Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ ZA ROK 2015

 

Z výtěžku veřejné sbírky Nadace Veronica z prodeje v síti obchodů Nadace Veronica

 bylo rozděleno prostřednictvím fondu Společně pro Brno

 

490 300 Kč

 

Podpořeny byly projekty na podporu životního prostředí, rozvoje komunitního života a posilování občanské společnosti v Brně.

 

1.      Kultivace veřejných prostranství, výsadba a obnova zeleně

2.      Podpora rozvoje dobrovolnických aktivit

3.      Podpora rozvoje komunitního života v Brně

4.      Výchova k šetrnému přístupu k přírodě

 

1.     ČSOP Veronica  -  Netopýří záchranka –  40 000 Kč

Hlavním smyslem projektu je návrat nalezených, zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody. Vedlejším efektem je ekologická výchova a osvěta, výjezdy po Brně a okolí pro netopýry.

2.     MŠ Pastelky  -  Divotvorná zahrada  -  10 000 Kč

Cílem je vytvoření přírodní laboratoře pro bádání a zkoumání všeho  ze života hmyzu, živočichů, ptáků a rostlin pod stříškou na zahradě. Vše bylo dovybaveno knihami, lupami, mikroskopy, nářadím. V různých částech zahrady přibyly domečky pro živočichy. 

3.     Divadlo Feste  -  Okružní jízda  -  40 000 Kč

Divadlo-městské putování městem ve hře profesionálů v prostoru Hlavního nádraží pro dvacet diváků. Upozornění na možnost změny prostoru, přestavby, úpravy, na změť tramvají, aut, bariér, kde zanikají památky funkcionalismu.

4.     Kulturárium  -  Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě  -  10 000 Kč

Multižánrový festival již pošesté podporuje ve vybraných kavárnách nezávislé divadelní scény, doprovodný program seznamuje s lokálními hudebními umělci. Vše doplnily improvizační scénky popularizující vědu.

5.     Čisté Tuřany  -  Péče o přírodní památku Holásecká jezera  -  8 800 Kč

Cílem je odstranění starého a nefunkčního plotu a úklid odpadků, druhotným cílem je podpora vztahu k území.

6.     Rukola  -  Rajská zahrádka žije 2015  -  10 000 Kč

Projekt je zaměřen na rozvoj a provoz komunitní zahrady, na upevnění vztahů s místními občany a získání nových členů, dobudování zázemí a podia v Maloměřicích. Byla rozšířena plocha pro pěstování, dětský koutek, zásobení vodou v letních měsících.

7.     Pozitivní Akce Re-Kultivace – Rekultivace stezky Táborského nábřeží -  20 000 Kč

Projekt se zabývá realizací společensko-kulturních akcí na svrateckém nábřeží na Poříčí, zpevněním a zprůchodněním stezky Táborského nábřeží a výsadbou keřů.

8.     Junák – svaz skautů a skautek ČR – Vysmejčenej park  -  1 000 Kč

Projekt navazuje na loňský ročník s cílem vytvořit tradici a zkultivovat veřejné prostranství mezi Mendlovým náměstím a branou č. 1 BVV.

9.     ZŠ a MŠ Kotlářská  -  Zahrádka v centru města  -  10 000 Kč

Cílem bylo založit v lesoparku jednu vyvýšenou zahrádku se záměrem systematicky zapojit místní komunitu do enviromentálních aktivit na Brně-střed.

10.  Kavyl  -  Zahrada pro radost  -  16 000 Kč

Cílem projektu je proměna zahrady klubu Stromík, kde si hrají děti z Dětského lesního klubu. Byly rozšířeny záhony, založeny vyvýšené záhony a bylinkové spirály, dětské průlezky, lanové překážky, koutky pro hry.

11.  ZO ČSOP Veronica  -  Enviromentální poradenství aktivně  -  40 000 Kč

Cílem projektu je zlepšit a inovovat vzdělávání občanů a státní správy k odpovědnějšímu přístupu k životnímu prostředí a odpovědnému spotřebitelskému chování prostřednictvím fungující služby ekologické poradny a videospotů na webu žadatele.

12.  Hnutí Brontosaurus - Program Akce příroda pro začínající dobrovolníky  -  10 000 Kč

Záměrem je zvýšit kapacity a kompetence studentů v problematice životního prostředí, probudit dlouhodobý zájem o dobrovolnictví a smysluplné trávení času formou přednášek a přímé dobrovolnické pomoci.

13.  EkoCentrum Brno  -  Otevřený Písečník v roce 2  -  10 000 Kč

Projekt se zaměřuje na zlepšení životního prostředí a kvality života v Brně. Byla dokončena tradiční zahrádka u pískové stěny mezi Černými Poli a Lesnou, rekonstruovány vstupní dveře verandy objektu.

14.  OS Smrk  -  Přírodní zahrada u smrku  -  7 000 Kč

Pro zviditelnění projektu byl opraven kamenný chodník na zahradě, součástí jsou výtvarné produkty - krmítka, pítka, hmyzí domečky a další, založení slunečního záhonu, budování terásek nad jezírkem. .

15.  ProMěsto  -  Pěstuj Brno  -  20 000 Kč

Podstatou projektu je podpořit, motivovat a poskytnout know-how obyvatelům Brna v městském zahradničení tak, aby následně podnikali samostatné aktivity. Pokračování provozu městské komunitní Zahrady v pytli, vzdělávání formou specializovaných workshopů a seminářů, informace o samozásobitelství.

