Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Z fondu dárců Společně pro Brno, jehož cílem je prostřednictvím grantů podporovat aktivitu žáků, studentů a občanů ve městě Brně, posilovat komunitní vztahy, odstraňovat anonymitu, zvyšovat sounáležitost lidí s místy, kde žijí, zvyšovat kvalitu života a podporovat trvale udržitelný rozvoj, bylo rozděleno téměř 304 tisíc korun. Podpořeny byly tyto projekty:

Armáda spásy v ČR, Centrum sociálních služeb
Zeleň a dům patří k sobě
Cílem projektu je vnést zeleň do brněnské ulice Mlýnská skrze vysazení popínavých rostlin na fasádu objektu, který je ve vlastnictví Armády spásy, a vybavit dvorek Centra sociálních služeb lavičkou a dlažbou.
17.000 Kč

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Brno:  EFFETA denní stacionář       
ZDRAVÁ ZAHRADA
Těžiště projektu spočívá ve vytvoření prostoru pro pracovně-terapeutické, sportovní a společenské aktivity lidí s mentálním postižením revitalizací a úpravou nevyužívané zahrady EFFETY denního stacionáře
20.000 Kč

Studijní nadační fond Gymnázia, Brno - Řečkovice
Obnova a ekologizace školní zahrady -  3. závěrečná etapa
Realizace závěrečné etapy projektu Obnovy a ekologizace školní zahrady
20.000 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "KOMPAS" Brno
Zábava, která dává smysl
Cílem projektu je praktická výchova odpovědných mladých lidí k ochraně přírody a snižování energetické náročnosti klubovny
19.000 Kč

W Alternativa, o.s.
Obnova a ekologizace školní zahrady na Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8
Projekt má za cíl obnovení staré a nepoužívané školní zahrady a její ekologizace. Zanedbaná školní zahrada bude proměněna v přírodní učebnu, kde se budou žáci nově vzniklé Waldorfské školy Brno moci seznamovat s ekologickými prvky a jejich funkcemi v přírodě.
10.000 Kč

ZŠ Brno, Horácké náměstí 13
„O přírodě v přírodě."

Cílem tohoto projektu je, aby i žáci základní škole ve městě byli během výuky v co největším kontaktu s přírodou a naučili se nejen pozorovat jednotlivé její složky, ale také chápat její pospolitost v rámci ekosystémového myšlení a poznávání místní byť městské krajiny.
3.000 Kč                                                                                                                                                                    

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 3
Školní dvůr - oáza her, klidu a pohody
Cílem projektu je dokončení úprav školního dvora vytvořením herního a odpočinkového koutku pro mladší děti. Obnova herních prvků v této části školního dvora a vytvoření prostoru k relaxaci a odpočinku s použitím ekologických materiálů (dřevěné herní prvky, lavičky, stolečky a židličky). Zahradní úprava okolních prostor (vysázení truhlíků, úprava zahrádky - pěstování bylinek).
15.000 Kč

ZŠ Brno, Masarova 11, příspěvková organizace
Dětské hříště pro školní družinu a Centrum volného času
Další fáze budování dětského hřiště  v areálu ZŠ Masarova, které bude přístupné i veřejnosti
19.500 Kč

HoSt Home-Start Česká republika
Vzdělávání a motivace dobrovolníků pomáhajících v rodinách s malými dětmi
Projekt se zaměřuje na vytvoření příležitosti pro další vzdělávání a podporu motivace dobrovolníků působící v rámci občanského sdružení HoSt Home-Start Česká republika. Bude realizován formou přednášky na téma hyperaktivní děti a motivační akce s ekologickým zaměřením.
4.200 Kč

BrnoNaKole, o.s.
Brno na kole a pěšky
Projekt vytváří a posiluje efektivní oboustrannou komunikaci mezi uživateli ploch a komunikací a orgány města. Využívá k tomu 4 základní prostředky: 1. Internetová prezentace, 2. Cykloporadna, 3. Cykloschůzky, 4. Cyklostánek
20.000 Kč

Občanské sdružení Concordia Bonum Brno pro seniory - Domov sv. Ludmily
Ozelenění terasy, balkonu, oken v Domově pro seniory - Domov sv. Ludmily
Cílem projektu je, aby klienti Domova měli ve své bezprostřední blízkosti zeleň, pozorovali jak roste, případně kvete a vyvíjí se a mohli se o ni starat.
13.400 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR
Rádcovské kurzy - první krok k odpovědnosti za druhé
Podpora rádcovských kurzů, ve kterých se učí členové Junáka ve věku 13 - 15 let vést svoje vrstevníky v malých skupinách - skautské družině. Realizace celkem tří rádcovských kurzů s celkovou kapacitou 60 - 70 osob v průměrné délce trvání dva víkendy.
15.000 Kč

NESEHNUTÍ Brno
Brněnské ekovečery
Hlavním cílem je rozšířit nabídku ekovýchovných programů pro veřejnost v Brně, dále atraktivní formou informovat mladé lidi o ekologické problematice a představit jim různé nevládní organizace a umožnit jim zapojení do organizací věnujících se ochraně životního prostředí v Brně. Dalším cílem projektuje také naučit mladé a začínající dobrovolníky a dobrovolnice dovednostem při pořádání ekologických akcí,
20.000 Kč

Občanské sdružení Smrk
Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání
Cíl etapy realizace: dokončit úpravy vstupního prostoru včetně dosadby a osvětlení, zajistit nutnou údržbu, realizovat dohodnuté akce, aktualizovat webovou stránku, informovat veřejnost o akcích , pokračovat ve spolupráci s organizacemi, institucemi i státní správou, připravovat dokumentaci a materiály pro mnohostranné využití atd.
7.000 Kč

MŠ Na Osadě, Koperníkova 6       
Zdravá zahrad II
Pokračování projektu Zdravá zahrada I, který byl realizován v minulém školním roce - úpravy školní zahrady.
10.000 Kč

Biskupské gymnázium Brno    
Učíme se v zahradě
Cílem projektu je vybudovat místo,  kde by studenti mohli pracovat se vzorky a informacemi, které získají v lese, kde by se mohli seznámit s našimi běžnými rostlinami, kde by se  mohli učit a v klidu pracovat i v jiných předmětech, a to v přímém kontaktu s přírodou.
12.000 Kč

Montessori Morava
Ekologická výchova v praxi
Výuka enviromentální výchovy u předškolních a školních dětí - příspěvek na výukový materiál a kontejnery na třídění odpadu
5.000 Kč

Český svaz ochránců přírody, Regionální sdružení v Brně
Vánoční stromky s čistým svědomím
Cílem projektu s několikaletou tradicí je zvýšení zájmu veřejnosti o k přírodě šetrnějším vánočním stromečkům.
15.000 Kč

Sdružení rodičů Losík (občanské sdružení při MŠ Loosova 11, Brno)
Rekonstrukce školní zahrady při mateřské škole Loosova 11, Brno - Lesná, 638 00
Rekonstrukce školní zahrady při MŠ Loosova - příspěvek na zatravnění a osázení stromy
10.000 Kč

živý venkov, o.s.
Revoluce ve školním stravování  
Cílem projektu je započít diskusi o budoucnosti školního stravování s MMB i školami v Brně přenosem informací a know-how o nejnovějším vývoji v oblasti školního stravování dětí v zahraničí a využití tohoto modelu pro jednání v dalších městech v ČR..
10.000 Kč

Hnutí Brontosaurus
Dort pro Brontosaura
15.000 Kč

Hnutí Brontosaurus
Rozvoj prvků EVVO při práci s dětmi a mládeží
10.000 Kč