Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Granty z prostředků NIF

A. Nadační příspěvky udělené v roce 2008 byly rozdělovány ve dvou kolech - rozděleno bylo  281.500 Kč v I.kole a  66.000 v II.kole

 
A1 .Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku (nadační příspěvky do 30.000,- Kč)

Permakultura (CS), Brno
Přirodní zahrada 2008
Propagace a osvěta nejširší veřejnosti v oblasti trvale udržitelného zbůsobu života a zdravého životního stylu, zaměřeného na přírodní zahrady. Nadační příspěvek bude použitý na vydání zbývajicích kusů titulů „Zvířata v přírodní zahradě" a „Přirodní zahradní louka".
20.000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc
Péče o lokalní biocentrum v Droždíně za aktivní účastí místních obyvatel
Cílem projektu je realizace managementu lokality pro obnovu teplomilných trávníků spočívající
v posečení travních porostů 2x ročně s vynecháním cenných ploch či druhů, prořezávce
náletových dřevin a likvidaci invazních druhů rostlin postřikem herbicidu.
15.000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc
Obnova informačního systému na střední Moravě
Komplexní revize aktuálního stavu všech námi zabudovaných panelů a jejich generální úprava.
Nezbytnou součásti projektu bude použití moderních metod na důkladnou evidenci stojanů
pomocí zaměření GPS a fotodokumentace.
11.000,-

Rezekvítek, Brno
Toulavý autobus po přírodních učebnách a školních zahradách VI.
Cílem projektu"Toulavý autobus" je zmapovat zachovalé a fungující školní zahrady a poté
s pedagogy tyto zahrady navštívít. Návštěvy zahrad jsou inspirací a příležitostí výměny zkušeností
pro učitele, věnující se rozvíjení školních zahrad a ekologické výchově.
12.000,-


SOŠ Šumperk, Šumperk
Projekt "JELENÍ STUDÁNKA"
Projekt vznikl v roce 2006 a jeho cílem je péče o historicky cenné odpočívadlo na Jelení studánce na hřebeni Jeseníků. V roce 2008 by měla být rekonstrukce objektu, kterému by jinak hrozil zánik, dokončená.
12.000,-

Sdružení Krajina, žďár nad Sázavou
Kosíme s Krajinou
Sdružení Krajina je největším pozemkovým spolkem v ČR. V roce 2007 zajistilo péči o 150ha krajiny
(kosení, vyřezávky). Vzhledem k nedostatečnosti technického vybavení musí část práce zadavát
komerčním dodavatelům, což odčerpává cenné finnační zdroje. Cílem projektu je proto zvýšit technickou soběstačnost vybavením dílny, která umožní údržbu a opravy drobné techniky a nářádí.
20.000,-

MOSTKOVICE sdružení pro pomoc zdravotně postiženým, Mostkovice
Výsadba keřů v areálu Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým HELIOS-MOSTKOVICE
Cílem projektu je postupné zlepšení prostředí areálu výsadbou 300ks keřů PYRACANTHA COC.,
využívaného pro činnost sdružení a všechny formy hiporehabilitace.
10.000,-

ZO ČSOP 59/11 ZO Jihlava
Úprava studánky Panny Marie
Prohloubení a rozšíření studánky, osazení podkladu z kamene, zastřešení, slavnostní odhalení
6.000,- Kč

 

ZO ČSOP Veronica Brno
Péče o hendikepované netopýry
Záchranný program pro hendikepované netopýry - převzetí do péče a následná péče.
15.000,- Kč
A2. Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací věnujících se ekologické výchově (výše příspěvků do 10.000,-)

Hnutí Brontosaurus, Brno
Podpora a rozvoj ekologické výchovy v dětských oddílech
Projekt podporuje zavádění a rozvoj prvků ekologické výchovy v pravidelné činnosti oddílů zabývajících se prací
s dětmi do 15 let. Soustředí se přitom zejména na motivaci k rozvoji ekologické výchovy a vzájemné spolupráce v rámci regionu, výměnu zkušeností mezi vedoucími a organizátory volnočasových aktivit pro děti.
8.000,-