16.  ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády  -  Ekovýchovné prvky na akcích Lamacentra Hády  - 10 000 Kč

V Lamacentru bylo připraveno nejméně 9 větších akcí pro veřejnost, jsou zde i enviromentálně zaměřená stanoviště s aktivitami pro hravé poznávání naší přírody.

17.  Hnutí DUHA -  Informace pro úspěšné referendum  -  10 000 Kč

Cílem projektu je kampaň před referendem na podzim 2016. Měla poskytnout dostatečné argumentační zázemí, zpracovánínargumentace a prostor pro participaci občanů.

18.  Hnutí DUHA  -  Zelená pro Bronx  -  20 000 Kč

Cílem projektu je aktivizovat místní komunitu k odstranění stigmatizace oblasti. Bylo revitalizováno Svitavské nábřeží, vznikla akční skupina místních z řad komunity, která se stará o místo i po skončení projektu.

19.  ZŠ Letokruh  -  Voda v přírodní zahradě ZŠ Letokruh  -  13 000 Kč

Cílem je vybudování vodního prvku v rámci přírodní zahrady ZŠ Letokruh a pokračovat jedlou kvetoucí zahradou. Byl upraven svah na jedlou kvetoucí zahradu se vznikem různých zón.

20.  Rezekvítek  -  Společně pro medlánecký biokoridor  -  13 000 Kč

Výsledkem je zrevitalizovaná část medláneckého biokoridoru a vytvořený stabilní a vzhledný prvek dřevinné vegetace v krajině. Bylo vysazeno 250 ks dřevin, které budou ochráněny lesnickou oplocenou školkou.

21.  ČSOP Regionální sdružení v Brně  -  Brno bez zbytečného kácení  -  23 000 Kč

Výsledkem projektu je zmenšení množství problematicky a zbytečně vykácených dřevin rostoucích mimo les v Brně. Byly poslány žádosti o poskytování oznámení o zahájených spr.řízeních o kácení dřevin, sledování, evidování a přihlašování do problémových správních řízení, která jsou vystavena na webu pro veřejnost. Uspořádán byl seminář pro úředníky MČ Brno a MMB na toto téma.

22.  Občané pro Medlánky  -  Ořechový sad  -  10 000 Kč

Cílem bylo vybudování ořechového sadu a odpočívadla v k.ú. Medlánky s volnou dostupností veřejnosti. Sad bude sloužit k odpočinku i ke zvýšení kvality životního prostředí a dojde k rozvoji společenského života. Sad si vysadili sami obyvatelé Medlánek.

23.  Černovické sdružení  -  Překročme řeku  -  40 000 Kč

Projekt oživuje a zkvalitňuje veřejný prostor kolem řeky Svitavy mezi městskými částmi Černovice a JIh. Veřejnost bude oslovena na výrobu mobiliáře z recyklovaných materiálů, k úklidu břehů řeky a přípravě přístavišť pro další fázi. Součástí bude celá řada aktivit pro děti a dospělé.

24.  Hnutí DUHA-Sedmá generace -  Zhlédni a diskutuj!  -  15 000 Kč

Hlavní aktivitou byla série promítání dokumentárních filmů s ekologickou tematikou a jejím přesahem do médií a společnosti a diskuzí se známými osobnostmi. Aktivita bude opakována po tři večery s diskusí s odborníky, se čtenářským koutkem s časopisem Sedmá generace. Do aktivit projektu se zapojí 20 lidí a publicita osloví až 5 000 občanů.

25.  MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori  -  Učíme se a hrajeme si v přírodě  -  10 000 Kč

Záměrem je upravit stávající zahradu tak, aby byla využitelná pro práci s dětmi a rodiči v rámci celého roku s přesunem části činností z vnitřních prostor. Součástí budou prvky, které budou celkově rozvíjet osobnost a tělesnou stránku dítěte.

26.  Filiánek  -  Realizace bylinného záhonu a revitalizace zahrady – 10 000 Kč

Ve třech etapách bude realizována vnitrobloková zahrada ve středu Brna pro děti ze školičky, dětem, mládeži, dospělým i seniorům, obyvatelům na Antonínské 18. Bude založen bylinný záhon s rostlinnou a zeleninovou vegetací, rekultivován trávník, upraveno herní prostředí - pískoviště, hrací plochy a hřiště.

27.  Brnění  -  Dejchej! Brno  -  25 000 Kč

Cílem je udržet pozornost na překračování limitů polétavého prachu v ovzduší. Pozván bude Kaare Press-Kristensen, měřeny budou nanočástice polétavého prachu na dalších místech v Brně, výpočty Kaare odprezentuje na tiskové konferenci, informace budou na webu, FB. Veřejná panelová diskuse "Zkusme dát brněnskou MHD na rok zdarma".

28.  Tereza Náhlíková  -  Ozeleňování Gorkého  -  13 500 Kč

Cílem je pozitivní ovlivnění okolí lidmi okolo kavárny Tři ocásci. Bude vytvořeno 10 záhonů s rostlinami a bylinkami, živá zahrádka okolo popelnic, chodníčků v zeleni, zastřešená nástěnka - veřejný vyjadřovací, sdělovací a výstavní prostor, trvalé pouliční výstavy.

29.  ČSOP Regionální sdružení  -  24. brněnský Biojarmark -  25 000 Kč

24. ročník tradiční akce, která má Brňany informovat o ekologickém zemědělství, farmách v okolí Brna, o alternativních způsobech obstarávání potravin apod.