Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

V roce 2012 jsme podpořili ekologické projekty částkou 625 500 korun.

____________________________________________________________________________________

Z fondu veřejné sbírky jsme rozdělili 390 000 korun na projekty:

Brnění: Jižní centrum pro život, 20 000 Kč

Cílem projektu vyvolání veřejné diskuse o dočasném využití atraktivní, ale zanedbané lokality tzv. Jižního centra v Brně, které "čeká" na odsun hlavního vlakového nádraží. Výstupem projektu bude návrh alternativního využití prostoru stávajícího brownfiledu, který bude výsledkem diskuse se stávajícími majiteli tamějších pozemků, radnicí, i občanskými iniciativami. Návrh zpracují mladí architekti z kabinetu doc. Havliše (Ondřej Chybík a Michal Krištof). Návrhy budou prezentovány na místě samotném, medializovány, předány radnici jako možné řešení využití této lokality.

Brno na kole: Živé ulice, 20 000 Kč

Hlavním cílem a výsledkem projektu je ukázat obyvatelům Brna, že záleží do značné míry na nich samotných, jak budou vypadat jejich ulice a jak se v nich budou cítit.  V rámci projektu bude navrženo cca 10 míst v širším centru města (křižovatky, ulice, plácky, prostranství), které jsou v současné době dopravně nebezpečné, zanedbané nebo jinak nevhodné pro příjemný pobyt lidí. Zde budou navržena řešení a zlepšení ve spolupráci s dopravními a dalšími experty. Návrhy budou projednány se samosprávou a s veřejností. U vybrané lokality budou podniknuty kroky ke zlepšení dopravní nebo rekreační situace v daném místě.

RS ČSOP v Brně: Nekácejte v Brně zbytečně!, 20 000 Kč

Cílem projektu je podpořit iniciativu občanů, kteří si váží zeleně ve městě a pro které je každý zbytečně pokácený strom citelným zásahem. Projekt přispěje ke zmenšení množství zbytečně kácených dřevin - stromů a keřů - na území Brna. V rámci projektu se přihlásíme u městských částí do správních řízení o kácení stromů, řízení budeme evidovat, zpřístupňovat veřejnosti, aktivně budeme pracovat v tzv. kácecích komisích, a budeme důsledně hájit zájmy ochrany přírody. Pro zlepšení informovanosti a pro prohloubení spolupráce uspořádáme pro úřednice a úředníky seminář o problematice kácení dřevin. Projekt rozvíjí aktivity započaté ČSOP v Brně v roce 2004.

Centrum volného času Žebětín: Informační tabule na stezku zdraví Žebětín, 16 000 Kč

Příměstskými lesy v nejbližším okolí Žebětína je naplánována Stezka zdraví. Do dnešního dne jsou na tříkilometrové trase osazena čtyři zastavení - na všech je nachystaná dřevěná tabule, kromě toho na úvodním je posezení a dětské minihřiště, na druhém posezení.  Cílem projektu je opatřit všechny čtyři tabule deskami s informacemi, vztahujícími se k dané lokalitě - geomorfologické, biologické, ekologické a historické posouzení, náměty k pohybové aktivitě, recepty a úkoly.

Český a slovenský dopravní klub: Město - Místo - Dům: výstava o novém nádraží v centru Brna 2012, 20 000 Kč

Cílem je formou informačních materiálů a výstavy umístěné v různých veřejných prostorech vyvolat veřejnou diskusi k možnostem řešení prostoru a objektu hlavního nádraží v Brně ve stávající poloze v centru. Prostředkem iniciace debaty je aktuálně zpracované urbanisticko - architektonické řešení nádražního prostoru a haly absolventy a studenty a studentkami Fakulty architektury VUT Brno, jehož představení veřejností vrátit téma umístění levnějšího a efektivnějšího řešení hlavního nádraží v Brně opět do hry. Projekt by měl nejlépe vyvolat vznik řady dalších, detailnějších, návrhů řešení téhož místa.