Nesehnutí, Brno
Česká verze filmového dokumentu Biedronka
Obsahem projektu je vytvoření čeké verze polského filmového dokumentu Biedronka.Tento dokument mapuje životní prostředí zaměstnanců velkého hypermarketového řetezce Biedronka a jejich vítězný soudní spor
s řetezcem při obhajobě jejich práv na zdravé životní prostředí.
5.000,-

Hnutí DUHA, České Budějovice
Výchovou a osvětou k větší ohleduplnosti obyvatel k životnímu prostředí
Cílem je informovat veřejnost o důležitých oblastech ochrany přírody, krajiny a obecně ekologie. Informace budou poskytovány pomoci letáků, tiskových zpráv, článků v novinách, besed a infostánků.
6.000,-

Horní mlýn, Křtiny
Ekologické myšlení (nejen) pro vysokoškoláky
Uspořádání dvou víkendových seminářů o ekologickém myšlení. Seminář je určen pro studenty environmentalistiky a dalších oborů, zejména společenskovědních, z celé ČR.
6.000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc
Environmetální informační středisko Sagittaria s programem pro širokou veřejnost na střední Moravě
Obsahem projektu je ucelený program environmentálního informačního střediska zahrnující poskytování environmentálního poradenství, výstavy fotografií, exkurze, přednášky, výlety, besedy,
výukové programy, vydávání tiskovin a internetová prezentace.
6.000,-

Hnutí Brontosaurus, Brno
Ekostan v Telči - "nízkoprahová ekoporadna"
Projekt se zaměřuje na koordinaci a realizaci tzv. Ekostanu - ekoporadny na cestách při festivalu Prázdniny
v Telči, který má za cíl informovat o možnostech ekologicky šetrnějšího životního stylu v místě
a motivovat k zapojování do ochrany životního prostředí.
8.000,-

Hnutí DUHA, Olomouc
Jak ekologicky nakupovat?
Cílem projektu je vytvořit praktický manuál, v němž budou přehledně, jednoduše, avšak celistvě probrány možnosti uplatnění zásad šetrného spotřebitelství především při nakupování předmětů denní potřeby.
8.000,-

Hnutí DUHA, Olomouc
Nové ekologické výukové programy pro střední školy v Olomouci a okolí
Cílem projektu je rozšířit nabídku ekologických výukových programů naší organizace, abychom mohli poskytnout studentům co nejvíce potřebných a zajímavých tipů, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí.
6.000,-

Občanské sdružení Človíček (One Little), Brno
Putování se Človíčkem aneb vzhůru za zvířaty
Oživení vzdělávacího procesu, rozšíření možností pro dětí z rizikového prostředí, které mají jen
omezenou možnost prožitkových aktivit. Rozšíření obzorů, zkušeností, ale i chuti poznávat
a měnit své mnohdy omezené životní hodnoty.
5.000,-

Stromy pro budoucnost o.s., Kojetín
Krajina člověkem dotýkana
Třídenní výběrová ekologická exkurze do oblastí pod vlivem těžkého průmyslu Ostravsko, Karvinsko,
CHKO Beskydy. Vnímámí krajiny člověkem v různé míře zasažené a ovlivněné.
7.000,-

Mateřské centrum Lískáček, o.s., Brno
Domácnost přátelská k přírodě
Posílení zájmu o životní prostředí a seznámení rodičů na rodičovské dovolené s možností
ekologicky šetrného vedení domácností.
1.500,-

ZŠ Mariánské nám., Uherský Brod
Bílá místa na mapě ČR - Tajemné hrady Medvědí hornatiny
Njedříve je se studenty vykonána práce pro životní prostředí v obci (výsadba zeleně) a pak pro žáky zorganizujeme environmetnální program v terénu, tentokrát v oblasti Medvědí hornatiny,
která leží na sever od Hrubého Jeseníku.
6.000,-

