Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Z výtěžku veřejné sbírky Nadace Veronica, která je tvořena pomocí Sítě Obchodů Nadace Veronica, bylo rozděleno prostřednictvím fondu Společně pro Brno 495 tisíc korun. Podpořeny byly projekty na podporu životního prostředí, rozvoje komunitního života a posilování občanské společnosti v Brně. Jedná se tyto projekty:

 

1. Kultivace veřejných prostranství, výsadba a obnova zeleně:

ČSOP Regionální sdružení v Brně         
Nekácejme v Brně zbytečně!  
Cílem projektu je předcházet zbytečnému kácení stromů v Brně. Projekt přispěje ke zmenšení počtu zbytečně kácených dřevin - stromů a keřů - na území Brna střed a Brno Královo Pole. V případě sporných žádostí o povolení kácení se ochránci přírody budou hlásit do správního řízení a budou hájit zeleň ve městě. O činnosti budou pravidelně informovat na webu. Zároveň pro posílení zájmu veřejnosti o zeleň v Brně uspořádají Anketu Brněnský strom roku 2013.
23.000 Kč

EkoCentrum Brno, o. s              
Stezka zdraví – pečujeme o krajinu údolí Ponávky  
Cílem projektu je vhodně volenými aktivitami podpořit udržitelné využívání přírodní lokality údolí Ponávky. V rámci projektu budou realizovány tyto hlavní aktivity: údržba míst, kde prochází Stezka zdraví, internetový průvodce s aktuálními informacemi a pozvánkami na webu, velká akce pro veřejnost pod názvem Hrajeme si celá rodina - moderovaný program s ekohrami pro děti a mobilní ekoporadnou. Do projektu budou zapojeni i místní občané, součástí projektu je spolupráce s veřejnou správou (zejména MČ Řečkovice-Mokrá Hora).
23.000 Kč

ČSOP Regionální sdružení v Brně          
Bohatství brněnských vnitrobloků    
Zelené vnitrobloky mají jednu z nejvyšších úrovní biodiverzity ve městě. Jsou prostorem pro společná setkávání, s potenciálem pěstování užitečných i okrasných rostlin, někdy místem s vysokou estetickou hodnotou, někdy naopak. Proto bude provedena inventura dění v nich pro posílení vzájemné informovanosti odborníků, samosprávy, iniciativ občanů a sdružení. To prospěje zefektivnění roztříštěných snah o ochranu městské zeleně charakteru veřejného, polosoukromého i soukromého.
25.000 Kč

NESEHNUTÍ Brno      
Co (ne)víte Brňané a Brňačky o novém územním plánu?
Brno zpracovává nový územní plán a podle našeho názoru nedostatečně zapojuje do procesu veřejnost. Projekt reaguje na aktuální dění a přináší již angažované veřejnosti, ale i široké veřejnosti příležitost se o novinkách v územním plánu Brna či stavebním zákoně dozvědět či vyškolit se, jak postupovat dál. Projekt vnese projednávání územního plánu do veřejné debaty a tím adekvátně a kvalifikovaně pomůže zastoupit samosprávu.
24.000 Kč

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu  
Veřejná kontrola schvalování nádraží v Brně
V současné době se zpracovává studie, která porovnává odsunutou variantu s variantou nádraží v centru dle návrhu občanské koalice Nádraží v centru. Která varianta se bude stavět, není ještě jasné. Přitom zároveň probíhá schvalování stavby nového nádraží v Brně v odsunuté poloze. Podstatou projektu je proto aktivní pokračování ve veřejné kontrole schvalování, tzn. odborná a právní analýza nových podkladů, konzultace a jednání s odborníky a s veřejností, podání námitek a příp. odvolání, resp. soudní obrana, pokud by územní rozhodnutí bylo vydáno podruhé nezákonně.
15.000 Kč

