Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Z výtěžku 9. benefiční aukce Nadace Veronica bylo rozděleno 160 tisíc v rámci programu Ochrana přírody a krajiny. Podpořeny byly tyto projekty:

Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika
Blažené Osoblažsko aneb Týden pro les a krajinu na Osoblažsku
Projekt zapojuje mládež a místní občany do praktické ochrany přírody a krajiny v oblasti Osoblažského výběžku ve Slezsku pomocí týdenní pracovně - vzdělávací akce s názvem "Blažené Osoblažsko" aneb Týdny pro les a krajinu (dále jen TPLK). TPLK se zaměřují na podporu ochrany přírody a krajiny a na přímé zapojování dobrovolníků do praktických aktivit na ochranu přírody.
33.000 Kč

Občanské sdružení  CORYDALIS
Revitalizace historické pastviny s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)
Cílem projektu je provést nejnutnější managementová opatření na uchování a zlepšení stavu biotopu T5.5 acidofilních trávníků mělkých půd, které se vyvinuly na výrazném proluviálním kuželu potoku Hadůvky, při jeho ústí do řeky Loučky na katastru Skryjí u Tišnova. Dnes již bývalá pastvina je pozoruhodná nejen z geomorfologického hlediska, ale také tím, že si dosud uchovala druhové složení, včetně řady vzácných druhů cévnatých rostlin, mezi něž lze řadit i fytogeograficky překvapivý výskyt psamofilního paličkovce šedavého (Corynephorus canescens).
40.500 Kč

TYTO
Ochrana genofondu motáka lužního na Znojemsku s aktivní účasti zemědělců
Cílem projektu je ochrana a podpora genofondu motáka lužního v zemědělské krajině Znojemska za aktivní účasti hospodařících zemědělců. Cílovou skupinou projektu je zemědělská a odborná veřejnost. Hlavní aktivity: monitoring a vyhledávání hnízd motáka lužního v zemědělských kulturách, vyznačení nalezených hnízd za účelem jejich ochrany před vysečením při sklizňových zemědělských pracích, seznámení a ukázka lokalizace hnízda zástupcům hospodařící zemědělské společnosti. Kolem každého nalezeného hnízda bude zhotovena ohrádka z pletiva, vč. přiložení pachového odpuzovače chránící hnízdo před predací. Nalezená hnízda budou během žní za aktivní spolupráce členů naší organizace a agronomů zemědělských podniků (majitelů polí) obsečena, sledována bude úspěšnost záchranných aktivit.
40.000 Kč

ZO ČSOP Hořepník Prostějov
Obnova xerotermního trávníku na lokalitě Bílá skála u Drysic II. část
Záměrem projektu je dokončení asanačních prací na lokalitě - odstranění přerostlých náletových křovin a likvidace černé skládky odpadů. Lokalita je obnovována již dvě vegetační období, z toho jednu sezónu částečně také z nadačního příspěvku Nadace Veronica.
12.000 Kč

ZO ČSOP  Veronica
Pokračování  v  záchranných opatřeních podle záchranného programu pro užovku stromovou (Zamenis longissimus ) v oblasti Vlárskému průsmyku
Projekt je v souladu s náplní Záchranného programu užovky stromové (Zamenis longissimus) v ČR a řeší realizaci dvou  jeho opatření.
1)  Péče o ostatní typy biotopů
Tato aktivita zahrne monitorování a údržbu líhnišť v oblasti Pláňavy, Okrouhlé a Kochavce , kde  se užovky do nedávna  líhly, ale jejich líhniště zaniklo.
2) Odchyt a znační jedinců v oblasti Vlárského průsmyku
V oblasti Vlárského průsmyku (lom pod Okrouhlou, dřevosklad, obec Sidonie) budou vyhledávaní a odchytáváni hadi, označeni zástřihem do břišních šupin a opět vypuštění. Tato aktivita sleduje především získaní  praktických informací o početnosti a migrací Vlárské populace tohoto druhu následná opatření na ochranu ve spolupráci se správu VCHKO BK
34.500 Kč