Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Nadační příspěvky udělené v roce 2007 z prostředků NIF

Tyto zdroje pochází z výnosů nadačního jmění, jehož zdrojem byl Nadační investiční fond (NIF). Celkem bylo z výnosů prostředků NIF rozděleno v jarním a podzimním grantovém kole 390 000 Kč.
A. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny, zejména na Moravě a Slezsku (nadační příspěvky do 30 000,- Kč)

Česká společnost ornitologická, Brno

Ochrana hnízdění Výra velkého na Tišnovsku
Populace Výra velkého je na Tišnovsku ohrožena ničením hnízd a vybíráním mláďat.Projekt řeší ochranu hnízdění Výra velkého pomocí elektronického monitoringu - sledování hnízda on-line v reálném čase. Jedná se o pilotní projekt.
10.000,-

Sdružení Krajina, Počítky
Kosíme s Krajinou
Sdružení Krajina (> 100 ha) největší pozemkový spolek v ČR. V roce 2006 zajistilo péči o 126 ha (kosení, vyřezávky). Vzhledem k nedostatečnosti technického vybavení musí zadávat práci subdodavatelům, což odčerpává cenné finanční zdroje. Cílem projektu je zvýšit technickou a tím i ekonomickou soběstačnost zakoupením sekačky.
25.000,-

ZO ČSOP KOSENKA, Valašské Klobouky
Komplexní program 27. Kosení bělokarpartských luk
Z projektu budou hrazeny náklady na organizační zajištění 27. kosení bělokarpatských luk, příspěvek na zajištění školy kosení, odborný a společenský doprovodný program s mezinárodní účastí.
20.000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Připomenutí díla Jaromíra Tomečka
Peníze jsou určeny na vydání zvláštního čísla časopisu Veronica na připomenutí díla Jaromíra Tomečka, který od jehož narození loni uběhlo 100 let, letos uběhne 10 let od jeho úmrtí.
30.000,-

ZO ČSOP Veronica, Brno
Pořádání výstav v Domě ochránců přírody
Peníze jsou určeny na uspořádání 5 výstav v roce 2007 - čtyři v Domě ochránců přírody a jedné v Pouzdřanech v galerii U Klimešů u příležitosti Dne Země.
25.000,-

Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Brno
České lesní hospodaření
Časopis Sedmá generace chce zmapovat stav českých lesů a stávající lesní hospodaření, včetně legislativy, pravidel dotací a dalších ekonomických aspektů. Bude analyzovat diskusi s nástinem možných řešení. Výstupem budou 4 redakční články.
12.000,-

Děti Země, Brno
Ropák roku 2006 aneb ochrana žP a přírody pod veřejnou kontrolou
Cílem je představit veřejnosti loňské hříšníky v oblasti antiekologický čin a výrok a ekologická perla a prezentovat je na společenském večeru spolu s udělenými Výročními cenami Nadace Veronica.
10.000,-

Rezekvítek, Brno
Toulavý autobus po přírodních učebnách a školních zahradách V.
Cílem projektu "Toulavý autobus" je zmapovat zachovalé a fungující školní zahrady a poté je s učiteli navštívit. Tyto cesty jsou inspirací a příležitostí výměny zkušeností pro učitele, věnující se rozvíjení školních zahrad a ekologické výchově.
20.000,-

Hnutí Brontosaurus, Brno
Zasaď si svůj strom
Projekt bude propagovat les a jeho nezastupitelný význam pro životní prostředí a kvalitu lidského života. Propagační a informační kampaň je doplněna výsadbou nových stromů dobrovolníky ve vybraných lokalitách ČR. Příspěvek byl udělen na sazenice stromů.
15.000,-

Hnutí Brontosaurus, Brno
Ekoporadna na cestách
Cílem projektu je šíření informací o ochraně žP se zaměřením na ekoporadenství mezi veřejností, zvláště mládeží, v různých regionech ČR v rámci různých festivalů - 12 za rok
(Týká se to také Tebe, Regiontour Brno, Den Země apod.).
10.000,-