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády  
Ukázka péče o rozmanitou krajinu pro návštěvníky Lamacentra Hády
Vrch Hády na okraji Brna představuje významnou přírodně cennou lokalitu, současně ale i oblíbené výletní místo. Proto v lomu Džungle vzniklo Lamacentrum – malá „farma“ s chovem stádečka lam alpak, které slouží nenásilnému vzdělávání široké veřejnosti i k výukovým programům. Vzhledem k povaze místa se chceme v prvé řadě zaměřit na téma managementu chráněných území. S podporou Nadace Veronica chceme na dně lomu Džungle zbudovat ukázkový prostor (asi 300–500 m2) zahrnující malou neošetřovanou plochu a výběh pro pár oveček doplněný o informační panel.
22.000 Kč

Bez bot, o. s.         
Stezka bez bot
V rámci projektu Stezka „bez bot“ bude realizována speciální pěší stezka určená pro chůzi naboso. Tyto stezky, které jsou běžné v zahraničí, v ČR nejsou rozšířené a stezka Bez bot tak bude unikum nejen na Jižní Moravě. Stezka se bude skládat z několika zastavení, kde návštěvnici budou moci bosou nohou projít po různých površích a vyzkoušet si citlivost svých noh na jednotlivých úsecích stezky. Tato stezka, tak jako v zahraničí, bude mít funkci rekreační, zábavnou a ortopedicko-zdravotní.
10.000 Kč

Brnění, o. s.        
"Brňané proti hazardu"
Stanovisko Ústavního soudu ke komunální stížnosti 5 samospráv na Ministerstvo financí může kvůli paralýze Ústavního soudu padnout až za rok. Smyslem projektu je proto aktivizovat další jednotlivce, iniciativy a samosprávy k akcím za regulaci hazardu na lokální úrovni. K tomu je třeba využít stávajících znalostí, expertů a zainteresovaných osob a propojit se dalšími potencionálními aktivními lidmi. Aktivizace veřejnosti dosáhneme mimo jiné realizací dvoudenního setkání, na kterém kromě aktualit zazní právní stanovisko, praktické zkušenosti z práce s médii, lobbyingu atd.
15.000 Kč

ProMěsto, o. s.     
Zahrada jak Brno!
Cílem projektu je vytvořit první mobilní komunitní zahradu v centru města Brna. Mobilní komunitní zahrady známé v zahraničí umožňují je kdykoli přemístit, zvelebit a vdechnout život i problematickým místům, jako jsou nefunkční a neudržované vybetonované prostory brownfieldů v centru měst. Vznikem komunitní zahrady chceme umožnit obyvatelům Brna pěstovat vlastní zeleninu, sdílet radost z pěstování a rozvíjet vztahy s dalšími lidmi - nejen tvořit zahradu, ale i komunitu.
15.000 Kč

 

2. Podpora rozvoje dobrovolnických aktivit:

Hnutí Brontosaurus, o. s.     
Dobrovolnictví v Brně  
Cílem projektu je podpořit zájem a aktivitu veřejnosti pro zvyšování kvality životního prostředí v Brně a okolí Brna. Projekt zahrnuje přípravu a realizaci informačních stánků s environmentálně osvětovým programem v Brně a okolí při příležitosti konání větších akcí s nadregionálním dosahem (kupříkladu Babylonfest apod.). Na dobrovolnickém centru proběhnou neformální vzdělávací večery otevřeny pro širokou veřejnost. Klubové večery budou zahrnovat projekce, besedy, diskuse, workshopy apod.
10.000 Kč

Hnutí Brontosaurus, o.s.  
Zapojení středoškolské mládeže do ochrany přírody v městě Brně
Projekt vytváří prostor pro smysluplné trávení volného času mladých lidí a přispívá k formování jejich aktivního a odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Zapojení studenti se budou podílet na likvidaci černých skládek, výsadbě stromů a křovin a následné péči o dřeviny. Na vytipování vhodných lokalit spolupracují organizátoři programu Akce Příroda s příslušnými orgány ochrany přírody městských částí a Odboru životního prostředí MMB. Terénní akce zahrnují také zážitkový program zacílený na emoční ukotvení získaných poznatků a k posílení motivací studentů k ochraně přírody.
13.000 Kč