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně Bosonohách: Ukažme jinou cestu - zapojení veřejnosti ke zlepšení životního prostředí, 7 000 Kč

Bosonohy leží v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a hlukem z nadměrné dopravy. Je zde možnost procházky po vybudované polní cestě, která je propojená s lesem a hodně využívaná. Podél části cesty byly již dříve vysázeny stromy, které byly z části vandaly zničeny a z části nerostly. Za pomoci samosprávy jsme na podzim 2011 alej obnovili. Chceme pokračovat vysázením ovocných stromů ve starých odrůdách, které jsou sice dražší, ale pomůžou i genofondu (doporučeno ovocnáři z MENDELU). Do projektu chceme do projektu zapojit co nejvíce lidí, od malých (vyzveme školu, aby si žáci zasadili svůj strom a sami se o něj starali) po velké. MČ slíbila podporu (lavičky) i pomoc se zálivkou a zapěstováním.
 
Biskupské gymnázium Brno: Pozorujeme a chráníme ptáky ve městě, 7 000 Kč

V rámci projektu studenti zmapují výskyt ptáků v okolí školy, nainstalují ochranné prvky na některých prosklených částech budovy Biskupského gymnázia, vyrobí hnízdní budky pro ptáky a budou sledovat jejich osídlení. Ve školní zahradě vysadí stromy a keře vhodné pro hnízdění ptáků. Do budky pro rorýse webovou kameru a budou propagovat ochranu těchto ohrožených ptáků.

Biskupské gymnázium Brno: Klidné místo v zahradě Bigy, 8 000 Kč

V rámci projektu vznikne klidné místo s velkým altánem s lavicemi a stoly, zastřešené a porostlé popínavými rostlinami, kde bude moci probíhat výuka i různá setkání.  Na venkovní stěnu altánu bude umístěno několik typů hmyzích hotelů, které studenti vyrobí v rámci ekologického kroužku a přírodovědných cvičení. Studenti se již dnes zapojují aktivně do získávání financí na zbudování altánu - např. organizují sběr papíru. Na návrhu celkových úprav zahrady budou spolupracovat se zahradní architektkou a zapojí se i do výsadby.

Junior, dům dětí a mládeže: Ukázková přírodní zahrada, 8 000 Kč

Zahrada přírodovědné stanice Kamenáčky byla certifikována jako Ukázková přírodní zahrada. Je veřejně přístupná a v průběhu roku slouží také pro výuku žáků a mimoškolní aktivity dětí. Je propojena s chovem zvířat a návštěvníci se celoročně podílejí na chodu zařízení svojí pomocí-brigády, dodávky organických zbytků k recyklaci aj. V r. 2011 jsme navrhli vzdělávací programy na naší zahradě, dotýkající se představených biotopů a uzavřeného koloběhu živin. Zahradu chceme doplnit pro osvětu, vzdělávání a relaxaci a starší části poopravovat tak, aby mohly nadále bezpečně sloužit dětem i dospělým. Dosadbu a úpravy budeme jako vždy provádět s dětmi, dobrovolníky z řad studentů a spolupracujícími rodiči.

Montessori mateřská škola Klíček: Klíček - zahrada k učení i dovádění, 11 000 Kč

Projekt spočívá v úpravě zahrady MŠ na Údolní a vedení dětí k péči o zeleň tak, aby byly v těsnějším kontaktu s přírodou. Zahrada nyní obsahuje pouze průmyslově vyráběné herní prvky. Bude doplněna o zvýšené záhonky, terénní modelace, bludiště z travin a popínavých dřevin, stromy, domácí keře, živý altán a kompost. Úpravy budou prováděny svépomocí rodiči dětí. Zároveň bude vypracována výuková část o zahradě. Do tvorby a péče o zahradu se budou zapojovat s rodiči a učiteli také děti.

MŠ Brno, Řezáčova 3: Zahrada pro všechny smysly, 8 000 Kč

Na zahradě vybudujeme hmatovou stezku - cestičku se zabudovanými nádobami na různé druhy materiálů. Stezka bude sloužit k rozvoji hmatového vnímání dětí. Dále vybudujeme bylinkový záhon - jedná se o rekonstrukci stávajícího záhonu na školní zahradě a výsadbu různých léčivých a vonných bylin do záhonu ve formě botanické zahrady, vybudujeme „zvukový strom", kde budou umístěny na živém stromě různé zvukové hračky. Strom bude sloužit k rozvoji sluchového vnímání dětí.

