Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme


Celkem bylo v roce 2004 na nadačních příspěvcích rozděleno 783 340,- korun, z toho z NIF 340 140,- korun, z výnosu benefičních akcí 333 700,- korun, ze získaného pobídkového grantu 100 000,- korun a z darů firem 9 500,- korun.
Nadační příspěvky udělené v roce 2004 z prostředků NIF

Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jehož zdrojem byl nadační investiční fond (NIF). Celkem bylo z NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole 340 140,- Kč.

Sdružení pěstounských rodin, Brno
Obnova parku v Domě na půl cesty
Projekt Dům na půli cesty poskytuje přechodné bydlení a zaměstnání (chráněné dílny, ekofarma, sušírna ovoce a bylin, rekonstrukce zámečku) mladým lidem, kteří musí po dosažení plnoletosti opustit dětské domovy, a těm, kteří se octli v obtížné životní situaci. Příspěvek je určen na obnovu parku okolo zámečku, který slouží nejen pro klienty, ale i obyvatele Velkých Pohořelic.
20 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Pořádání výstav v Domě ochránců přírody
Výstavy v Domě ochránců přírody se věnují opomíjeným tématům z přírody. Výstavy krajinářské fotografie, kresby a malby jsou v poslední době mezi výstavními aktivitami většiny muzeí a galerií skutečnou popelkou. To je důvodem pro pokračování v tradici výstav v Domě ochránců přírody, kde projdou ročně stovky lidí.
15 000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc
Rozvoj pozemkového spolku Sagittaria
Cílem projektu je zapojit drobné vlastníky do péče o další lokality a parcely zájmového území Pozemkového spolku Sagittaria, propagace pozemkového spolku Sagittaria a celé myšlenky pozemkových spolků v ČR. Prostřednictvím získání věcných práv k pozemkům v přírodovědně cenných lokalitách zajistit kvalitní a dlouhodobou péči o tyto lokality.
20 000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc
Vydání publikace o rostlinách soustavy Natura
Cílem projektu je vydání osvětové publikace o rostlinách soustavy Natura 2000 v ČR.
20 000,-

ELASA CZ, Telč
Výroční setkání ELASA v ČR a SR
ELASA je neformální asociace studentů zahradní a krajinářské architektury. V roce 2004 je naplánováno na Slovensku a jižní Moravě s tématem Kontrasty: Krajina - kultura - město. Setkání se účastní asi 80 studentů z 15 - 20 zemí Evropy, v jeho rámci jsou studenti provedeni místy zajímavými z hlediska krajinné architektury, absolvují sérii přednášek a prakticky užijí své zkušenosti a nápady ve workshopech.
20 000,-

Hnutí DUHA - Přátelé země ČR, Brno
Tvář moravské krajiny aneb jak se žije ekologickým zemědělcům
Cílem projektu je zmapovat na příkladě vybraných ekologických farem stav ekologického zemědělství u nás, zjistit jeho příčiny a ukázat, jak blízký je vztah mezi způsobem hospodaření a podobou naší krajiny. Šest výsledných reportáží vyjde jako seriál v časopise Sedmá generace.
11 110,-

Unie pro řeku Moravu, Brno
Mezinárodní soutěž "Mladí tvůrci pro Dunaj"
Soutěž pořádá Dunajské enviromentální fórum, jehož je Unie pro řeku Moravu členem, ve 12 zemích povodí Dunaje. Cílem soutěže je vyvolat u mladých lidí zájem o ochranu přírody v okolí vodních toků a nádrží. Předmětem soutěže jsou díla, vytvořená netradičním způsobem z přírodního materiálu z vodní nádrže, řeky nebo jejího okolí.
15 000,-

Petr Ponížil, Kroměříž
Průvodce dřevinami Podzámecké zahrady v Kroměříži
Navrhovatelé projektu vytvořili rozsáhlou, na internetu přístupnou databázi dřevin rostoucích v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Záměrem projektu je vytvořit průvodce touto zahradou s popsanou trasou. V průvodci budou popsány dřeviny, okolo kterých bude trasa procházet a řada dalších zajímavostí.
11 230,-

Hnutí DUHA, Olomouc
Olomoucký bioklub - pomoc zemědělcům s prodejem ze dvora
Cílem projektu je navázání a vznik dlouhodobé osobní komunikace a spolupráce mezi spotřebiteli a okolními ekozemědělci a zvýšení odbytu produktů ekofarem v Olomouckém kraji.
20 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Pořádání výstav v Domě ochránců přírody
Příspěvek je určen na uspořádání několika výstav v Domě ochránců přírody v Brně v druhé polovině roku.
12 000,-