Brnění, o. s.        
Protikorupční barcamp “Bořit a ničit”
Protikorupční barcamp Bořit a ničit je méně formální obdobou konference. Přítomno bude 200 účastníků. Velký důraz je kladen na jejich zapojení, vystupují tedy leckdy i "amatérští" přednášející. Konference je zcela veřejná, přihlásit se může každý zájemce bez omezení a bez poplatku. Barcamp je zaměřen celostátně, ale uskuteční se v Brně. Navazuje na dosavadní brněnské ekoaktivistické, lidskoprávní, protikorupční, watchdogové a jiné občanské aktivity.
18.000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči, círk. pr. os.           
Spokojený senior       
Hlavním cílem projektu je uplatnění profesních vědomostí a zájmových dovedností seniorů dobrovolníků při jejich dalším vzdělávání pro vedení seniorů k aktivnímu prožívání stáří a zkvalitnění života v jejich přirozeném prostředí. Dále pak zvyšování kompetencí pracovníků proseniorských organizací a zavádění nových konceptů práce se seniory do praxe.
5.000 Kč

Občanské sdružení Smrk              
Přírodní zahrada u smrku
Zahrada se buduje a současně společensky využívá od roku 2004, kdy parcely zahrady dostalo do nájmu občanské sdružení Smrk. Základní údržba a provoz zahrady i organizování akcí je zajišťováno dobrovolnou (nehonorovanou) prací členů sdružení. Zájem veřejnosti o zahradu a akce v ní vzrůstá. Projekt je zaměřen na podporu celoročně konaných různorodých akcí pro širokou veřejnost. 
8.000 Kč

 

3. Podpora rozvoje komunitního života v Brně:

Vaizard o.p.s,      
Teplo pro Industru
Polyfunkční centrum Industra vzniká přeměnou rozlehlé průmyslové budovy. Zde realizujeme koncept otevřeného prostoru, spojujícího umění, vzdělání, sport a rozvoj občanské společnosti do harmonického celku. V Industře chceme Brnu představovat to nejlepší ze současné české i zahraniční umělecké tvorby, nabízet inspirující přednášky a pečlivě připravovaný program neformálního vzdělávání, poskytovat zázemí smysluplným projektům občanské společnosti a podpořit kreativitu. Podstatou projektu je řešení tepelného komfortu a efektivita vytápění velkých prostor.
25.000 Kč

ZO ČSOP Veronica         
Učíme Brňany podporovat svého sedláka
Cílem projektu je podpořit rozvoj komunitou podporovaného zemědělství dle inspirace ze zahraničí. Projekt pomůže vzniku v ČR první komunity zaměstnanců podporujících svého sedláka, a to z minimálně dvou firem/organizací v Brně.  Komunitou podporované zemědělství ve firmách nabízí velký potenciál, neboť usnadní zaměstnancům přístup ke kvalitním potravinám od ekologicky hospodařícího zemědělce. Celý projekt bude zpracován jako případová studie pro další popularizaci.
18.000 Kč

Divadlo Feste, o. s.,     
ROMADLO  
Muzeum romské kultury (MRK) si připomene 70. výročí zahájení romského holocaustu. Proto oslovilo divadlo Feste, aby vytvořilo divadelní představení s touto tématikou. Inscenaci připraví režisér Jiří Honzírek s dětmi ze sociálně vyloučené lokality. Základním nástrojem má být pravidelný nízkoprahový dramatický kroužek pro děti z lokality – ROMADLO. Kroužek bude otevřený všem, měl by spojovat a přibližovat romské a neromské děti v lokalitě. Podstatou projektu je systematická a kontinuální práce s dětmi v dramatickém kroužku v rámci přípravy představení o romském holocaustu.
25.000 Kč

Tripitaka, o. s.   
Gypsy Mama 
Díky projektu chceme netradiční formou propojit práci, módu, historii dvou, vedle sebe „žijících“ etnik a přispět tak k větší toleranci v jejich společném soužití.  Vytvoříme novou módní značku Gypsy Mama, která bude čerpat z historie romského oděvu, stylu, vzoru a barevnosti a propojit ji s novodobou streetovou módou mladých lidí. Mladí, brněnští, módní, návrháři by na základě spojení prvků vytvořili netradiční módní styl, novou módní značku. Prostřednictvím případného finančního příspěvku z grantu bychom chtěli vytvořit první kolekci a zajistit její prezentaci na módní přehlídce.
25.000 Kč

