kč

Projekt umožní vnesení projednávání územního plánu do veřejné debaty a tím zastoupit samosprávu. Výsledkem bude kvalifikovaná informovanost zastupitelů a zastupitelek a zatažení do veřejné debaty široké veřejnosti. To vše prostřednictvím akce pro veřejnost, webové a SMS aplikace, informačního materiálu a medializace.

ZO ČSOP Veronica,  pobočný spolek: Ekoporadna jde vstříc Brňanům, 25 000 Kč

Podstatou projektu je aktivní rozšíření informací o environmentálně šetrných způsobech chování , jednání a myšlení  Brňanů, u kterých nepředpokládáme častý pobyt v centru. Zrealizujeme nejméně 3 akce pouličního poradenství ve vybraných městských částech.

ZO ČSOP Veronica, pobočný spolek: Netopýří záchranka, 25 000 Kč

Hlavním smyslem je návrat nalezených resp. Zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody ve spolupráci se záchrannými stanicemi, městskou policií Brno a veterinárními ordinacemi. Vedlejším efektem je ekologická výchova a osvěta, kdy se většina občanů dostane do kontaktu se živým netopýrem dostane poprvé v životě.

Rezekvítek: Oživení návštěvnické infrastruktury na Kameňáku, 17 000 Kč

Cílem projektu je provést generální opravu osmi informačních cedulí na naučné stezce na Kamenném vrchu, tabulek pro nevidomé a opravy dřevěných částí stojanů, včetně nátěru. Očekáváme obnovení návštěvnické infrastruktury.

EkoCentrum Brno: Písečník 94-obnova zahrady a pískové stěny nového eko centra v Brně, 19 000 Kč

Projekt se zaměřuje na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně. Jeho předmětem je obnova a zpřístupnění tradiční zahrádky a unikátní pískové stěny, které přiléhají k domku, kde sídlí centrum. Realizace projektu umožní občanům a návštěvníkům města seznámit se s unikátní lokalitou bývalého lomu a dělnické kolonie, využívat služby ekologického informačního centra a zúčastnit se tematických akcí zaměřených na ekologicky šetrný životní styl ve městě

Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika: Duhová zóna, 15 000 Kč

Cílem projektu je iniciovat spolupráci a propagovat transformaci veřejného prostoru města Brna ve směru ekologické stability a udržitelnosti, ekonomické lokalizace a komunitní pospolitosti. První fází projektu Městského zahradničení je projekt Duhová zóna, v rámci kterého lidem představujeme koncept guerilla gardeningu formou sitespecific malých zahradních systémů.

8D: Létající koordinátor, 5 000 Kč

Kmenový zaměstnanec Centra 8 bude organizovat setkání osobností a reprezentantů komunity  ke komunikačním aktivitám ke sdílení zážitků, potřeb a zdrojů, bude zajišťovat setkání, kulaté stoly, organizovat by dobrovolníky.

Rukola: Rajská zahrádka/komunitní zahrada Brno, 20 000 Kč

Cílem je vytvoření komunitní zahrady a znovuoživení nevyužitého prostranství na území města Brna. Ve spolupráci se sdružením Nový prostor chceme vybudovat několik bezplatných záhonků pro jejich klienty a umožnit tím navázat nové kontakty s lidmi, kteří měli na pracovní pozice větší štěstí. Součástí zahrady bude odpočinková zóna s dětským koutkem a improvizovaným amfiteátrem pro konání rozmanitých kulturních akcí.

Hnutí Brontosaurus: Zapojení středoškolské mládeže do ochrany přírody ve městě Brně, 11 000 Kč

Cílem projektu je prostřednictvím přednáškového cyklu zvýšit kapacity a kompetence studentů brněnských středních škol v problematice životního prostředí, probudit v mladých lidech dlouhodobý zájem o dobrovolnické zapojování a motivovat je k aktivnímu řešení environmentálních problémů. Zapojení studenti se budou podílet na likvidaci černých skládek, výsadbě stromů a křovin a následné péči o dřeviny.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnictví v Brně,10 000 Kč

Cílem projektu je podpořit zájem a aktivitu veřejnosti o zvyšování kvality životního prostředí v Brně a okolí. V rámci projektu bude realizována série aktivit ve veřejném prostoru a na dobrovolnickém centru Hnutí Brontosaurus v Brně. Projekt zahrnuje přípravu a realizaci informačních stánků s environmentálně osvětovým programem při příležitosti konání větších akcí s nadregionálním dosahem.