Nesehnutí Brno, Brno
Za inspirací na přehradu
Náplní projektu je aktualizace a oprava naučné stezky "Brněnská přehrada, jak ji neznáte" současně s oslovením brněnské veřejnosti, která tuto oblast navštěvuje ve svém volném čase. Příspěvek je určen na opravu některých tabulí a vytvoření brožurky se stejnojmenným názvem, která je určena dětem a má pomoci především pedagogům.
15 000,-

Občanské sdružení Krušpánek, Vlkoš
Krušpánek pro veřejná prostranství
Občanské sdružení Krušpánek plánuje podzimní akci pro veřejnost z obce Vlkoš, při které budou dobrovolníci z řad občanů sázet na veřejném prostranství zimostráz. Zároveň budou probíhat soutěže pro děti s tématikou ochrany přírody.
7 000,-

ZČ Hnutí Brontosaurus Ještěr, Jeseník
Naučná stezka Vincenze Priessnitze - malý okruh
Záměrem je prostřednictvím naučné stezky v délce 7 km s 9 informačními panely zpřístupnit enviromentální a historický kontext obnovených lázeňských pramenů na Jesenicku. Součástí projektu je vydání naučné brožurky, letáku, pohlednic, samolepek a zhotovení fotodokumentace.
10 000,-

Duhoví kamarádi - Ekologické centrum, Ostrava
Sídlištní ekologie
Záměrem je ukázat dětem, jak se mohou podílet na zlepšení stavu krajiny; zvýšit zájem dětí o živou přírodu tím, že se jim umožní bezprostřední kontakt se zvířaty, mapování flóry a fauny na sídlišti, okolních parcích, podél ostravského toku řeky Odry a Bělského lesa.
10 000,-

Arnika - Ostrava, Ostrava
Zapojení veřejnosti do hledání šetrné varianty protipovodňové ochrany v povodí Opavy
Cílem projektu je prosadit opatření, která prokáží zbytečnost stavby přehrady v Nových Heřminovech a přitom zabezpečí ochranu sídel v požadované míře. Autoři hodlají tyto šetrné varianty podrobit veřejné diskusi a zároveň představí možnosti, jak je realizovat.
20 000,-

Ekologická výchova
Společnost život na venkově, Třinec
Oprava střechy
Příspěvek je určen na opravu střechy prostorách z unimobuněk u provozované ukázkové zahrady.
5 000,-

Ekocentrum Čtyřlístek, Zlín
Chráněná území Kroměřížska
Vytvoření souboru pohlednic z chráněných území bývalého okresu Kroměříž.
5 000,-

Smrk, Brno
Přírodní zahrada
Vybudování zahrady s jejím následným využitím pro ekologické aktivity veřejnosti. Předmětem projektu je umístění informačních tabulí, tiskoviny a materiál pro veřejnost, soutěžní akce pro děti - poznáváme přírodu - v rámci erbovních slavností v Králově Poli.
5 000,-

ZO ČSOP 15/06 Šípek, Český Krumlov
Realizace výukových programů
Projekt je zaměřen na přípravu a realizaci výukových programů Střediska ekologické výchovy Šípek v odlehlých lokalitách regionu Český Krumlov.
3 000,-

Ekologické centrum Meluzína, Regionální centrum asociace Brontosaura, Ostrov
Návrh a vytvoření ekovýchovného programu
Cílem projektu je vytvořit ekovýchovný program pro žáky se zaměřením na stromy. Dojde tak k rozšíření nabízených služeb v oblasti ekologické výchovy pro základní a střední školy v okolí města Děčín.
4 000,-

Společnost pro soudobou dokumentaci, Praha
Zpracování materiálů organizací působících v oblasti ekologie
Jedná se zpracování souboru publikací a materiálů v oblasti ekologie působících občanských subjektů, časově od roku 1988 a jde o nejrozsáhlejší takto orientovaný soubor v ČR. Činnost společnosti je zajišťována dobrovolnicky. Cílem projektu je komplexní zpřístupnění fondu.
3 000,-

Lašské společenství, Brušperk
Vydání časopisu Vrba
Vydání časopisu Vrba se zaměřením na ekologické problémy Lašska a jejich řešení. V návaznosti na to uspořádat přednášky na téma, která budou publikována v rámci časopisu.
5 000,-

Receptt, Černošín
Enviromentální výchova na Černošínsku
Projekt zahrnuje zajištění připravovaných dílčích projektů nově vznikajícího regionálního centra Receptt v Černošíně v oblasti ekologické výchovy a regionálního rozvoje.
3 000,-