MŠ Žabka: Založení a rozvoj žabákovy zahrádky, 5 000 Kč

Cílem je vytvořit v MŠ přírodní zahradu, díky které by naše děti ale i děti ze ZŠ měly možnost získat vědomosti o živé i neživé přírodě. Děti z měst bydlí v bytech a bývají bez kontaktů s přírodou a často nemají představu, kde se ovoce, zelenina a další plodiny získávají. Na vzniku zahrady se podílí i rodiče a ostatní obyvatelé MČ. Díky jejich spolupráci již na zahradě vznikly záhony a byly vybudovány základy pro bylinkovou spirálu. Při práci na zahradě spolupracují všichni zúčastnění, což přispívá ke zlepšení soužití obyvatel z nově budovaných domů s obyvateli ze staré zástavby.

Studijní nadační fond Gymnázia Brno Řečkovice: Obnova a ekologizace školní zahrady 5. etapa, 10 000 Kč

5. etapa našeho projektu Obnovy a ekologizace školní zahrady navazuje na čtyři roky práce na proměně školního pozemku v udržovanou školní zahradu s učebnou v přírodě, která neslouží pouze jako estetický doplněk budovy gymnázia, ale vhodným způsobem rozšiřuje možnosti výuky přírodovědných předmětů v terénu v těsné blízkosti školy. Naše zahrada slouží rovněž k relaxaci studentů v době mimo výuku a také jako místo setkávání studentů, učitelů, rodičů a dalších přátel školy.

Věsněnka: Zahrada pro děti od dětí III., 8 000 Kč

Realizace podpoří pokračování 3. etapy úpravy vnitroblokové zahrady na ulici Údolní. Ta slouží široké veřejnosti - studentům SŠ zdravotních a sociálních služeb Vesna, dětem ze školičky Vesněnka, klientům volnočasových aktivit ženského vzdělávacího spolku Vesna a dalším návštěvníkům. V 1. etapě byla v roce 2008 provedena první část rekonstrukce zahrady - úprava posezení a relaxačního koutku. Další peníze budou využity k pokračování zvelebování těchto prostor za pomoci studentů a zaměstnanců školy, školky i Vesny a rodičů dětí ve školičce - bude se jednat především o sadové úpravy, obnovy trávníku a výsadbu bylinné zahrádky pro děti i dospělé.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská: Co si sami opravíme, to si nikdy nezničíme, 8 000 Kč

Na škole dlouhodobě podporujeme vztah žáků k ekologickým aktivitám. Od roku 2005 budujeme v prostoru vnitrobloku školy lesopark, který slouží nejen při výuce a volnočasových aktivitách žáků, ale je volně přístupný také pro obyvatele sousedních obytných domů. Cílem projektu „Co si sami opravíme, to si nikdy nezničíme" je jeho další úprava. Vybudujeme 2 ks dřevěných konstrukcí, které budou sloužit jako prezentační panely pro aktivity pořádané školou pro veřejnost, opravíme altán, který slouží pro výuku ve špatném počasí (nový nátěr a výměna poškozených dílů), revitalizujeme současnou zeleň a zdokonalíme výtvarnou výzdobu zdí lesoparku.

ZŠ a MŠ Pramínek: Setkávání s přírodou aneb přírodní zahrada jako učebna přírody, 6 000 Kč

Naše škola se od září 2011 zapojila do projektu „Přírodní zahrada". Ve spolupráci s rodiči- prarodiči chceme vybudovat prostředí, které bude sloužit nejen k výuce, ale i aktivnímu trávení volného času, kde kromě možností pozorovat přírodu nebo starat se o rostliny bude místo i na příjemná setkání. Jsme zapojeni do projektu MMB Otevřené školy a naší snahou je nabídnout prostředí i k vzájemnému setkávání maminek - rodin s malými dětmi.  Postupně budeme podporovat aktivitu prarodičů a rodičů našich žáků, kteří nám pomohou svými radami- praktickými zkušenostmi.