NaZemi, o. s.     
Se sousedy do Björnsenova  sadu
Projekt reaguje na aktuální vnímaný stav v širším okolí Björnsenova sadu. V současné době je zdejší „sousedské“ prostředí nevyvinuté, místní organizace o své existenci vědí vzájemně jenom málo a lidé z okolí často vůbec netuší, jaké příležitosti k aktivnímu trávení volného času se pro ně nachází přímo v „sousedství“. V rámci projektu chceme oživit prostor v parku, který se pro akce obyčejně nevyužívá, ač k tomu přímo vybízí. Jednodenní akce v šapitó představí organizace působící v okolí.
10.000 Kč

Soutok, o. s.       
Zahrada Soutok
Vznikající občanské sdružení Soutok zakládá první komunitní, permakulturní zahradu pro občany Brna a okolí. Zahrada bude otevřená veřejnosti do výše kapacity. Osoby zapojené do projektu budou odvádět podíl z výnosů zahrady za možnost zdarma zahradu užívat. Financování výpůjčky pozemku, plotu a dalších nákladů bude z darů finančních a věcných (zelenina). Zahrada bude mít správce, který bude koordinovat provoz a kultivaci zahrady v souladu s permakulturními principy.
10.000 Kč

Lužánky – středisko volného času 
Zahradní relax
Výsledkem bude zřízení odpočinkových prostorů pro veřejnost z okolí SVČ Lužánky - pracoviště Lesná. Levá část zahrady bude uzpůsobena pobytu rodičů s menšími dětmi. V pravé části zahrady budou vymezena a uzpůsobena hřiště na outdoorové aktivity. Prostory budou odděleny živým plotem v pravé části zahrady, s jehož výsadbou počítáme. Výsledku projektu chceme dosáhnout terénní úpravou prostorů a doplněním o lavičky, prolézačky a komponenty hřišť.
10.000 Kč

Šiška, o. s.     
Na zahradě v Šišce - budování prostoru pro setkávání (nejen) místní komunity
Projekt je zaměřený na vybavení pozemku, který bude sloužit Dětskému lesnímu klubu Šiška a k setkáváním členů místní komunity.  Proto zde bude vybudováno např. venkovní kruhové sezení z přírodních materiálů či záchytný systém na dešťovou vodu. Výstavba jednotlivých prvků bude pojata jako pracovní workshop s aktivním zapojením účastníků. Mimo tento projekt zde bude jako zázemí účastníkům postavena mongolská zateplená jurta.
20.000 Kč

 

4. Výchova k šetrnému přístupu k přírodě: 

ZO ČSOP Veronica                        
Netopýří záchranka
Hlavním smyslem aktivity je návrat nalezených, resp. zraněných a vyléčených zvířat zpět do přírody v nejkratším možném čase co nejblíže místa nálezu. Péče o nalezené netopýry bude probíhat ve spolupráci se záchrannými stanicemi, městskou policí Brno a veterinárními ordinacemi. Vedlejším, ale velmi podstatným efektem této činnosti je ekologická výchova a osvěta, kterou provádíme v souvislosti s péčí o hendikepované netopýry.
24.000 Kč

MŠ, Brno, Labská 7, p. o.
Založení přírodní zahrady s ekologickými prvky
Cílem je zbudovat přírodní zahradu. Vzhledem k tomu, že je naše školka umístěna v panelové zástavě, nemají naše děti možnost aktivně získávat poznatky o přírodě a vnímat ji.  Do přírodní zahrady umístíme bylinkové záhony, jezírko s dešťovou vodou, výzkumnou louku, ještěrkovník, cestičky smyslů, habrový tunel, vysadíme ovocné stromy a keře, místo pro pěstování zeleniny, péči o ptactvo a hmyz. Na realizaci zahrady budeme pracovat společně s rodiči na brigádách.
20.000 Kč