Arnika, program Ochrana přírody, Praha
Chceme živé řeky v Moravskoslezském kraji
Cílem projektu je zvýšit povědomí veřejnosti o přírodě blízkých vodních tocích Moravskoslezského kraje a možnostech zapojení do jejich ochrany. Aktivity: beseda, promítání filmu o vodě a krajině, výstavy o řekách, vydání publikace o revitalizacích a procesu plánování v oblasti vod a různé články. Zároveň budou zpracovány a zveřejněny připomínky k plánovacím dokumentům povodí.
20.000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc
Obnova starých sadů na střední Moravě
Cílem je zajistit vhodnou péči v pěti starých, zanedbaných sadech s původními krajovými odrůdami ovocných dřevin a obnovení cenné fauny a flóry vázané na extenzivní sady v lokalitách Malý Kosíř, Kašpárovec, Dolní vinohrádky.
15.000,-

Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc
Propagace soustavy Natura 2000
Cílem projektu je připravit, navrhnout, graficky zpracovat a vytisknout 5000 ks celobarevné výpravné mapy s problematikou Natura 2000 v Olomouckém kraji, dotisk mapy Natura 2000 v ČR a dotisk letáků k jednotlivým chráněným druhům.
10.000,-


B. Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací věnujících se ekologické výchově (výše příspěvků do 10 000,-)


Klub přátel Boskovic, Boskovice
Opravy a obnova informačních panelů na Naučných stezkách zdraví v Boskovicích
Klub vybudoval informační panely na naučných stezkách, které je nutné průběžně opravovat.
6.000,-

Základní škola, Mariánské nám., Uherský Brod
Bílá místa na mapě České republiky - Civilizace mramoru a žuly
Nejdříve je vykonána práce pro životní prostředí v obci (úklid příměstských lesů a výsadba asi 50 stromů), poté je pro děti zorganizován environmentální program v terénu, tentokrát v žulovské pahorkatině (javornický výběžek Slezska).
8.000,-

Základní škola, U Lesa , Karviná-Ráj
Člověk a jeho vztah k přírodě
Projekt je zaměřen na žáky ZŠ, na dva třídenní výjezdy s úklidem přírody, sázením stromků a soutěžemi, a na činnost průběžnou, třídění odpadů apod.
8.000,-

Ing. Silvie Siblíková
HAWKEYE
Cílem projektu je prohloubit u dětí kroužcích sounáležitost dětí s přírodou. Přírodovědné kroužky jsou v oblibě, místo jednoho v loňském roce vede nyní tři. Peníze jsou žádány na publikace, odborné přednášky, cestovní náklady a materiál.
5.000,-

Eko-infocentrum Ostrava
Škola skutečně v přírodě 2007
Pro školu v přírodě pro žáky 5. tříd bude zajištěn ekologicky orientovaný program. Příspěvek je žádán na materiál na rukodělné činnosti.
2.000,-

Ekocentrum Brno
Podzimní příměstský tábor pro děti
Cílem je zrealizovat v čase podzimních prázdnin pro děti 6 - 15 let příměstký tábor s ekologickým zaměřením, např. návštěvou biofarmy, poznávání přírody v okolí Brna, seznámení se základními pravidly třídění odpadů a úspor energie apod.
2.000,-

Montessori Morava, o.s., Brno
Environmentální vzdělávání dětí
Na základě pilotního projektu se uskutečnění 20 hodin environmentální výchovy, pravděpodobně v ZŠ Pramínek. Navazuje projekt vzdělávání pedagogů na stejné téma.
5.000,-

Česká tábornická unie - T.K. ARNIKA Kolín
Den Země 2007
Na uskutečnění Dne Země v Kolíně a pokrytí části nákladů. V loňském roce akci navštívilo cca 200 lidí, výtěžek byl věnován stanici pro handicapované živočichy.
2.000,-

Základní škola Herčíkova, Brno
Postupné zavádění třídění komunálního odpadu na základní škole
Postupné zavádění třídění PET odpadu na ZŠ Herčíkova.Teoretická příprava žáků na třídění již proběhla v rámci některých předmětů a programů. Projekt vede žáky k základním návykům při třídění odpadu.
3.000,-