Hnutí Brontosaurus: Dobrovolnictví v Brně, 5 000 Kč

Projekt zahrnuje přípravu a realizaci informačních stánků s environmentálně osvětovým programem v Brně a okolí při příležitosti konání větších akcí s nadregionálním dosahem (kupříkladu Babylonfest apod.). Na centru proběhnou neformální vzdělávací večery otevřeny pro veřejnost, které budou z různých úhlů pohledu reflektovat zajímavá a neotřelá environmentální témata. Klubové večery budou zahrnovat projekce, besedy, diskuse, workshopy apod.

Rezekvítek: Mapování zajímavostí v Podkomorských lesích, 20 000 Kč

Cílem projektu bude zmapovat zajímavosti v oblasti Podkomorských lesů a zjistit v jakém stavu se jednotlivé zajímavosti a pamětihodnosti (přírodní a kulturní) nacházejí. Ke každé zajímavosti vytvořit elektronickou kartu se základními informacemi, která bude sloužit jednak k plánování další péče a projektů, jednak bude pro veřejnost k dispozici na stránkách Rezekvítku. Na mapování se bude podílet ve velké míře Mladý okrašlovací klub (dobrovolnická skupina), který je podporován z programu Mládež v akci.

Nesehnutí Brno: Aktivně pro Brno - osobně i virtuálně, 8 000 Kč

Vytváření příležitostí pro aktivní občany a občanky, angažované v ochraně lokálních přírodních i kulturních hodnot, k vzájemnému setkávání a síťování, k výměně zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe i pro vzájemné poučení z neúspěšných postupů při řešení konkrétních lokálních problémů. Dále vytvoříme přehledný webový „katalog" občanských iniciativ. Lidé se jeho prostřednictvím budou moci obracet na „zavedené" iniciativy a na lidi se zkušenostmi se zapojováním do řešení konkrétních kauz. Katalog bude také přehledně (např. podle tématu, lokality či způsobu řešení) prezentovat činnost občanských iniciativ pro média, která tak získají cenný „rozcestník" při hledání konkrétních případů.

Malý strom: Vyčištění řečkovického lesoparku a potoka, 8 000 Kč

Lesopark lidé využívají k procházkám, venčení psů, provozování sportů a výletům s dětmi i MŠ Malý strom i jiné řečkovické školky za účelem lesní pedagogiky. Les byl po mnoho let znečišťován, stejně tak potok, který lesem protéká. Nežádoucím odpadem (stará elektronika, sklo, stavební materiál atd.) je znečištěna část lesa, zejména v blízkosti domů a zahrad. Naše MŠ se snaží čistit lesopark při každodenních procházkách, ale odpadu je stále mnoho.  Chceme proto za zapojení lidí z okolí sesbírat a odvozit odpadky z lesa a vyčistit potok.

Čisté Tuřany: Informace občanům a zapojení veřejnosti v MČ Brno Tuřany, 6 000 Kč

Informování občanů o záměrech - návrzích a realizaci projektů prostřednictvím tiskovin (informačních letáků, periodika, webu, emailu) a zejména informování o projektu výsadeb v MČ Brno-Tuřany, informace o pracích na kanalizaci, stav/vývoj obchvatu Tuřan, poskytnutí informací o výsledcích územního plánování - (ne)realizace průmyslových zón a výstavby bytových domů v Holáskách. Zapojení veřejnosti formou získání dobrovolníků a aktivního zájmu obyvatel o dění v naší MČ.

Občanské sdružení Masarykova čtvrť: Ptákobody ve Wilsonově lese, 2 980 Kč

Wilsonův les prochází rekonstrukcí, při níž došlo k většímu kácení a prosvětlení. V návaznosti na celkové otevření cest lesoparku a propagaci ze strany města se očekává zvýšení zájmu o lokalitu. V rámci projektu zde budou vytipovány 2 lokality. V každé budou umístěny dvě odlišné budky pro ptactvo (primárně sýkorky), netopýry či puštíky, jedno až dvě krmítka a popis s krátkými texty. Vzniknou tak místa k pozorování ptáků (při sídlení, tak krmení). Projekt má efekt edukační a posilující vztah veřejnosti k přírodě a její ochraně a podpoře.
 