Poškolák, Praha
Zaostřeno na přírodu
Projekt je zaměřený na děti z dětských domovů. Cílem je seznámit tyto děti s problematikou životního prostředí a prostřednictvím nenásilné a nevtíravé formy ekologické výchovy posilovat také sociální dovednosti dětí a podporovat jejich osobnostní rozvoj.
5 000,-

Ing. Jiří Pospíšil, Ochoz u Brna
živé zvíře
Pořízení chovné ovce a potřebného vybavení pro skautskou základnu Mlýn, kterou navštíví za rok přes 1 200 dětí. Ovce budou spásat plochy patřící ke skautské základně, nahradí sečení benzinovou sekačkou, umožní přímý kontakt dětí s živým zvířetem a doplní malebný kolorit krajiny. Ohrady budou doplněny informačními tabulemi o plemeni.
3 000,-

Sdružení SRAZ, Praha 9
Vybudování chovného zařízení pro králíky
Výuková ekofarma "Noemova archa" bude rozšířena o chovný pár českých červených králíků a bude pro ně vybudováno ukázkové chovné zařízení. Králíkárna bude stelivová, dostatečně prostorná. Součástí bude oplocený venkovní výběh. V rámci výukových programů zde zvířata budou v přímém kontaktu s dětmi.
5 000,-

MŠ, Chrudim IV.
Kouzelná zahrada II
Dlouhodobým cílem je vybudovat v zahradě koutky a zastávky různých typů, které by sloužily pro přímý kontakt dětí s přírodními materiály, pro přímé poznávání hmyzu, pro vlastní práci dětí s půdou, sledování růstu, využití rostlin a bylin v praktickém životě apod.
1 500,-

AMŠ Alternativa, Ostrava
Příroda ve škole
Rekultivace travnaté plochy zahradního areálu mateřské školy - v souladu s realizací zásadního principu přírody a přírodního materiálu, který se v MŠ uplatňuje a kterým se tak uskutečňuje ekologická výchova dětí.
5 000,-

Nesehnutí Brno, Brno
Brněnské večery s Nesehnutím
Cílem je informovat mladé lidi atraktivní formou (projekce unikátních videodokumentů doplněných besedou se zajímavou osobností) o ekologické problematice, představit jim různé nevládní organizace a umožnit jim zapojení do organizací věnujících se ochraně žP. Druhým cílem je přímé zapojení nových dobrovolníků do přípravy programů ekologické výchovy a získání zkušeností.
5 000,-

EkoCentrum Brno, Brno
Materiálové zajištění ekovýchovných výukových programů
Cílem projektu je vytvoření názorných pomůcek ke dvěma ekovýchovným programům EkoCentra Brno - "Vlčí stezky" a "Kameny a kamení.
5 000,-

Hnutí DUHA České Budějovice, České Budějovice
Výchovou a osvětou k trvale udržitelnému rozvoji
Předmětem projektu je vydání informačního letáku a uspořádání devíti besed z různých oblastí životního prostředí pro širokou veřejnost.
4 000,-

Ekocentrum Čtyřlístek, Zlín
Mlaďoši
Cílem projektu je soustavná práce s dětmi a mládeží na Zlínsku v jejich volném čase. Výchova mladé generace ohleduplné ke svému životnímu prostředí a otevřené k principům trvale udržitelného života prostřednictvím čtyř přírodovědných kroužků, víkendových akcí pro mladé lidi ve věku 14 - 20 let a letních táborů formou expedic do chráněných území.
4 000,-

Mateřská škola Pitín, Bojkovice
Voda - studna - podmínka k životu
Zprovozněním studny v zahradě bude mateřská škola moci využívat kvalitní přírodní zdroj, který se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Názorně tak bude dětem přiblížen koloběh vody v přírodě a princip čerpání vody ze země.
5 000,-

Dům dětí a mládeže Helceletova, Brno
Babiččina zahrádka
Cílem je zrekonstruovat zahradu Centra volného času Jabloňka tak, aby poskytovala estetické a rekreační zážitky a odpovídala i svému názvu se stejnojmenným výukovým programem. Příspěvek má pokrýt část nákladů na prořezání dřevin, vytvoření a osázení skalky, vysazení ovocných keřů a živého plotu, nákup kompostéru a vybavení zahrady.
8 000,-

ZŠ Lískovec, Frýdek Místek
Ozelenění prostoru před budovou ZŠ po stavebních úpravách a opravách
V areálu školní zahrady, před budovou školy, byly provedeny stavební úpravy - opravy a dobudování chodníku. Cílem projektu je provést ozelenění prostoru za aktivní účasti žáků a zaměstnanců školy. Příspěvek je žádán na nákup sazenic keřů.
2 000,-