ZŠ Komenského, Sušice
Neklop oči, i nad tebou se něco děje
Výstava fotografií, kterou pořádá ZŠ, do které se zapojují žáci i veřejnost.Výstava je zaměřena na vytváření kladného vztahu k životnímu prostředí. Celá akce je součástí plánu ekologické výchovy ve škole.
3.000,-

Ekocentrum Brno, Brno
Rodičovská ekoškola (kurz ekologické gramotnosti pro rodiče)
Je koncipováno jako 8 setkání, které mají rodičům pomoci zorientovat se v základních ekologických tématech, jako jsou např. zásady domácí ekologie, odpovědná spotřeba, biopotraviny, recyklace, atd.
3.000,-

Bc.Milada Válková, Nosislav
Seminář - výtvarné umění a krajina Výhonu
Víkendový seminář pro amaterské i profesionální výtvarníky se zaměřením na zachycení
krajiny přírodního parku Výhon, krajiny vinic a sadů.
5.000,-

ZŠ Babice, p.o., Babice u Uherského Hradiště
Třídění odpadů na ZŠ Babice
Cílem je vytvočení výukového programu o třídění odpadu, nakoupení košů a didaktických
pomůcek, zpracování informačních tabulí a popisků.
3.000,-

Eko-info centrum Ostrava, Ostrava
Škola skutečně v přírodě 2008
Cílem je realizace pětidenního pobytu pro děti s programem orientovaným na ekologickou problematiku (motivace Dnem Země) ve zdravé lokalitě Přirodního parku Moravice-část Mokřinky.
4.000,-

ZO ČSOP Studénka, Studénka
Zavedení elektronické publikační činnosti Ekocentra Poodří
Cílem projektu je šířit osvětu v ochraně přírody a krajiny zavedením elektronické publikační činnosti. Činnost bude navazovat na širší záměr vytvořit pro místní obyvatele environmentálně vzdělávací aktivity
budoucího návštěvnického a komunitního ekologického centra.
3.000,-

ZO ČSOP Studénka, Studénka
Voda v krajině
Projekt je environmetálně vzdělávacím programem, který má za cíl blíže seznámit žáky druhého stupně základních škol na území města Studénky s vodním režimem v krajině a ochranou čistoty vody.
4.000,-

Centrum pro komunitní práci střední Morava, Přerov
Partnerství pro živou Odru
Cílem projektu je podporovat aktivní spolupráci místních aktérů formou jednodenních workshopů
zaměřených na rozvoj vodního a krajinného managementu.
4.000,-

ZO ČSOP Klenice, Mladá Boleslav
Výroba ručního papíru, instalace budek pro zpěvné ptáky
Výrobní seminář pro žáky MŠ a ZŠ, kde se naučí vyrábět ruční papír a kde se dozví, kolik ušetří sběrem
papíru stromů. Druhou části projektu je instalace budek pro zpěvné ptáky, které žáci rozvěsí
v přímětském lese na Radouči.
3.000,-

ZŠ u Lesa, Kraviná-Ráj
Poznej a chraň!
Cílem projektu je zapojení žáků všech věkových kategorií do ochrany životního prostředí formou
výjezdů do přírody, kde se budou mimo jiné podílet na výsadbě a pěstování stromů a rostlin.
4.000,-

Petra Čechurová
Den Země v Kladrubech
Cílem projektu je představit na akci Den země v Kladrubech nejrůznější ekologické organizace,
obohatit veřejnost o nové poznatky z oblasti ekologie a ochrany přírody.
3.000,-

Internetová podoba časopisu Veronica
Zpracování nternetové podoby časopisu Veronica
15.000,- Kč

Děti Země Brno
Ropák
Příprava a vyhlášení známé ekologické ankety Ropák a Zlatá perla.
15.000,- Kč

A3. Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu s přírodou např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy apod.,(výše příspěvku do 10.000,-)