RS ČSOP v Brně: Podporujme svého sedláka v Brně, 10 000 Kč

Projekt uvádí do Brna nový koncept udržitelné spotřeby potravin - komunitou podporované zemědělství.  Spotřebitelé utvoří komunitu, seznámí se s konkrétním sedlákem hospodařícím ekologicky, společně naplánují poptávku po produktech a předplatí si podíl z úrody na sezónu předem. Cílem je vytvořit v Brně modelovou skupinu Podporujme svého sedláka a na jejím základě vzdělávat cílové skupiny (zemědělce a spotřebitele) v dalších možnostech partnerství. Veřejnost budeme informovat o výhodách tohoto systému, budeme zajišťovat a facilitovat vznik modelové skupiny, uspořádáme seminář pro potenciální organizátory dalších skupin, který shrne české i zahraniční zkušenosti.

Brno kulturní - iniciativa za změnu financování kultury v Brně: Servis pro nezávislou kulturu, 15 000 Kč

Cílem projektu je ustavení platformy brněnské kulturní veřejnosti s odbornými pracovními skupinami, které se budou podílet na tvorbě a realizaci opatření vycházejících z dokumentu města Brna „Program rozvoje kultury". Bude nastaven způsob dialogu mezi městem a kulturní obcí.  Dosáhneme změny v systému rozdělování financí, kdy nyní jsou bez dialogu s odbornou veřejností výrazně preferovány organizace zřizované městem.

Junák - svaz skautů a skautek ČR: Mlýnská slavnost, vykročení do druhého skautského století, 5 000 Kč

Junák Brno realizuje za podpory OP životní prostředí generální rekonstrukci základny Mlýn, ze které vznikne Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn (dále jen SEV KM).  Slavnostní otevření jako vyvrcholení oslav 100 let skautingu v českých zemích.

Kulturárium: Degeneration NEXT Festival 2012, 10 000 Kč

Degeneration NEXT Festival organizují studenti brněnských univerzit. Zaměřujeme se na oživení vybraných lokalit města Brna. Dramaturgicky chceme obohatit místní kulturu skupinami a umělci z celého světa, kteří ačkoli nejsou v ČR obecně známí, mají obrovský potenciál přinést posluchačům nové hudební impulzy. Náš festival rovněž podporuje organizaci Ratolest Brno o.s., které přispěje 5% ze sponzorských darů a z výtěžku ze vstupného.

Na Zemi Společnost pro Fair trade: Týden lidských práv v Brně 2012, 8 000 Kč

Projekt se zaměřuje na realizaci akce Týden lidských práv pořádané při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv (10. prosince). Projekt si vytyčuje dvě cílové skupiny: mladou brněnskou veřejnost a brněnské nevládní organizace. U první skupiny se snaží zvýšit povědomí o problematice lidských práv v souvislosti s každodenním jednáním a zároveň aktivní jedince motivovat k zapojení se do organizace akce. U druhé skupiny pak usiluje o rozšíření a prohloubení spolupráce s cílem efektivněji komunikovat a rozvíjet další společné aktivity.

Na Zemi Společnost pro Fair trade: Život knihovny - večery amatérských expertů, 8 000 Kč

NaZemi - společnost pro fair trade provozuje knihovnu k tématům fair trade a odpovědného spotřebitelství, ekonomické globalizace, rozvojové spolupráce a globálního rozvojového vzdělávání, která je otevřená zájemcům z řad pedagogů, studentů a široké veřejnosti. Knihovna má přibližně1000 výpůjčních položek. V rámci projektu život knihovny: večery amatérských expertů se chce organizace nyní zaměřit na propagaci knihovny s cílem zvýšit návštěvnost knihovny a života v ní a v konečném důsledku k šíření témat knihovny a jejich titulů.