SOŠ a SOU - Masarykova škola práce, Letovice
Dejte zelenou odpadům
Cílem je zavést třídění papíru a plastů pro celou školu. Peníze poslouží na zakoupení sběrných barevných nádob. Současně budou pro studenty uspořádány exkurze do sběrných středisek odpadů.
5.000,-

Ekocentrum, Brno
Tematická akce ke dni bez aut pro žáky základní školy
Cílem je v průběhu Evropského týdne mobility (16.-22.9.2007) zrealizovat pro žáky vybrané ZŠ tematickou akci formou výtvarných a soutěžních aktivit, pro učitele vydat informační brožuru s materiály k tématu.
4.000,-

Městský dům dětí a mládeže, Kojetín
Oslava dnů významných z hlediska ochrany přírody
žádost o podporu oslavy Dnů významných z hlediska ochrany přírody. Den stromů - pro děti 3.a 4. tříd ZŠ, výsadba stromů před ZŠ, soutěže.
4.000,-

Základní škola Uherský Brod
Děti z Uherského Brodu pomáhají Národnímu parku České Švýcarsko, 2.ročník
Každý rok na podzim se zapojí děti z Uh.Brodu do úklidu odpadků. Letos ve spolupráci s Organizací České Švýcarsko,o.p.s. a ČSOP Tilia, Krásný Buk budou uklízet turistické stezky a budovat zátarasy proti přechodu obojživelníků přes vozovku. Příspěvek pokryje vlakovou dopravu 30 žáků.
7.000,-

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě
Ekologický informační systém
Zprostředkování aktuálních informací s ekologickou tematikou pro studenty formou školního časopisu Ekolist (měsíčníku) a umístění informačních panelů s prezentací významných dní Den Země, Den stromů, vody apod., oznamy o.brigádách a seminářích.
4.000,-

Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí
Propagace ekologické výchovy a ochrany přírody
Škola v průběhu let vytvořila množství panelů s prezentací projektů. Má však nedostatek rámů, do kterých umisťuje výsledky prací. Cílem je pořízení 30 ks cliprámů s plexisklem.
7.000,-

ZČ Hnutí Brontosaurus Zvonek, želešice
Zvonci a zvonečci II.
Loňský (I.) ročník tábora pro rodiče s dětmi zaměřený na ekologickou výchovu měl kladný ohlas. Tábor je dobrou příležitostí pro zapojení bývalých členů Hnutí Brontosaurus spolu s rodinami
5.000,-

5.pionýrská skupina, Děčín
Má planeta v mých rukou
Cílem je pořádání jednodenních exkurzí do přírodních rezervací na Děčínsku s přednáškou pracovníka CHKO a víkendových akcí pro mládež (13-16 let) spojených s poznáváním i ochranou žP (besedy, přednášky, úklid lesa, čištění studánek, likvidace plevelných rostlin).
5.000,-


C. Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředkuk bezprostřednímu kontaktu s přírodou např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy apod., (výše příspěvku do 10.000,-)


Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace
Chovná stanice v biologické učebně
Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám na školním pozemku jsme se rozhodli zřídit malou chovnou stanici v učebně přírodopisu, na jejímž vytváření i péči o zvířata se budou žáci sami podílet. Včetně pozorování jejich životních projevů. Cílem je i odbourat zažitý mýtus k "ohavnému" hmyzu.
2.000,-

Junior-dům dětí a mládeže, Brno
Dědečkův dvoreček - Přírodovědná stanice Kamenačky
Úprava vyhrazené části zahrady, její oplocení a zabezpečení, zřízení přístřešku a celoročního ustájení pro malá hospodářská zvířata.
5.000,-

Základní škola a mateřská škola Stará Ves
Příroda na dlani - školní zahrada jako učebna pro žáky školy i veřejnost obce
Cílem je vytvoření zázemí pro environmentální výchovu dětí i dospělých na školní zahradě, která je otevřena i pro veřejnost, častými návštěvníky jsou především matky s dětmi.
5.000,-