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Hiawatha Brno: Rekreační stezka – Brno židenice, 15 000 Kč

Cílem projektu je vznik atraktivní vycházkové trasy a rekreačních ploch s jedinečným výhledem na panorama města, zapojení obyvatel a místního skautského oddílu do péče a rozvoje území, vytlačení drobné kriminality a vandalství, vznik výběhu pro psy a vznik lokality pro bezpečný pohyb dětí bez zatížení automobilovou dopravou.

Jaroslav Biolek: Revitalizace svrateckého nábřeží prostřednictvím společensko-ekologických aktivit,10 000 Kč

Podstatou projektu je rozvoj občanské participace na tvorbě veřejných prostranství svrateckého nábřeží naproti Poříčí. Cílem je lokalitu revitalizovat pomocí ekologických a kulturně-společenských aktivit, zapojujících místní obyvatele i jiné potenciální uživatele.

Tripitaka: Platan Café, 20 000 Kč

Projekt zahrnuje vytvoření neobyčejného plenérového místa pro sousedské setkávání Brňanů a vytvoření dramaturgické koncepce doplňkových aktivit této kavárny. Místo je vedeno jako parkoviště, je na ně nutný zábor, proto plánujeme celodenní pouliční happening.

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko KOMPAS Brno: Nová klubovna na kraji města, 10 000 Kč

Cílem projektu je obnovit prostor starého sokolského hřiště a sousedící dětské klubovny pro využití občany MČ Brno-Ivanovice. Z poskytnutých peněz nakoupíme materiál a vybavení, které pomůže po úpravách výrazně zvýšit užitnou hodnotu prostoru objektu.

ZŠ a MŠ Brno – Kotlářská 4: Máme to ve svých rukách, 10 000 Kč

Cílem projektu je revitalizace a ozelenění veřejného prostranství před školou (křižovatka Kounicova-Kotlářská). Doplníme stávající záhon novými keři a rostlinami a zakoupíme dva kamenné truhlíky na kvetoucí rostliny. Pro cyklisty umístíme před školu stojan na kola.

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří: Klášterní zahrada jakožto zázemí pro děti z předškolního zařízení Benjamínek,8 000 Kč

V plánu je zpřístupnit část konventní zahrady, která se nachází vedle objektu samotného kláštera a prostor přizpůsobit dětským aktivitám tak, aby odpovídal jejich potřebám a bezpečnostním požadavkům pro venkovní aktivity dětí. Uskuteční se oplocení plochy dětského hřiště, bude vybudován přístup do jeho prostoru, dále vznikne prostorné pískoviště a záhon pro dětské zahradnické aktivity. Osázení zelení bude konzultováno s odborným pracovištěm.

Lesní klub V závětří: Komunitní pec na chleba, 17 000 Kč

Během dvou workshopů proběhne výstavba hliněné pece na pečení chleba v objektu dětské lesní školky. Projekt si klade za cíl obnovení staré tradice a rozproudění komunitního života na nově vybudovaném městském sídlišti. Objekt mohou využívat nejen děti z lesní školky, ale i návštěvníci, kteří mohou pec využít k pečení vlastního chleba, pizzy, sušení ovoce k jednoduchému vaření.

Šiška: Hrajeme si a učíme se v Šišce, 23 000 Kč

Projekt doplní zahradu dětského lesního klubu přírodními prvky herního, vzdělávacího a kultivačního charakteru. Přibudou dva komunitní záhony pro pěstování bylinek a zeleniny. Projekt si klade za cíl doplnit zahradu o přírodní herní prvky, jezírko, sluneční past a suchou zídku, časem též malou kořenovou čističku.