Sdružení příznivců a přátel amatérského orchestru - Mladí brněnští symfonikové: Krok ke smíření - Koncert na podporu nábož. dialogu, 10 000 Kč

Předmětem projektu je uspořádání brněnského koncertu v rámci cyklu Krok ke smíření v Brně-židenicích v Zábrdovickém kostele. Cílem je přispět ke sblížení zástupců různých náboženství v Brně a k započetí dialogu mezi nimi. Krok ke smíření představuje setkání sborů z příhraničních oblastí České republiky a Německa - Vilémovský chrámový sbor, dále moravských sborů z Brna a okolí (Virtuosi di Mikulov, sbor Lumír) a orchestru Mladí brněnští symfonikové (orchestr ZUŠ města Brna), na přípravě a provedení vokálně-instrumentální duchovní skladby Giuseppe Verdiho - Requiem.

Skupina Jasan: ARTovárna Bries, 14 000 Kč

Projekt je pojat jako festival propagující potenciál budovy bývalé sladovny Briess (Gargulákova ulice, Husovice) a její možné kulturní využití s cílem ukázat, že chátrající budova, spadající do kategorie brownfields, neprospívá modernímu rozvíjejícímu se městu, a že v případě její záchrany může vzniknout zajímavý prostor pro aktuální umělecké dění, podpořený poetikou genia loci objektu. Představení se uskuteční ve dvou rovinách: 1) Prezentace samotného objektu v kontextu místa a jeho prostorových dispozic. Na tu by měly upozornit procházky (pěší, nordic walking), jejichž program s ní seznámí širokou veřejnost, nevyjímaje školy a seniory. Součástí bude i konference, která počítá s účastí odborníků (památkáři, urbanisté apod.). 2) Kulturní program uskutečněný v prostorech a areálu bývalé sladovny Briess, zahrnující fotografickou výstavu, koncerty, divadelní představení, videoartové projekce a doprovodný program (fashionmarket).

Tripitaka: Cirkus Užbachacharán - divadelní workshop pro děti proti předsudkům v Brně, 10 000 Kč

V projektu „Cirkus Užbachacharán" se volně spojily tři organizace: Tripitaka, o.s., Nízkoprahový klub Dživipen Armády spásy (ulice Körnerova v romské sociálně vyloučené lokalitě) a Cirkus LeGrando při středisku volného času Lužánky. Cílem projektu je zvýšení sounáležitosti s místem tzv. „brněnského Bronxu", kde žijí jak Romové a jejich děti, tak se tam stěhují díky nízkým nájmům a blízkosti k centru Brna další mladí lidé s dětmi z tzv. majority. Projekt chce přispět k posílení a rozvoji komunitních vztahů a kvality života v místě, které je bohužel často považováno za tu nejhorší brněnskou adresu.
 

Centrum volného času Žebětín: Dětské kluby Cvoček, 4 000 Kč

Centrum volného času Žebětín už několik let nabízí široké veřejnosti možnost navštěvovat různé zájmové kroužky a příměstské tábory v přírodě i pro děti předškolního věku. Nyní chceme nabídku rozšířit o dopolední kluby, v nichž by malé děti (a případně i jejich rodiny - jedná se o oblast, kde je rychlejší nárůst počtu obyvatelstva než míst v MŠ) měly možnost pravidelně rozšiřovat své dovednosti a vědomosti v podnětném prostředí (klubovna, zahrádka, lesy, rybník a louky v okolí) pod vedením zkušených environmentálních pedagogů.

EPSÍK: Dětský klub Sýkorka se sbližuje s brněnskou veřejností, 8 000 Kč

Propagace a prezentace „lesní mateřské školky" = jiné formy předškolní výchovy dětí brněnské veřejnosti (šíření ročního know how s provozem lesní mateřské školky v Brně), návštěvní dny v Dětském lesním klubu Sýkorka (DLK Sýkorka), každý pátek klub „Sýkorčata", letní příměstské tábory pro děti během letních prázdnin, stáže, náslechy, praxe studentů, pedagogů mateřských škol, účastníků různých kurzů atd. v DLK Sýkorka, účast koordinátora či pedagogů DLK Sýkorky na diskusích, seminářích, přednáškách, konferencích, propagace a prezentace v médiích a formou letáků.