Občanské sdružení Smrk, Brno
Přírodní zahrada - prostor enviromentální výchovy a osvěty
Cílem projektu je dobudování přírodní zahrady, její průběžná údržba s následným využitím pro ekologické aktivity veřejnosti a příprava návštěvního dne v zahradě u příležitosti vyhodnocení ankety Strom roku 2004. S tím souvisí vytvoření dvou plakátových panelů.
5 000,-

ZŠ Na stráni, Děčín
Vybudování naučné stezky
ZŠ se již několik let zabývá ekologickou problematikou a zároveň disponuje rozsáhlým školním pozemkem. Předmětem projektu je II. fáze vybudování fytogeografických sektorů naučné stezky s typickými zástupci rostlin a doplnění sektorů dřevenými informačními tabulemi s charakteristikami daných fytogeografických oblastí.
5 000,-

MŠ Bílého, Brno
Zahrada MŠ
Záměrem projektu je doplnění školní zahrady novými stromy, keři a živým plotem v rámci ozdravení životního prostředí, zastínění proti polednímu žáru, zabránění prašnosti.V rámci ekologické výchovy a zlepšení vztahu dětí k přírodě a posílení jejich ohleduplnosti o odpovědnosti za žP v jejich okolí.
5 000,-

Výroční cena

Pan Štyndl,
Úprava studánky "V Ledničkách"
Výroční cenu získal pan Štyndl - výtvarník, který z vlastní iniciativy a za použití vlastních zdrojů opravil studánku v blízkosti obce Vír.
10.000 Kč


Čestné uznání

Barbora Lučeničová
Zvláštní uznání za diplomovou práci "Zvláštní aspekty populační biologie tří příbuzných rodů Viola"
2 000,-


Nadační příspěvky udělené z pobídkového grantu CEE Trustu

Celkem bylo rozděleno z pobídkového grantu 100 000,- Kč.

ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky
Podpora organizační kapacity
Cílem projektu je pomoc při zajištění organizační kapacity při postupném rozšiřování rezervace a dalších výkupech bělokarpatského lesa.
50 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Vytvoření rozhlasového pořadu
Projekt na vytvoření rozhlasového pořadu nebo pravidelného okénka, věnovanému tomu, co se právě děje v přírodě města Brna a okolí, a zajímavým osobnostem, které se tomuto tématu věnují.
20 000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Vydání přílohy časopisu Veronica
Příspěvek je určen na vydání speciální přílohy časopisu Veronica, věnovanému problému ochrany ježků.
30 000,-


Nadační příspěvky z výnosu benefičních akcí v roce 2004

Celkem bylo z výnosu našich benefičních akcí rozděleno 333 700,- korun

Okrašlovací spolek, Veverská Bitýška
Zabezpečení štoly Valérie
Zabezpečení štoly Valérie, která je významným zimovištěm pro kriticky ohrožené druhy netopýrů. Příspěvek pochází z výtěžku benefičního koncertu pro netopýry Slávka Janouška a Vladimíra Václavka a z dobrovolného vstupného v rámci Evropské noci pro netopýry.
8 000,-

ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky
Záchrana bělokarpatského lesa
Příspěvek tvoří dary individuálních dárců za rok 2003 především z města Brna. Je určen na výkup lesa, jeho převedení do majetku a správy Českého svazu ochránců přírody a vytvoření soukromé přírodní rezervace přístupné veřejnosti
Podrobnosti ve výroční zprávě za rok 2003
90 000,-

ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky
Záchrana bělokarpatského lesa
Příspěvek je výnosem z benefiční aukce výtvarných děl pořádané v prosinci 2003 za účelem záchrany karpatského lesa před vykácením. Je určený na výkup lesa, jeho převedení do majetku a správy Českého svazu ochránců přírody a vytvoření soukromé přírodní rezervace přístupné veřejnosti.
Podrobnosti ve výroční zprávě za rok 2003
235 700,-

Nadační příspěvek z daru firmy LHProjekt, a.s.

ZO ČSOP Veronica
Vánoční stromky pro život
Tento projekt vznikl na půdě ZO ČSOP Veronica. V jeho rámci jsou v období před vánocemi prodávány jedličky v květináči na vánoční stůl, zájemci zároveň dostanou návod, jak o stromky pečovat. Na jaře je pro zájemce organizována výsadba těchto stromků v okolí Brna. V roce 2003 se jarní výsadby účastnilo několik stovek lidí.
9 500,-


Nadační příspěvky z nájmu za moštárnu v Hostětíně

Zisk z pronájmu moštárny se formou nadačních příspěvků vrací zpět do regionu Bílých Karpat, kde podporuje další rozšiřování ekologického ovocnářství. Peníze z nájmu za moštárnu (250 000 Kč) přišly až na konci roku 2004, rozděleny proto budou až v roce 2005.