Jinou cestou: Kompostovací WC a impregnace dřevěných prvků na zahradě lesní mateřské školky Cestička Brno, 10 500 Kč

Výsledkem projektu bude vybudování dřevěného kompostovacího venkovního WC pro potřeby dětí z lesní školky a dále pro širokou veřejnost, která může zahradu využívat při různých akcích. Impregnace dřevěných prvků pomůže tyto prvky zachovat, aby mohly být využívány co nejdelší dobu.

Kavyl: Zahrada skřítka Mariánky, 15 000 Kč

Cílem je uzpůsobit zahradu u chatky na konci ulice Samoty v Brně-Líšni dětem předškolního věku, zejména pak pro hru na napodobování dospělých. Předním cílem je nabývání dovednosti péče o rostliny a vztah k vlastnímu prostoru v zahradě. Bude obohacen ekosystém zahrady, vystaveny dětské průlezky, zařízení pro dětskou hru na dospěláky – domeček, kuchyňka, hudební koutek.

MŠ Pod Špilberkem: Živá zahrádka, 15 000 Kč

Do konceptu přírodní zahrady máme v plánu zvýšit záhony  - přizpůsobit je výšce dětí, které se budou podílet na pěstování zeleniny a okrasných rostlin. Pořízením kompostéru s pozorovacím oknem se děti učí chápat koloběh látek v přírodě a nová králíkárna povede děti k péči o živého tvora, naučí se zodpovědnosti.

Kaplia: Zahrada nové Základní školy Letokruh, 10 000 Kč

V rámci projektu dojde k prvotní péči o zahradu tak, aby se co nejvíce využilo stávajících prvků neopečovávané zahrady a zároveň mohly v průběhu roku vznikat i věci nové. Stávající herní prvky budou opraveny a natřeny, pískoviště dostane nový písek  a bude zajištěno plachtou. Bude zbudován prostor pro pěstování rostlin.

Malý strom: Úprava školní zahrady, 9 000 Kč

Záměrem projektu je obohatit zahradu MŠ o korýtka na vodu, bambusovou vodní hru a upravit přístup ke studni. Děti získají možnost vymýšlet si hry spojené s vodou a vytvořit místo pro bahniště.

Lužánky: Otevřená živá zahrada, 20 000 Kč

Podstatou projektu je oživení a následné sdílení prostor zahrady s návštěvníky parku a návštěvníky SVČ Lužánky.  Plánujeme oživit prostor zahrady herními prvky, bylinkovou spirálou, hmyzím domečkem a pítkem pro ptáčky.

Milena Antonovičová: V nejlepších letech, 18 000 Kč

Projekt se zabývá přístupností městského prostředí pro seniory, cílem je prezentovat základní informace o tomto tématu široké veřejnosti a vytvořit platformu brněnských organizací. Konkrétními aktivitami jsou výstava, workshopy, program v návaznosti na výstavu

Spokojený senior – KLAS:  KLAS, aktivní život seniorů ve městě Brně, 6 500 Kč

Výsledkem projektu je aktivace seniorů a jejich zapojení do činnosti obce, posílení smysluplného stáří, posílení občanských kompetencí v seniorském věku. Cíle budou naplněny realizací kurzu A-KLAS.

ZO ČSOP Bílé Karpaty: Výkup pozemků v lokalitě Vlčí hrdlo v Pomoraví, 14 000 Kč

Partnerství: RE public BRNO – síť pro lepší Brno, 15 000 Kč

Síť pro mé CITY je networkingovou platformou pro sdílení vizí o podobě města Brna. Výsledkem projektu bude uspořádání 6 diskusních fór RE public BRNO, diskuzní dílny v rámci Týdne města, moderace FB profilu, aktualizovaný přehled diskutovaných témat.

__________________________________________________________________________________________________

Výroční cena Nadace Veronica: Hana Horká, 10 000 Kč

Výroční cena Nadace Veronica: Romana Korbářová, 10 000 Kč