Malý strom, o.s.                 
Úprava školní zahrady
Zahrada MŠ bude obohacena o herní prvky z přírodních materiálů. Jedná se o instalaci teepee, tunelu z živého vrbového proutí a zhotovení naučné stezky tzv. barfussweg. Děti skrz nahá chodidla vnímají různé povrchy (kameny, rašelinu, šišky, vodu, písek aj.). Tyto vjemy jsou pro děti velmi důležité jak pro rozvoj motoriku tak pro vnímání přírody a svého okolí. Zároveň chceme vytvořit zahradu, kde různý hmyz a živočichové naleznou útočiště, aby je děti mohly poznávat a chránit.
10.000 Kč

Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR
Najdi si svého biofarmáře
Projekt podpoří nakupování místních potravin. V rámci projektu bude dotvořena mobilní aplikace Bioadresář. Ta umožní vyhledávat možnosti nakupování místního jídla přímo od farmářů nebo prostřednictvím různých systémů. Díky aplikaci bude možné navázat užší vztah s místními producenty jídla i skrze nabídky pomoci na farmách. Aplikace bude sloužit pro celou republiku, v rámci projektu bude vytvořena především hustá síť kontaktů v Brně a jeho okolí.
20.000 Kč

Kaprálek, o. s.                     
Permakulturní zahrádka   
Podstatou je vytvoření přírodní zahrádky s permakulturními prvky na Kaprálově mlýně, kde bude sloužit jak návštěvníkům, tak i ekoškolce Dobroděj. Přírodní zahrada bude obsahovat jak prvky výukové, tak pracovní: vyvýšené záhony, kompost. Dětem umožní prožít celoroční proces prací na zahradě, při kterém budou mít možnost zažít růst rostlinky od semínka až po její sklizeň. Projekt zahrnuje i průběh budování přírodní zahrady, který je plánován se zapojením veřejnosti.
20.000 Kč

MŠ Pohádka, příspěvková organizace            
Odpady – už víme jak na ně   
Cílem našeho projektu je naučit děti a pedagogy třídit odpad. V ideálním případě přenést třídění odpadů skrze děti i na rodiče. V rámci projektu chceme nakoupit odpadkové koše na separaci odpadu do každé třídy a také na chodbu, dále absolvovat s dětmi výukový program. Pro rodiče a širší veřejnost bude uspořádán seminář (přednáška), kde se účastníci dozví důležité informace o odpadech a jejich využití.
5.000 Kč

Věsněnka, o.p.s., denní centrum pro děti      
Zahrada pro děti od dětí – Zahrada pro děti od dětí IV.
Školička pro děti Vesněnka se již 4. rokem podílí na úpravě a revitalizaci jedné z posledních vnitroblokových zahrad na ulici Údolní. Tato 800m2 zahrada slouží v dopoledních hodinách dětem z již dvou školiček – Vesněnce a firemní školičce MU Fakulty informatiky. Zahrada za dobu úprav zkrásněla a zútulnila. Nyní potřebujeme ještě upravit travní plochu a osázet kamenné dlaždice, případně osázet květinové truhlíky.
12.000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči, círk. pr. os.   
Hrajeme si, učíme se a poznáváme na Family Pointu 
Každý den navštíví místo Family Point na Josefské ulici několik desítek rodičů a prarodičů s dětmi. Cílem projektu je nabídnout jim možnost seznámení se s ekologickými hračkami. Dospělým chceme nabídnout četbu časopisu Veronica a zprostředkování nejnovějších informací o aktivitách na podporu ekologického přístupu k životu. Dřevěné hračky získáme od organizace V růžovém sadu, která zaměstnává lidi s mentálním handicapem. V rámci projektu proběhne také tvůrčí dílnička pro děti.
5.000 Kč

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Brně         
Nádvoří Konventu jako prostor pro rodiny a děti využívající služeb zdejšího rodinného centra    
Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří (dále jen Konvent milosrdných bratří) v současné době realizuje rekonstrukci několika místností v rámci objektu kláštera na Vídeňské 7 v Brně, v nichž bude působit Rodinné centrum Benjamin. Podstatou projektu je zobytnění blízkého nádvoří. Jde o vybavení prostoru nádvoří místy k sezení, dětským koutkem a zelení tak, aby bylo vše v souladu s historickým charakterem prostoru, který by byl zároveň vstřícný rodinám a dětem.
10.000 Kč