Hnutí Brontosaurus: Audio Brno - naučná stezka po významných stromech města Brna, 12 000 Kč

Cílem projektu je rozšířit informovanost o významných či památných stromech v Brně. V rámci projektu bude vytvořena naučná audiostezka, která bude posléze propagována a nabízena k užívání široké veřejnosti (obyvatelům Brna i turistům) i jako pomůcka pro výuku žáků základních škol. Díky projektu bude vytvořena první naučná audiostezka zaměřena speciálně na stromy ve městě. Projekt koncepčně vychází z příkladu dobré praxe audiostezky Teplice www.audioteplice.

Hnutí Duha - Přátelé Země ČR: Týden pro les a krajinu v Moravském krasu, 10 000 Kč

Projekt zapojuje širokou veřejnost (především mládež) do praktické ochrany přírody a krajiny v Moravském krasu a to pomocí týdenní pracovně - vzdělávací akce s názvem Týdny pro les a krajinu (dále jen TPLK). TPLK posilují význam dobrovolnické práce, kdy soustředí pozornost nejen na práci, ale také na vzdělávání dobrovolníků na místě. Pro účastníky má stěžejní význam porozumět důležitosti své práce v souvislostech lokálního ekosystému i v návaznosti na globální systémy.

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády: Vycházky s lamou aneb jak přitáhnout zájem veřejnosti k ochraně přírody, 10 000 Kč

Jednou z nových aktivit pozemkového spolku je chov lam alpak v bývalém vápencovém lomu. Projekt počítá s minimálně deseti vycházkami s lamou, kde se účastníci dozvědí od lektorů informace o zdejším přírodním prostředí, o aktivitách PSH v ochraně přírody, o historickém vývoji lokality, samozřejmě i o lamách. Tento projekt je součástí celého komplexu aktivit směřujícím ke zviditelnění činnosti PSH, přitáhnutí pozornosti veřejnosti k akcím pořádaným PSH s cílem zapojit veřejnost do činnosti a dlouhodobého financování ochrany přírody.  Toto území je součástí EVL Jižní svahy Hádů v rámci sítě NATURA 2000 v ČR.

ZO ČSOP Veronica: Recept na přírodní zahradu, strom a aktivního občana v Brně, 14 000 Kč

Cílem je šířit informace o stavu i zajímavostech přírody a krajinářsky cenných místech, vysvětlit souvislosti environmentálně příznivého životního stylu a poskytnout návodná řešení. Vycházíme přitom z tradice brněnského časopisu pro ochranu přírody a krajiny, a zejména inovativní rubriky Recept na..., v níž informujeme o úspěšných příkladech aktivit pro přírodu, do kterých se občanským sdružením daří zapojovat obyvatele i samosprávy. V časopise Veronica představíme příklady dobré praxe péče o přírodu a environmentálně příznivých aktivit.

ZO ČSOP Veronica: Brno - město s energií!, 10 000 Kč

Cílem projektu je informovat brněnskou veřejnost, včetně představitelů a pracovníků samosprávy, o úspěšných energetických opatřeních realizovaných na území města Brna, informovat veřejnost o odpovědném hospodaření s energiemi a podpořit šíření dobré praxe. V rámci projektu uspořádáme exkurze po Brně, zaměřené na úspory energie, efektivní využívání energie a využívání místních obnovitelných zdrojů. Cíli bude např. spalovna odpadů, výtopna v Bystrci, regenerační projekty v Novém Lískovci, kompostárna nebo úsporné veřejné osvětlení.

___________________________________________________________________________________________________

Z výtěžku 9. benefiční aukce Nadace Veronica bylo rozděleno 160 tisíc v rámci programu Ochrana přírody a krajiny. Podpořeny byly tyto projekty:

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika: Blažené Osoblažsko aneb Týden pro les a krajinu na Osoblažsku, 33 000 Kč

Projekt zapojuje mládež a místní občany do praktické ochrany přírody a krajiny v oblasti Osoblažského výběžku ve Slezsku pomocí týdenní pracovně - vzdělávací akce s názvem "Blažené Osoblažsko" aneb Týdny pro les a krajinu (dále jen TPLK). TPLK se zaměřují na podporu ochrany přírody a krajiny a na přímé zapojování dobrovolníků do praktických aktivit na ochranu přírody.

