Podpořte nás


nebo ,- Kč

Darujme

Z fondu SPOLEČNĚ PRO BRNO 2017

bylo rozděleno 455 000 Kč na projekty:

 

Potravinová banka  – Společně proti plýtvání potravinami v Brně – 20 000 Kč

Smyslem je zvýšení povědomí o problematice plýtvání potravinami v Brně, omezení plýtvání v menších komunitách a dosažení většího propojení potenc.dárců a příjemců potravin v těchto komunitách sérií přednášek a debat.

OBRspolek – Sousedům blíž-společně a komunitně – 15 000 Kč

Projekt má za úkol posílit komunitní vazby prostřednictvím pěti veřejných akcí (jarmark, blešák s recyklohraním, rodinný den, kreativní dílna, sázení stromů a jejich adopce). Aktivity podpoří udržitelný životní styl místních obyvatel v Maloměřicích a Obřanech a ukáží možnosti, jak realizovat pro-enviromentální opatření v každodenní praxi.

Hnutí Brontosaurus – Budky pro Brno – 20 000 Kč

Cílem je podpořit zájem mladých lidí o životní prostředí a biodiverzitu. Na podporu hnízdních možností volně žijícího ptactva proběhne vyčištění, opravení nebo nová instalace 70 budek v městských parcích a vydána a distribuována bude infobrožura "budkování".

Agnieszka Buchtová – LESEM-Letní škola enviromentálního myšlení – 10 000 Kč

Motivací k občanské angažovanosti bude zážitkově vzdělávací týdenní akce s enviromentální tematikou pro studenty SŠ v Horním Mlýně.

Anna Střelcová – Paběrkování po brněnsku – 20 000 Kč

Záměrem je zvýšení povědomí o problematice plýtvání potravinami, organizovány budou přednášky, besedy, workshopy a paběrkovací zájezdy. Ovoce a zelenina budou následně předány Potravinové bance a dalším organizacím.

Vesna – Zahrada Pod Lípou – 35 000 Kč

Cílem projektu je úprava vnitroblokové zahrady, odvezení suti, srovnání terénu a následně vybudování čichového záhonu, zážitkového chodníčku a ohniště. Na zahradě bude organizována spousta činností, například "snídaně v trávě".

Hnutí DUHA - Sedmá generace – Brněnské debatní večery Sedmé generace – 19 600 Kč

K zaktivování jednotlivců do veřejného života v Brně v souvislosti s enviromentálními sociálními otázkami proběhnou debatní večery na veřejnosti. 

Hnutí DUHA – Zero Waste kavárna Tři ocásci – 39 980 Kč

Ve spolupráci s kavárnou Tři ocásci bude zpracována analýza Zero Waste provozu kaváren do tisku publikace pro návštěvníky a provozovatele dalších kaváren. Opatření budou realizována přímo v kavárně, principy ZW budou propagovány na besedě, prostřednictvím plakátů. 

STEP – Brno bez chemie – 35 000 Kč

Cílem je rozšíření povědomí o alternativních mechanických a termických postupech v odstraňování nežádoucích rostlin, plevelů mezi správci veřejných prostranství. Proběhnou dva semináře pro zahrádkáře a správce veř.zeleně, na web bude umístěn osvětový infolist. 

NESEHNUTÍ Brno – NeBOI se angažovat – 36 800 Kč

K propojení angažované veřejnosti s mladou generací dojde účastí 15 spolků při přípravě strategických dokumentů města Brna - konzultace se zástupci místní samosprávy, Kanceláří architekta města, zviditelnění interaktivní mapou, účastí studentů na kurzu "lokální občan".

Junák – Sdílená dílna na Moraváku – 30 000 Kč

Výstupem bude prostor na Moravském náměstí 12, ve kterém si brňané můžou něco opravit nebo vyrobit, jednorázově si zapůjčit nářadí a náčiní. Vzájemně se tak lidé podpoří v kutilství, získají různé návody.

ZO ČSOP Veronica – Ekologické poradenství "na okraji" – 30 620 Kč

Cyklem praktických školení, konzultací se stakeholdery, průběžným poradenstvím znevýhodněným osobám o úsporách energií, vody, šetření zdroji

NaZemi – Svět v krabici – 38 000 Kč

Pedagogové a jejich okolí bude podpořeno programovými krabicemi - třemi metodicky i materiálově hotovými programy na lokální témata s globálním dopadem. Krabice budou umístěny na 10 skautských základnách, ekocentrech a školách v Brně a okolí.

Sauna TŘPYT – Veřejný říční sauna klub Třpyt – 40 000 Kč

Snaha o oživení prostoru u řeky vytvořením místa pro celoroční setkávání - zima saunování, léto říční společenské zázemí pro komunitní akce, kulturní programy, zázemí pro sporty, hry a sousedská setkávání. 

Brněnská nábřeží – Živá řeka – 40 000 Kč

Pro podporu revitalizace nábřeží Svitavy proběhne na míru vytvořené divadelní představení, jehož tématem bude svitavská fauna. Diváky obeznámí s přírodním bohatstvím kolem Svitavy a s následky, které by způsobilo jeho vymizení. Představení se opakovaně odehraje v různých částech Svitavy.

ZO ČSOP Veronica – Výstava MAREK v Brně – 25 000 Kč

MAREK je Mobilní Autonomní Resilientní Kontejner - energeticky soběstačná mobilní výstava představující technologie využitelné při přizpůsobení na klimatickou změnu a pro její zmírňování. Hlavní pozornost je věnována zajištěním energií, vody a možnosti přípravy stravy i v podmínkách ztráty funkčnosti kritické infrastruktury, udržení hygieny a bezpečnosti, odolným informačním a komunikačním technologiím, využívání místních a obnovitelných zdrojů energií udržitelné mobilitě.