Junior-dům dětí a mládeže, Brno
Dědečkův dvoreček-II.etapa dokončení (malé ekologické hospodářství)
Nadace již poskytla v roce 2007 příspěvek na úpravu vyhrazené části zahrady pro malá hospodářská zvířata. II. etapa projektu zahrnuje vybudování přístřešku a ubikací pro drobná hospodářská zvířata - vytvoření králíkárny,doupěte pro fretku, kurníku pro zakrslou drůbež a ubikace pro zakrslé prasátko.
5.000,-

MŠ KOPŘIVNICE, Kopřivnice
Naše zahrada - Ptačí svět
Účelem projektu je obnova školních zahrad MŠ s vytvořením zázemí pro rozvoj environmentální výchovy předškolních dětí a její rozšíření přenášením ekologických aktivit do exteriéru.
6.000,-

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ - Ornitologická stanice, Přerov
Výukový amfiteátr v zahradě ORNIS
Cílem projektu je vytvoření venkovního prostoru v areálu ORNIS v Přerově k vyúce environmentálních
programů a pořádání ennviromentálně zaměřených akcí.
10.000,-

DĚTEM ZE ZELENÉHO RÁJE o.s., Mikulov
Rekonstrukce zahrady MŠ Habanská "Zelený Ráj"
Obsahem projektu je proměna zahrady MŠ Habanská na místo, které nabízí dětem mnohem
bohatší zázemí k vyvíjení jejich smyslů, dovednosti a citu pro přírodu.
6.000,-

SPŠCH akad. Heyrovského a Gymnázium, Ostrava
Rekonstrukce školního atria pro výuku ekologie a odpočinek studentů školy
Hlavním cílem je vytvořit vhodné prostory pro praktickou výuku enviromentální výchovy
a biologie na naší škole.
8.000,-

ZŠ a MŠ Boleradice,p.o., Boleradice
Školní přírodní zahrada-bylinková spirála, hmatová stezka
Cílem projektu je pokračování v úpravách školní zahrady-vybudování bylinkové spirály
a bezpečného přístupu do terasovité části zahrady.
5.000,-

Obchodní akademie Olomouc, Olomouc
Zelený dvorek
Cílem projektu je upravit školní dvorek, osázet ho zelení a vybudovat pěkné prostředí
pro trávení volných chvil našich studentů.
8.000,-

ZŠ Bartůškova, Třebíč
Ptáci známí i neznámí
Cílem projektu je seznámení žáků se základními druhy ptáků,kteří žijí v okolí školy
a vytvořit pro ně vhodné podmínky pro život (budky, krmítka, atd.)
4.000,-

MŠ Adélka p.o., Brno
Sadové úpravy zahrady MŠ Adélka v Brně - Kohoutovicích
V rámci celkové rekonstrukce zahrady včetně herních prvků je navrhováno upravit stávající zeleň tak, aby lépe vyhovovala didaktickým potřebám školy a umožnila dětem všestrannější a též četnější využití prostoru zahrady.
10.000,-

MŠ Komenského, Uničov
ZAHRADA žIVÁČKÅ®
Cílem projektu je postupně vybudovat takovou školní zahradu, která by sloužila dětem po celý rok.
Děti by zde poznávaly přirodu a život v ní, přibližovaly si práce pěstitelské a chovatelské,
soužití člověka s přírodou a samozřejmě by zde měli i prostor na hry a sporty.
8.000,-

Základní škola Hulín, okres Kroměříž
Školní zahrada k vzdělávání, výchově, osvětě i odpočinku
Celková regenerace školní zahrady a vytvoření střediska enviromentální výchovy - výsadba okrasných dřevin
5.000,- Kč

Mateřská škola Uherské Hradiště, Svatováclavská 943
V harmonii s přírodou
Rekonstrukce školní zahrady a osazení herními prvky - výsadba keřů
5.000,- Kč

Mateřská škola Střed, příspěvková organizace města Kyjov
Zahrada pro radost - živá zahrada
Rekonstrukce školní zahrady - osazení stromy.
5.000,- Kč