67/10 ZO ČSOP Ryžoviště
Obnova kamenné studánky se "zázračnou vodou" v obci Ryžoviště
Vyčištění studánky, oprava rozpadlých kamenů po obvodu studánky asi do hloubky 1 m a upravení prostranství okolo studánky a kapličky (financování obnovy kapličky je řešeno z jiných zdrojů - obec, podnikatelé a bývalí němečtí rodáci).
5.000,-

Střední zdravotnická škola, Hranice,
Nová zeleň kolem budovy SZŠ Hranice, úprava prostředí
Cílem projektu je obnova a vylepšení zeleného prostranství okolo školy a zahrady školy. Odstranění starých keřů, úprava pozemku, doplnění vhodné zeminy, vysázení keřů a stromů.
3.000,-

Sdružení SRAZ -Společně za radostí a zdravím, Praha
Vybudování výběhu pro králíky a prostoru pro přikrmování zvířat ve výbězích
Vybudování nového výběhu pro králíky (náročné - je třeba zapustit pletivo do země, aby zvířata neprchala) a prostoru pro přikrmování zvířat ve výbězích v areálu Toulcova dvora. Tím se zlepší podmínky pro zvířata, ale i možnosti pro pozorování zvířat v přirozeném prostředí.
4.000,-

ZŠ a MŠ Boleradice
Školní přírodní zahrada s učebnou v přírodě - terénní úpravy
Ošetření velkých energetických úniků vlhnutím zdiva (vybudování drenáže) na základě ekologického auditu, úprava terénu a zahrady školy. Škola je zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola, je velmi aktivní v ekologických aktivitách.
8.000,-

VAVÁKY - Společnost pro oživení venkova, Těchonice
Šance pro draha
Projekt je zaměřen na záchranu přírodního a kulturního fenoménu, jakým jsou bývalé obecní pastviny Těchonická draha. Cílem je zpřístupnění dalších ploch pro pastvu, zvětšení pasené plochy, rozšíření stáda ovcí o další domácí plemeno. Projekt již od NV získal malé prostředky, oceněn byl v loňském roce cenou Nadace Partnerství.
10.000,-

Občanské sdružení Smrk, Brno
Veřejná přírodní zahrada - člověk v městské krajině, prostor k setkávání
Projekt dlouhodobě řeší ochranu, udržení a využití ekologicky hodnotného místa ve městě. K uskutečnění a zajištění všech plánovaných akcí a k průběžné informovanosti je potřeba pokrýt materiálové náklady (fotografický a filmový materiál, kancelářské potřeby) a služby (grafické práce, propagace,telefon, poštovné, internet,...).
6.000,-

Klub rodičů ZŠ Ostravice
Nová školní zahrada
Cílem projektu je vytvořit návrh školní zahrady dětmi, který bude dál zpracován odborným architektem do realizované podoby.
3.000,-

Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia ve Slezské Ostravě
Minizoo
Záměrem je vybudování minizoo v prostorách gymnázia. O zvířata se budou starat studenti. Z prostředků SRPŠ byly již vybaveny tři terária a pořízena zvířata - vodní želvy, křečci, leguán, had. Příspěvek je žádán na vybavení dalších terárií a zakoupení zvířat
3.000,-

ZŠ Dětský domov, Zábřeh
Dřeviny, koření a léčivé byliny našich babiček
Cílem projektu je zabezpečit žákům se sociálním a zdravotním handicapem místo pro relaxaci a ergoterapii vybudováním koutku živé přírody vycházejícím z tradic.
5.000,-

Středisko volného času Lužánky, Brno
Revitalizace dvora CVČ Lány
Cílem je ze stávajícího prašného dvora bývalé ZŠ vytvořit zelenou plochu sloužící ke sportování i relaxaci účastníků kroužků, dětí, rodičů i prarodičů. Prostor může sloužit i jako venkovní čítárna a zelená oáza pro návštěvníky knihovny. S realizací a údržbou pomůžou i někteří obyvatelé Bohunic.
10.000,-