Občanské sdružení  CORYDALIS: Revitalizace historické pastviny s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens), 40 500 Kč

Cílem projektu je provést nejnutnější managementová opatření na uchování a zlepšení stavu biotopu T5.5 acidofilních trávníků mělkých půd, které se vyvinuly na výrazném proluviálním kuželu potoku Hadůvky, při jeho ústí do řeky Loučky na katastru Skryjí u Tišnova. Dnes již bývalá pastvina je pozoruhodná nejen z geomorfologického hlediska, ale také tím, že si dosud uchovala druhové složení, včetně řady vzácných druhů cévnatých rostlin, mezi něž lze řadit i fytogeograficky překvapivý výskyt psamofilního paličkovce šedavého (Corynephorus canescens).

TYTO: Ochrana genofondu motáka lužního na Znojemsku s aktivní účasti zemědělců, 40 000 Kč

Cílem projektu je ochrana a podpora genofondu motáka lužního v zemědělské krajině Znojemska za aktivní účasti hospodařících zemědělců. Cílovou skupinou projektu je zemědělská a odborná veřejnost. Hlavní aktivity: monitoring a vyhledávání hnízd motáka lužního v zemědělských kulturách, vyznačení nalezených hnízd za účelem jejich ochrany před vysečením při sklizňových zemědělských pracích, seznámení a ukázka lokalizace hnízda zástupcům hospodařící zemědělské společnosti. Kolem každého nalezeného hnízda bude zhotovena ohrádka z pletiva, vč. přiložení pachového odpuzovače chránící hnízdo před predací. Nalezená hnízda budou během žní za aktivní spolupráce členů naší organizace a agronomů zemědělských podniků (majitelů polí) obsečena, sledována bude úspěšnost záchranných aktivit.
 

ZO ČSOP Hořepník Prostějov: Obnova xerotermního trávníku na lokalitě Bílá skála u Drysic II. část, 12 000 Kč

Záměrem projektu je dokončení asanačních prací na lokalitě - odstranění přerostlých náletových křovin a likvidace černé skládky odpadů. Lokalita je obnovována již dvě vegetační období, z toho jednu sezónu částečně také z nadačního příspěvku Nadace Veronica.

ZO ČSOP  Veronica: Pokračování  v  záchranných opatřeních podle záchranného programu pro užovku stromovou (Zamenis longissimus ) v oblasti Vlárskému průsmyku, 34 500 Kč

Projekt je v souladu s náplní Záchranného programu užovky stromové (Zamenis longissimus) v ČR a řeší realizaci dvou  jeho opatření.
1)  Péče o ostatní typy biotopů
Tato aktivita zahrne monitorování a údržbu líhnišť v oblasti Pláňavy, Okrouhlé a Kochavce , kde  se užovky do nedávna  líhly, ale jejich líhniště zaniklo.
2) Odchyt a znační jedinců v oblasti Vlárského průsmyku
V oblasti Vlárského průsmyku (lom pod Okrouhlou, dřevosklad, obec Sidonie) budou vyhledávaní a odchytáváni hadi, označeni zástřihem do břišních šupin a opět vypuštění. Tato aktivita sleduje především získaní  praktických informací o početnosti a migrací Vlárské populace tohoto druhu následná opatření na ochranu ve spolupráci se správu VCHKO BK

_______________________________________________________________________________________________

Z výtěžku benefičních aktivit Nadace Veronica ve prospěch ZO ČSOP KOSENKA bylo získáno 75.500 korun. Podpořen byl tento projekt:

57/01 ZO ČSOP KOSENKA Valašské Klobouky: Obnova základny KOSENKA, 75 500 Kč

Projekt, který napomůže k obnovení základny ZO ČSOP KOSENKA, která byla poničena požárem v listopadu 2011.